Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

2 horizontale

2 horizontale activiteiten deel 50 28 mei 2003 25 juni 2003 16 juli 2003 24 september 2003 29 oktober 2003 ● Het non-vaccinatiebeleid op vraag van GAIA ; ● Aviaire infl uenza : toelichting bij de huidige evolutie ; ● Consumentendialoog : concrete invulling en timing van het KBS-project ; ● Verslag over het bezoek aan de GIP Antwerpen. ● Aviaire infl uenza : - discussie vaccinatie ; - voortgangsrapportering interne audit ; ● Consumentendialoog : stand van zaken KBS-project ; ● Begroting FAVV : - begrotingscontrole 2003 ; - voorbereiding begroting 2004 ; ● Overzicht van de actuele werkzaamheden van het wetenschappelijk comité ; ● Communicatie : nieuwe FAVV-website. ● Presentatie eindrapport “adviesopdracht communicatie “ door Porter Novelli ; ● Aviaire infl uenza : vaccinatie / rapport interne audit ; ● Consumentendialoog : update KBS-project ; ● Begroting FAVV : - begrotingscontrole 2003 ; - voorbereiding begroting 2004 ; ● Stand van zaken hormonenproblematiek - toelichting door het Bestuur Controle, NOE. ● Aviaire infl uenza : - Rapport interne audit – bespreking ; - Update van de werkzaamheden van de werkgroepen bij de FOD Volksgezondheid ; ● Toelichting bij het “Controleprogramma 2004” ; ● Advies : - Ontwerp van KB tot wijziging van het KB van 9 maart 1953 betreff ende de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der in het land geslachte dieren ; - Ontwerp van KB tot wijziging van het KB van 4 juli 1996 betreff ende de algemene en bijzondere exploitatievoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen ; - Ontwerp van MB tot wijziging van het MB van 11 maart 1953 genomen in uitvoering van het KB van 9 maart 1953 betreff ende de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der in het land geslachte dieren ; - Ontwerp van KB betreff ende de etikettering van rundvlees. ● Aviaire infl uenza : update “werkgroep ethische aspecten verbonden aan AI ; ● Consumentendialoog : tussentijdse rapportering op vraag van OIVO ; ● “Controleprogramma 2004” – commentaar en discussie ; ● Het communicatiebeleid van het FAVV ; ● Werkgroep Financiering : stand van zaken ; ● Werkgroep Autocontrole - stand van zaken ; ● Ontwerp MB meldingsplicht.

26 november 2003 ● Consumentendialoog : voorstellen pilootproject ; ● Activiteitenverslag 2002 van het FAVV ; ● Inspectieprogramma’s 2004 ; ● Toelichting bij het BPR-project van het FAVV “food@work” ; ● Feedback over fi nanciering ; ● Informatie en opvolging van de controles in de grootkeukens ; ● Voorstel van vergaderkalender. Op de FAVV-website wordt onder een aparte rubriek informatie verstrekt over de werkzaamheden van het raadgevend comité. Deze rubriek omvat de samenstelling van het comité, uitnodigingen, verslaggeving en documentatie van de vergaderingen. Een aparte subrubriek is tevens gewijd aan aviaire infl uenza en omvat alle nuttige informatie daaromtrent. 4.2. Markant in 2003 4.2.1. Wetsontwerp fi nanciering FAVV In de loop van 2003 heeft het raadgevend comité advies uitgebracht over het wetsontwerp houdende de fi nanciering van het FAVV. Het wetsontwerp creëert het algemeen kader voor de fi nanciering van het agentschap met als voornaamste fi nancieringsbronnen de overheid enerzijds en anderzijds de sectoren. Dit wetsontwerp vormt geenszins het sluitstuk van deze fi nanciering. De concrete modaliteiten moeten worden vastgelegd in uitvoeringsbesluiten. Alhoewel het raadgevend comité het wetsontwerp gunstig heeft geadviseerd, stelt het in zijn advies dat de activiteiten die het agentschap uitvoert in het kader van de bescherming van de voedselveiligheid eigenlijk door de overheid gefi nancierd zouden moeten worden. Enkel in geval van overtredingen zouden de betrokken bedrijven een bijdrage moeten betalen, die minstens de extra kosten dekt. Wat de uitvoering van het wetsontwerp betreft, wenst het raadgevend comité een eenvoudig en transparant systeem met een duidelijke omschrijving van de activiteiten die door de bedrijven gefi nancierd moeten worden. De verschillende sectoren moeten gelijk behandeld worden, waarbij men de Europese context niet uit het oog mag verliezen. Bij de toepassing van het bonus/malus principe vraagt het raadgevend comité dat er een overgangsfase voorzien zou worden. 51

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
IWT jaarverslag 2003
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv