Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

2 horizontale

2 horizontale activiteiten deel 54 Tabel 2.2 : Wetenschappelijk comité : dossiers 2002 Dossier Onderwerp 2002/14 Sanitaire veiligheid van het gebruik van zuiveringsslib in de landbouw. 2002/23 2002/25 2002/26 2002/29 2002/32 Ontwerp KB tot wijziging van het KB van 8 februari 1999 betreff ende de handel en het gebruik van stoff en bestemd voor dierlijke voeding. Luik 1 - Gebruik van dierlijke bijproducten bij de bereiding van organische meststoff en. Luik 2 - Valorisatie van zuiveringsslib van 2 gelatineproducerende bedrijven. Luik 3 - Amendement van het Europees Parlement op de ontwerpverordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten. Ontwerp KB tot wijziging van KB van 17 maart 1997 houdende organisatie van het epidemiologisch toezicht op OSE bij herkauwers. Grenswaarden in mengvoeders voor residuen van additieven en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik als gevolg van versleping (kruiscontaminatie). Ontwerp KB tot wijziging van het KB van 15 december 1994 betreff ende de productie en het in de handel brengen van consumptiemelk en producten op basis van melk. 2002/35 Aanwezigheid van dioxine in eieren van scharrelkippen bij particulieren. 2002/36 Prioriteiten voor 2003. 2002/37 Hoorzitting en bemonsteringsplan van OVOCOM. 2002/39 Ontwerp KB betreff ende de samenstelling en de werking van de wetenschappelijke raad voor het verstrekken van advies ter bepaling van de regels voor goede diergeneeskundige praktijkuitoefening Ontwerp KB betreff ende de samenstelling en de werking van de gewestelijke commissies ter beoordeling van het voorschrijven van geneesmiddelen door dierenartsen. Stand van zaken op 31 december 2003 Omstandig advies uitgebracht op 29/10/2003 Omstandig advies uitgebracht op 31/01/2003 Omstandig advies uitgebracht op 29/10/2003 Omstandig advies uitgebracht op 27/01/2003 Omstandig advies uitgebracht op 29/10/2003 Omstandig advies uitgebracht op 31/03/2003 Omstandig advies uitgebracht op 05/09/2003 Omstandig advies uitgebracht op 24/03/2003 Omstandig advies uitgebracht op 02/10/2003 Omstandig advies uitgebracht op 24/03/2003

Tabel 2.3 : Wetenschappelijk comité : dossiers 2003 Dossier Onderwerp Stand van zaken op 31 december 2003 2003/01 Plan zoönosen 2003. Omstandig advies uitgebracht op 28/05/2003 2003/02 Programmatie van microbiologische analyses van het FAVV voor 2003. Omstandig advies uitgebracht op 22/04/2003 2003/02 bis 2003/02 ter Programmatie van de chemische analyses van het FAVV voor 2003. Omstandig advies uitgebracht op 01/08/2003 Statistische grondslagen programmatie van het FAVV voor 2003. Omstandig advies uitgebracht op 29/12/2003 2003/03 Ontwerp KB tot vaststelling van de bemonsteringsmethodes voor de offi ciële controle op residuen van bestrijdingsmiddelen in en op voedingsmiddelen (omzetting Richt. 2002/63/EG). 2003/04 Ontwerp van KB tot vaststelling van de wijze van het nemen van monsters voor de offi ciële controle op de maximumgehalten aan lood, cadmium, kwik , 3-MCPD en dioxines en voor de gehaltebepaling van dioxineachtige PCB’s in voedingsmiddelen en ontwerp van KB tot vaststelling van de criteria voor analysemethoden voor de offi ciële controle op de maximumgehalten aan dioxinen en voor de gehaltebepaling van dioxineachtige PCB’s in voedingsmiddelen. (omzetting Richt. 2002/69/EG). 2003/05 Ontwerp KB betreff ende de identifi catie en registratie van inrichtingen waar legkippen worden gehouden(omzetting Richt. 2002/4/EG). Gunstig advies uitgebracht op 25/02/2003 Gunstig advies uitgebracht op 25/02/2003 Gunstig advies uitgebracht op 14/03/2003 2003/06 Apparaten Somacount 150, Somacount 300 en Bactocount IBC. In onderzoek 2003/07 Streptomycine residuen in honing. Omstandig advies uitgebracht op 16/04/2003 2003/08 Ontwerp KB tot wijziging van KB 8/02/1999 betreff ende de handel en het gebruik van stoff en bestemd voor dierlijke voeding (Omzetting Richt. 2002/2/EG). Omstandig advies uitgebracht op 24/03/2003 2003/09 Procedure voor aanvraag om een advies van het wetenschappelijk comité. Goedgekeurd op 09/08/2003 55

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
IWT jaarverslag 2003
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv