Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

2 horizontale

2 horizontale activiteiten deel 56 2003/10 Ontwerp KB betreff ende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid. Omstandig advies uitgebracht op 04/04/2003 2003/11 Ontwerp koninklijk besluit betreff ende de verwijdering in slagerijen van de wervelkolom van runderen van meer dan 12 maand oud (via snelle procedure). 2003/12 Ontwerp KB tot wijziging van KB 8/02/1999 betreff ende de handel en het gebruik van stoff en bestemd voor dierlijke voeding (Omzetting Richt. 2002/32/EG). 2003/13 Ontwerp KB tot wijziging van KB van 3 mei 1994 betreff ende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. 2003/14 Evaluatie van het risico voor overdracht van het aviaire infl uenzavirus op mensen. 2003/15 Prioritaire onderzoeksthema’s inzake dierengezondheid en plantaardige productie. 2003/16 Pan-European Pro-Active Identifi cation of Emerging risks in the fi eld of food production (PERIAPT). 2003/17 Ontwerp KB tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het FAVV taken inzake keuring, controle en certifi cering door dierenartsen kan laten verrichten. Omstandig advies uitgebracht op 04/04/2003 Gunstig advies uitgebracht op 10/04/2003 Gunstig advies uitgebracht op 10/04/2003 In onderzoek Omstandig advies uitgebracht op 13/06/2003 In onderzoek Omstandig advies uitgebracht op 01/08/2003 2003/18 Aanwezigheid van nitrofuranen in eipoeder. Omstandig advies uitgebracht op 04/04/2003 2003/19 Ontwerp KB tot wijziging van het KB van 30 april 1976 betreff ende de keuring en de handel in vis. 2003/20 Ontwerp van KB houdende het toevertrouwen aan de Gewesten van de uitvoering van bepaalde bevoegdheden die tot het bevoegdheid van het FAVV behoren. Gunstig advies uitgebracht op 01/08/2003 Gunstig advies uitgebracht op 17/04/2003 2003/21 Caseuse lymfadenitis. Omstandig advies uitgebracht op 24/11/2003 2003/22 Bewakingsprogramma ter reductie van de Salmonella prevalentie in Belgische varkensbedrijven. In onderzoek

2003/23 Ontwerp van een koninklijk besluit betreff ende de etikettering van rundvlees ; ontwerp van een koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreff ende de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der hier te lande geslachte dieren ; ontwerp van een koninklijk besluit van 4 juli 1996 betreff ende de algemene en bijzondere exploitatievoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen; ontwerp van een ministerieel besluit van 11 maart 1953 genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreff ende de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der in het land geslachte dieren. 2003/24 Het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de maatregelen met betrekking tot de offi ciële bemonstering van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en van dierenvoeders en op het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de maatregelen met betrekking tot de offi ciële bemonstering van meststoff en, bodemverbeteraars en teeltsubstraten. Omstandig advies uitgebracht op 29/12/2003 Gunstig advies uitgebracht op 02/10/2003 2003/25 Problematiek van het vervoer van niet volledig doorkoeld vlees. In onderzoek 2003/26 Listeria in de melkproducten. Antwoord gegeven op 10/12/2003 2003/27 Vorming van semicarbazide in levensmiddelen. In onderzoek 2003/28 Gebruik van recuperatiewater in de slachthuizen. In onderzoek 2003/29 Ontwerp van een koninklijk besluit betreff ende de uitvoering door aangestelde diensten van de verplichte keuringen op spuittoestellen en de betaling ervan. 2003/30 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 december 1995 tot onderwerping aan vergunning van plaatsen waar voedingsmiddelen gefabriceerd of in de handel gebracht worden of met het oog op de uitvoer behandeld worden. 2003/31 Toe te passen principes en criteria bij de invoering van actielimitien voor contaminanten in dierenvoeders en voedingsmiddelen met het oog op de bescherming van de volksgezondheid. 2003/32 Koninklijk besluit dat bepaalde normen vastlegt betreff ende de verwijdering van overdraagbare spongiforme encephalopathiën. Gunstig advies uitgebracht op 29/10/2003 Gunstig advies uitgebracht op 29/10/2003 In onderzoek In onderzoek 57

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
IWT jaarverslag 2003
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv