Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

2 horizontale

2 horizontale activiteiten deel 40 1.1.3. Verdere planning food@work Food@work stopt natuurlijk niet na de SWOT-analyse. Begin 2004 zal er een kwalitatieve bevraging worden uitgevoerd bij de klanten van het FAVV. Cruciaal bij het uitvoeren van de BPR-methodiek is immers dat er rekening gehouden moet worden met de mening en visie van de externe partners. Via deze bevraging zullen de visie, de wensen en de verwachtingen van de FAVV-klanten ten aanzien van het beleid van het voedselagentschap duidelijk worden. Op basis van de resultaten van de SWOT-analyse en van de klantenbevraging zullen de prioritaire verbetermogelijkheden worden bepaald. In een volgende fase van food@work zullen de gekozen verbetermogelijkheden worden uitgeschreven in projectfi ches, waarna vanaf de verbetermogelijkheden door specifi eke werkgroepen verder uitgewerkt zullen worden. Tot slot zal een implementatieplan worden opgesteld. Dit plan zal ongeveer klaar zijn na de zomer van 2005 zodat het vanaf dan kan worden uitgevoerd. Deze uitvoering zal ongeveer 3,5 jaar in beslag nemen. 1.2. FoodNet In nauw overleg met de gebruikers heeft de ICT-afdeling van het agentschap in de loop van 2003 de bestaande informatiesystemen geanalyseerd die het agentschap van de entiteiten van oorsprong geërfd heeft. Hieruit bleek dat deze systemen onderling zowel op functioneel als op technisch vlak weinig tot niet compatibel zijn, en dat zij slechts gedeeltelijk de activiteiten in het agentschap dekken. Het is dan ook noodzakelijk gebleken om een nieuw systeem voor het agentschap uit te werken. Doelstellingen daarbij moeten zijn : ● een systeem uit te bouwen dat alle controle en auditactiviteiten dekt en work-force management toelaat, ● te voorzien in een geautomatiseerd systeem voor de afl evering van certifi caten en vergunningen, waarbij in de mate van het mogelijke de principes van e-government toegepast worden, ● correcte rapportering mogelijk te maken zowel naar het terrein als naar het management, ● voor de controleurs en inspecteurs op de werkvloer een e-workplace te realiseren waarbij zij om het even waar toegang hebben tot de systemen, ● de koppeling met de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) te realiseren, ● de informatieverstrekking te stroomlijnen. Een goede, geïntegreerde opvolgings- en registratietool is onontbeerlijk voor een instantie als het FAVV die gericht is op het uitvoeren van controles en audits. Het directiecomité heeft dan ook beslist om in de komende jaren werk te maken van de ontwikkeling van een dergelijk instrument. Dit project werd “FoodNet” gedoopt. Het is de bedoeling om bij de ontwikkeling van FoodNet rekening te houden met volgende opportuniteiten op het gebied van e-government :

● De ontwikkeling van een uniek e-dossier per bedrijf met gecodeerde toegang voor de bedrijven tot hun persoonlijk dossier en eventueel gecodeerde toegang van het FAVV in de database van bedrijven voor snelle en correcte uitwisseling van de autocontrolegegevens. Op die manier zou bijvoorbeeld het proces van de exportcertifi caten geautomatiseerd kunnen worden. Samen met de link met de KBO leidt dit rechtstreeks tot administratieve vereenvoudiging. De klanten van het FAVV zijn hiervoor sterk vragende partij. ● De uitbouw van een geïntegreerd elektronisch klachten- en informatiebeheerssysteem. De consument kan zijn klachten en vragen elektronisch aan het FAVV melden en kan op elk moment de stand van zaken van de opvolging ervan door het FAVV raadplegen. 41

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
IWT jaarverslag 2003
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv