Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

2 horizontale

2 horizontale activiteiten deel 52 4.2.2. KB Autocontrole Het ontwerp van koninklijk besluit betreff ende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen maakt deel uit van de prioriteiten bij de oprichting van het FAVV. De moeilijkheid om de crisissen, die België de laatste jaren in de voedselketen heeft gekend, te beheersen, heeft de noodzaak aangetoond om het volgende van de actoren te eisen : ● het opzetten van een betrouwbaar autocontrolesysteem in hun bedrijf ; ● een grote transparantie ten opzichte van de controlediensten en in het bijzonder de plicht om alle informatie over zaken die een gevaar kunnen betekenen voor de veiligheid van de voedselketen onmiddellijk te melden ; ● de invoering van traceerbaarheid van de producten zodat, indien noodzakelijk, deze producten vlug uit de handel genomen kunnen worden en, in voorkomend geval, de bron van het probleem te achterhalen. Deze eisen zijn voornamelijk Europees vastgelegd en worden door vermeld ontwerpbesluit omgezet. Op haar vergadering van 29 januari 2003 heeft het raadgevend comité het vermelde ontwerpbesluit gunstig geadviseerd. 4.2.3. KBS-project “Consumentendialoog” In het kader van haar ”Governance”-programma heeft de Koning Boudewijnstichting een aantal nieuwe projecten opgestart. Eén daarvan, het project “Consumentendialoog”, beoogt de burger/consument een stem te geven in de besluitvorming en de dialoog met alle relevante stakeholders rond belangrijke maatschappelijke problemen te versterken. Als thema voor dit project werd “voedselveiligheid“ naar voren geschoven. Gelet op dit thema heeft de KBS aan het FAVV ondersteuning gevraagd. Het raadgevend comité heeft m.b.t. deze vraag een gunstig advies uitgebracht, waardoor het FAVV nu als volwaardige partner aan dit project kan deelnemen.

4.2.4. Vogelpestcrisis Op een speciale spoedvergadering van 22 april 2003, in aanwezigheid van de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, werd informatie verstrekt over de vogelpest of aviaire infl uenza (AI) en meer in het bijzonder over de diergeneeskundige en volksgezondheidsaspecten ervan. Bovendien werden tijdens de daaropvolgende vergaderingen chronologische overzichten gegeven van de AI-situatie in België. Er werd een discussie gevoerd over een vaccinatiebeleid en het geformuleerde advies werd voorgelegd aan de politieke verantwoordelijken. In het advies was er aandacht voor : ● het volksgezondheidskundig aspect, dat in samenwerking met de FOD Volksgezondheid werd voorbereid ; ● het veterinaire aspect ; ● het socio-economisch aspect ; ● het ethische aspect. 4.2.5. Geactualiseerde strategische doelstellingen van het FAVV Op 26 november 2003 heeft het raadgevend comité een toelichting gekregen bij food@work, het BPRproject van het voedselagentschap (zie ook deel 1 – hoofdstuk 1) . Bij die gelegenheid heeft de Gedelegeerd Bestuurder een voorstelling gegeven van de geactualiseerde strategische doelstellingen van het FAVV. Deze konden op algemene instemming rekenen van alle leden van het raadgevend comité. 5. Wetenschappelijk comité Het wetenschappelijk comité van het FAVV onderzoekt en geeft advies over alle materies die onder de bevoegdheid vallen van het agentschap en die betrekking hebben op het gevolgde en het te volgen beleid van het agentschap. Dit kan zowel uit eigen initiatief als op aanvraag van de Minister of de Gedelegeerd Bestuurder gebeuren. Het comité moet verplicht geraadpleegd worden voor alle wetsontwerpen en alle ontwerpen van koninklijke besluiten ter uitvoering van wetten voor materies met betrekking tot de bevoegdheid van het agentschap . Het wetenschappelijk comité vergadert in plenaire zittingen, gemiddeld één keer per maand. De complexe dossiers worden bovendien behandeld door werkgroepen bestaande uit experts. In 2003 heeft het wetenschappelijk comité 11 keer in plenaire zitting vergaderd, en waren er 41 werkgroepvergaderingen. Het wetenschappelijk comité bracht 36 adviezen uit (10 voor dossiers ingediend in 2002 en 26 voor dossiers uitgebracht in 2003). Bovendien was het wetenschappelijk comité betrokken bij heel wat verschillende activiteiten, gaande van mondelinge presentaties en posters tot publicaties in wetenschappelijke tijdschriften. Voor één specifi ek werk in verband met de BSE-problematiek werd de BioMérieux Award 2003 toegekend. 53

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
IWT jaarverslag 2003
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv