Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

2 horizontale

2 horizontale activiteiten deel 42 2. Opmaak controleprogramma 2004 Input van de sectoren Risicobeoordeling van het wetenschappelijk comité RASFF en diverse informatie In de loop van 2003 werkte een door Controlebeleid gecoördineerde werkgroep het controleprogramma voor 2004 uit. Het programma voor 2004 bestaat uit twee delen waarvan het ene de fysieke en administratieve controles (audits, inspecties) omvat en het andere de controles via bemonstering met zowel chemische als fysische en microbiologische analyses. Voor de eerste maal behelst dit programma de volledige voedselketen, van de primaire sector tot de distributie, die wordt gecontroleerd door het FAVV. Figuur 2.1 : Het kernproces van het FAVV Risico beoordeling Rapportering Vaststellingen (inspectie, controle, audit) Analyseresultaten Programmatie in functie van de risico’s en van de autocontrole Planning Op basis van de programmatie Uitvoering van de planning door de PCE’s Inspectie, controle, audit, bemonstering Het programma steunt op zowel nationale als internationale (voornamelijk Europese) wetgevingen en aanbevelingen. Er werden nochtans ook andere parameters in aanmerking genomen bij de risicoevaluatie, en meer in het bijzonder : ● de controleresultaten van de voorgaande jaren ; ● de resultaten van de onderzoeken naar uitbraken van voedselvergiftigingen ; ● de problemen i.v.m. contaminatie in het buitenland die worden gemeld via het RASFF (Rapid Alert System Feed and Food) ; ● de gegevens betreff ende de epidemiologische bewaking van dierenziekten en zoönoses ; ● de bijzonderheden en het gedrag van bepaalde contaminanten ; ● de adviezen van het Wetenschappelijke Comité van het FAVV, van het EFSA, de Europese Commissie of van andere lidstaten ; ● de informatie die wordt vergaard naar aanleiding van internationale vergaderingen ; ● de consumptiegemiddelden ;

● de klachten van consumenten ; ● de resultaten van onderzoeken door instellingen die onafhankelijk van het FAVV zijn. Het doel van deze controles bestaat erin de veiligheid van de voedselketen te verzekeren, ● zowel door een algemeen toezicht op een representatieve selectie van voedingsmiddelen voor een zo groot mogelijk aantal (chemische, microbiologische, fysische) contaminanten, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van de analysemethoden en, in bijkomende orde, met de beperkingen die inherent zijn aan de budgettaire eisen en de beschikbaarheid van personeel. ● als door een gerichte bemonstering van de meest risicovolle producten en contaminanten. 43

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
IWT jaarverslag 2003
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv