Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

2 horizontale

2 horizontale activiteiten deel 38 1.1.1.7. De laboratoria Wat de labo’s betreft zal het FAVV werken met een netwerk van externe erkende laboratoria en eigen geaccrediteerde laboratoria die als intern zelfstandige eenheden fungeren. Belangrijk daarbij is de keuze van de analyseactiviteiten die door de eigen laboratoria uitgevoerd zullen worden. Er zal ook geïnvesteerd moeten worden om competent te blijven op het gebied van laboratoriumanalyses. Er moeten eigen middelen voorzien worden om in geval van incidenten de nodige resultaten tijdig beschikbaar te hebben. 1.1.1.8. De buitenwereld Het FAVV streeft een complementaire werking met de andere overheden na. Het spreekt voor zicht dat bijzondere aandacht daarbij zal gaan naar de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Algemeen zullen er een aantal samenwerkingsprotocols uitgewerkt worden. Wanneer nodig, moeten er Service Level Agreements (SLA’s) afgesloten worden. De relatie met andere belanghebbenden zoals sectoren en bedrijven zal steunen op 3 pijlers : zelf doen, laten uitvoeren en helpen uitvoeren. Daartoe moet de interne en externe subsidiariteit verder ontwikkeld worden. Belangrijk evenwel is dat het “helpen uitvoeren” tot het sectorniveau beperkt moet blijven. 1.1.1.9. Crisismanagement Het voedselagentschap moet zo snel mogelijk beschikken over een aangepast generiek rampenplan. Eventuele crisissen moeten aangepakt worden in samenwerking met de crisismanagementstructuren van de andere overheden. Drie aspecten zijn van primordiaal belang : anticipatie, snelle reactie en continuïteit van de werking van het FAVV tijdens de crisis. 1.1.1.10. Financiële structuur Op middellange termijn moet de fi nanciële structuur van het agentschap op punt staan. Deze structuur zal steunen op vier pijlers : een forfaitaire dotatie voor de collectieve activiteiten die door de overheid worden opgelegd, de facturatie van de FAVV-diensten naar de markt toe in functie van de reëel gepresteerde controleactiviteiten, generieke bijdragen tot fi nanciering van de algemene programma’s en een adequate fi nanciering van het crisisbeheer.

1.1.2. De sterkte-zwakte-analyse Eind 2003 heeft een projectgroep samengesteld uit leden van het middenmanagement van het FAVV een inventaris opgemaakt van enerzijds de sterke en zwakke punten van het voedselagentschap, en anderzijds van de mogelijke kansen en bedreigingen voor het voedselagentschap. Volgende vaststellingen springen eruit : ● Het principe van de multidisciplinariteit en de geïntegreerde aanpak is een serieuze stap vooruit t.o.v. de gediff erentieerde benadering vroeger. Beide principes zijn echter in realiteit onvoldoende operationeel. Ook op het gebied van de uniformiteit is nog heel wat werk. Deze uniformiteit dient zich uit te strekken over alle geledingen en over alle niveaus : er mag geen verschil zijn in de aanpak door de verschillende PCE’s (Provinciale Controle-eenheden), door de verschillende PCE-sectoren en door de individuele controleurs en inspecteurs. Bovendien moet werk gemaakt worden van de omschakeling van controles en inspecties naar audits. ● Het FAVV heeft een hoge slagkracht, zowel wat betreft de operationaliteit als de eff ectiviteit. Dankzij de verworven schaalgrootte is de capaciteit om crisissen aan te pakken aanzienlijk versterkt. Anderzijds kan het FAVV nooit voldoende op nieuwe crisissen voorbereid zijn. Een goede, gecentraliseerde en gecoördineerde crisiscommunicatie is daarbij cruciaal, zowel naar sectoren en bedrijven toe als naar het grote publiek als naar de andere overheidsinstellingen. ● Een goede wisselwerking met bedrijven is voor het FAVV heel belangrijk. De implementatie van autocontrole moet leiden tot betere voedselveiligheid. Het FAVV vervult nog onvoldoende haar proactieve en educatieve rol naar sommige bedrijven toe. Vooral kleine bedrijven zijn moeilijk bereikbaar. Net bij die bedrijven is een effi ciënte implementatie van de autocontrole niet evident. ● Enerzijds heeft de consument een aantal verwachtingen ten aanzien van het FAVV. Anderzijds is hij moeilijk te bereiken en gaat hij vaak op een verkeerde manier om met voedsel. Nochtans draagt ook hij verantwoordelijkheid op het gebied van voedselveiligheid. De externe communicatie van het FAVV naar de consument toe kan nog verbeterd worden. In toepassing van het wettelijk kader moet de uitbouw en de doorvoering van een beleid inzake preventie, sensibilisatie en informatie, gebeuren in overleg met de gewesten en de gemeenschappen. ● Het FAVV heeft dringend nood aan een geïnformatiseerd en geïntegreerd systeem voor de registratie en het beheer van de controles, inspecties en audits. Dit systeem kan tegelijk toelaten om het e-government uit te bouwen en meer administratieve vereenvoudiging te bewerkstelligen. ● De uitbreiding van de EU en de steeds sterkere mondialisering biedt een aantal kansen, maar betekent ook een bedreiging op gebied van voedselveiligheid. 39

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
IWT jaarverslag 2003
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv