Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

36 1. Projecten 1.1.

36 1. Projecten 1.1. Food@work Op 17 oktober 2003 werd in het voedselagentschap het offi ciële startschot gegeven voor food@work. Food@work is het BPR-project van het FAVV. BPR staat voor Business Process Reengineering, wat betekent dat men de processen eigen aan de organisatie gaat herbekijken. Hierbij worden alle activiteiten en procedures binnen het FAVV in kaart gebracht, geanalyseerd en geëvalueerd, met als streefdoel het bekomen van een meer doelgerichte en effi ciëntere organisatie. Gezien de diepgang van het BPR-project is dit onderverdeeld in verschillende fases. Binnen het FAVV werd besloten om een eerste voorbereidende fase intern uit te voeren. In dit kader werden alle “klanten” van het agentschap in kaart gebracht, en alle prestaties die het FAVV voor deze verricht geïnventariseerd. Het Directiecomité actualiseerde de strategische doelstellingen van het FAVV, en een interne projectgroep formuleerde een antwoord op de vraag welke processen bestaan binnen het agentschap, waarom deze noodzakelijk zijn en wat erbij zeker niet fout mag lopen. Tot slot werd er een inventaris opgemaakt van de sterke en zwakke punten van het voedselagentschap, en de kansen en bedreigingen waarmee het kan geconfronteerd worden (SWOT-analyse). 1.1.1. De geactualiseerde strategische doelstellingen De nieuwe strategische doelstellingen zijn opgebouwd rond 10 thema’s. 1.1.1.1. Van inspectie naar audit horizontale activiteiten De directie verwacht dat de bedrijven van de voedingssector binnen 5 à 7 jaar over een operationeel autocontrolesysteem beschikken. Daarom zal het accent van de activiteiten van het FAVV verschuiven van inspectie naar audit. Er zal gewerkt worden aan de uitbouw van audits van autocontrolesystemen in de bedrijven.

Tegelijkertijd zullen de inspecties worden afgebouwd, evenwel met behoud van de noodzakelijke basisinspectie- en controleactiviteiten. Een deel van de activiteiten die vandaag nog door het voedselagentschap worden uitgevoerd, zal in de toekomst gedeeltelijk verschuiven naar andere actoren. 1.1.1.2. Communicatie Op middellange termijn moet de communicatie van het FAVV helemaal op punt worden gesteld. Het agentschap zal daarbij gebruik maken van alle beschikbare kanalen. 1.1.1.3. Kwaliteitszorg De directie gaat ervan uit dat het FAVV over middellange termijn over effi ciënt werkende diensten beschikt. Daaronder wordt verstaan dat alle diensten op basis van een intern systeem van kwaliteitszorg functioneren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van geharmoniseerde en gestandaardiseerde procedures (formats en templates, checklists,…). De verschillende diensten moeten complementair werken zonder dat hun activiteiten overlappen. Het is de bedoeling om de kernprocessen van het FAVV extern te laten certifi ceren. 1.1.1.4. Effi ciënte risico-evaluatie De controleprogramma’s en controleplannen moeten worden aangestuurd door een effi ciënt proces van risico-evaluatie. Belangrijk daarbij is dat het agentschap beschikt over de nodige kennis van de sectoren, de bedrijven en de processen. Ook de gevaren en risico’s moeten heel goed gekend zijn. 1.1.1.5. Een operationeel informatie- en gegevensbeheersysteem Op middellange termijn moet het FAVV zeker beschikken over een effi ciënt informatie- en gegevensbeheersysteem. Daarbij moet het kennisbeheer afgestemd zijn op de processen binnen het agentschap. De databanken moeten gestructureerd zijn, gevalideerde informatie bevatten en een doeltreff ende rapportage mogelijk maken. Dit alles moet toelaten om een benchmarking uit te voeren van de verschillende diensten van het FAVV en om de prestaties van het agentschap te factureren. 1.1.1.6. HR-beleid De directie verwacht dat het personeel binnen 5 à 7 jaar goed geïntegreerd is en over de competenties beschikt om de vooropgestelde taken effi ciënt uit te voeren. Het HR-beleid streeft daartoe een aantal specifi eke resultaten na : betrokkenheid en inzet van de medewerkers, competentie, kosteneff ectiviteit en overeenstemming tussen de persoonlijke doelstellingen en de door de directie bepaalde organisatiedoelen. Bovendien moet het FAVV beschikken over een geïntegreerd vormingsaanbod en over een goede interne communicatie. 37

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
van de inspecteur en controleur - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Deel LNE-MI - Favv
IWT jaarverslag 2003
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv