Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

2 horizontale

2 horizontale activiteiten deel 48 3.6. Contacten met de pers Tijdens het jaar 2003 bracht het voedselagentschap 122 persberichten uit. De besmetting van eipoeder met nitrofuranen, de aardappelziekten maar vooral de klassieke vogelpest genereerden tijdens de eerste helft van het jaar een hele reeks persberichten. De feiten in het najaar waren minder markant : de genomen maatregelen tegen de maïswortelboorder waren een gelegenheid om duidelijk te maken dat het FAVV ook op het vlak van de gezondheid van planten een taak te vervullen heeft. De afhandeling of uitlopers van meerdere dossiers zoals vogelpest, geneesmiddelenregister en BSE domineerden de persberichten. Deze zijn integraal terug te vinden op de website van het FAVV. 3.7. Doorlichting communicatiebeleid In de periode maart-juni 2003 hield het voedselagentschap samen met een extern bedrijf een communicatieaudit en een reeks van 6 workshops. Hieruit vloeide een aanbevelingsrapport zowel gericht op het integratieproces als op de interne en externe communicatie. Het rapport pleitte voor nog meer doorgedreven communicatie-initiatieven met bijzondere aandacht voor de huisstijl, participatie en informatie alsook positieve beeldvorming naar het brede publiek toe. Meerdere aanbevelingen vervat in het einddocument zijn ondertussen reeds uitgevoerd door het voedselagentschap.

4. Raadgevend comité 4.1. Overzicht van de activiteiten Via het raadgevend comité worden alle belanghebbenden (het beroep, de consumenten en de andere overheden) bij de werking van het FAVV betrokken. De exacte samenstelling van dit comité is terug te vinden in bijlage 1. In het jaar 2003 heeft het raadgevend comité 10 keer vergaderd. In tabel 2.1. wordt een overzicht gegeven van de behandelde agendapunten. Tabel 2.1 : Overzicht agendapunten raadgevend comité Datum vergadering Behandelde agendapunten 29 januari 2003 26 februari 2003 26 maart 2003 22 april 2003 ● Toelichting door de heer Vaxelaire, lid van de Europese Voedsel Veiligheid Autoriteit, over de werking van de EFSA en de harmonisatie op het vlak van de voedselveiligheid ; ● Advies aangaande het wetsontwerp houdende fi nanciering van het FAVV ; ● Advies aangaande het ontwerp van KB Autocontrole ; ● Toelichting bij het beheer van de Fondsen ; ● Voorstel voor overlegstructuren FAVV/FOD ; ● Toelichting over de geïntegreerde controleprogramma’s FAVV ; ● Bedrijfskolommen : voorstel van ketenplatforms ; ● Beheersovereenkomsten afgesloten tussen het FAVV en de andere overheden ; ● Koning Boudewijnstichting : vraag tot oprichting van een consumentenplatform. ● Het boekhoudplan van het FAVV ; ● Koning Boudewijnstichting : vraag tot oprichting van een consumentenplatform ; ● Stand van zaken operationeel worden FAVV : actieplan ; ● Dioxinecontaminatie in Duitsland en Nederland ; ● Nitrofuraan in gevogeltevlees. ● Advies : Koning Boudewijnstichting : voorstel voor het opstarten van een consumentendialoog ; ● Informatie DG Controlebeleid : nieuwe reglementering ; ● Aviaire infl uenza : toelichting ; ● Stand van zaken operationeel worden FAVV : toelichting bij de managementplannen van de Directeurs-generaal ; ● Het personeelsplan van het FAVV ; ● Spoedvergadering : informatieverstrekking over aviaire infl uenza en meer in het bijzonder rond diergeneeskundige aspecten en gezondheidsaspecten, in aanwezigheid van de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. 49

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Leidraad - FAVV
Deel LNE-MI - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
IWT jaarverslag 2003
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
2010 - Favv
Volledige versie - FAVV