Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

2 horizontale

2 horizontale activiteiten deel 58 2003/33 Wetenschappelijke ondersteuning van de sensibilisatiecampagne betreff ende antibioresistentie. 2003/34 Programmatie van de biologische analysen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen voor 2004 (biologisch luik). In onderzoek In onderzoek 2003/35 Relatie tussen het wetenschappelijk comité en de Hoge Gezondheidsraad. In onderzoek 2003/36 Voorontwerp van Financieringswet van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. 2003/37 Ontwerp van programmawet – bepalingen betreff ende het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. 2003/38 Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen taken door zelfstandige dierenartsen kan laten verrichten. 2003/39 Procedure van wetenschappelijke validatie van sectoriële gidsen in het kader van autocontrole. 2003/40 Expertise betreff ende de campagne van monstername van landbouwproducten (melk en wintergroenten) met het doel te controleren of de voedingsketen geen gevolgen heeft van de brand in de “Marly” torens (Neder-Over-Heembeek). Gunstig advies uitgebracht op 24/11/2003 Gunstig advies uitgebracht op 24/11/2003 Gunstig advies uitgebracht op 16/12/2003 In onderzoek Antwoord gegeven op 21/12/2003 2003/41 Programmatie van inspecties en audits voor 2004. In onderzoek

5.2. Markant in 2003 5.2.1. Aanwezigheid van residuen van nitrofuranen in eipoeder Een partij eipoeder van een eiproductenfabrikant was verontreinigd met metabolieten van furazolidon. Furazolidon is een nitrofuraan, een antibioticum voor diergeneeskundig gebruik. Het wetenschappelijk comité werd advies gevraagd betreff ende deze problematiek. Meer bepaald moest er een antwoord gegeven worden op de vraag of het mogelijk is een actiegrens vast te stellen. Een actiegrens is een drempelwaarde waarboven bij overschrijding het betrokken product verplicht teruggeroepen en vernietigd moet worden. Het wetenschappelijk comité meldde dat het gebruik van dit geneesmiddel in de voedselketen in Europa verboden is gezien zijn schadelijke eigenschappen. Ook in levensmiddelen mogen geen residuen van nitrofuranen aanwezig zijn. Furazolidon is kankerverwekkend, genotoxisch en kan een nadelige invloed hebben op de mannelijke vruchtbaarheid. Gelet op de juridische context en de giftige eigenschappen van furazolidon stelde het wetenschappelijk comité dat het niet gepast was om een actiegrens vast te stellen. 5.2.2. Caseuse lymfadenitis bij kleine herkauwers Caseuse lymfadenitis is een aandoening die veroorzaakt wordt door Corynebacterium pseudotuberculosis. Deze bacterie veroorzaakt bij schapen en geiten een kaasachtige lymfeklierontsteking, waarbij abcessen van de lymfeknopen optreden. Dit heeft voornamelijk economische verliezen tot gevolg, zoals beschadiging van de karkassen (afkeuring in het slachthuis), verminderde wol- en melkproductie, verminderde gewichtsaanzet en reproductiestoornissen. De aandoening is in mindere mate een probleem voor de dieren- of de volksgezondheid. In België zijn weinig of geen gegevens beschikbaar over het voorkomen van caseuse lymfadenitis bij kleine herkauwers en van mogelijke zoönotische infecties bij de mens. Nochtans wordt de kiem sporadisch bij geiten en schapen aangetoond, en is overdracht van de kiem naar de mens niet uitgesloten (opname van niet-gepasteuriseerde melk en melkproducten, kwetsuren door gecontamineerd materiaal, …). Bovendien groeit de populatie van geiten voortdurend aan, voornamelijk in de sector van de melkproductie. De adviesaanvraag betrof de impact van caseuse lymfadenitis bij kleine herkauwers op de dierenen op de volksgezondheid. Meer bepaald werd gevraagd of er in België een noodzaak is aan een georganiseerde bestrijding van deze aandoening, en zo ja volgens welke effi ciënte bestrijdingsmethode. Het wetenschappelijk comité kwam tot de conclusie dat een eventueel bewakingsprogramma voorafgegaan moet worden door een peiling die het voorkomen van caseuse lymfadenitis bij kleine herkauwers schat. Het eigenlijke bestrijdingsprogramma zou best uitgevoerd worden op vrijwillige basis en in samenwerking met de sector. De overheid kan de bestrijding dan steunen door het bacteriologisch onderzoek van verdachte dieren fi nancieel te verlichten. 59

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
IWT jaarverslag 2003
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv