Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

2 horizontale

2 horizontale activiteiten deel 60 6. Internationale zaken 6.1. Internationale uitstraling Binnen het FAVV werd er in juni 2003 een dienst Internationale Betrekkingen opgestart met als primaire doelstelling de contacten te onderhouden met de derde landen inzake export en import van levensmiddelen en dierenvoeders en inzake de daaraan gerelateerde certifi catie. Tevens is deze dienst het FAVVcontactpunt voor internationale organisaties zoals Codex Alimentarius en WTO/SPS. Het FAVV heeft gedurende het tweede semester 2003 18 buitenlandse delegaties ontvangen, zowel uit toekomstige lidstaten van de EU (3), als van derde landen (15). Voor wat betreft de gevolgen van de uitbraak van aviaire infl uenza in 2003 werden, in samenwerking met de FOD Buitenlandse zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking, diverse derde landen gecontacteerd en geïnformeerd over de Belgische situatie om deze exportmarkten opnieuw te openen en dit merendeels met gunstig gevolg. In het kader van een samenwerking met Marokko, was van 15 tot 24 september 2003 een Marokkaanse delegatie op bezoek om de werking van het FAVV in de plantensector van dichterbij te bestuderen, en wel met de steun van de Belgische Technische Coöperatie. Daarna kwam een tweede Marokkaanse delegatie op bezoek om de algemene structuur en de werking van het FAVV te evalueren, met de bedoeling onze principes te integreren in een nieuwe, overkoepelende structuur bij hen. Op 28 november 2003 heeft het FAVV een symposium over “Food Safety Policy and Control in Belgium” georganiseerd voor de ambassades van de lidstaten, de toekomstige lidstaten en de derde landen en dit in samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Dit symposium gaf aan de buitenlandse diplomatieke posten een overzicht van de verdeling van de bevoegdheden tussen het FAVV en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in verband met het beleid voor de veiligheid van de voedselketen en de offi ciële controle van dierenvoeders en levensmiddelen, met inbegrip van dierengezondheid en dierenwelzijn.

6.2. Inspecties door internationale organismen 6.2.1. Food and Veterinary Offi ce van de Europese Commissie In oktober 2003 heeft een missie van de Food and Veterinary Offi ce van de Europese Commissie de bestrijdingsplannen (met name mond- en klauwzeer en klassieke varkenspest) van het FAVV gecontroleerd. De conclusies waren de volgende : ● de bestrijdingsorganisatie is op centraal niveau goed gestructureerd en beschikt over een bruikbaar systeem voor samenwerking en coördinatie; op provinciaal niveau is de reorganisatie nog niet helemaal doorgevoerd hetgeen in geval van een crisis de bestrijding zou kunnen belemmeren ; ● het systeem voor de identifi catie en registratie van dieren beantwoordt grotendeels aan de Europese voorschriften, maar de tracering wordt in sommige gevallen beperkt door vertragingen bij de melding van bewegingen van dieren ; ● de draaiboeken zijn conform de Europese regelgeving, de sector blijkt waakzaam (groot aantal van meldingen van verdenkingen van besmettingen), de centrale crisiscel is goed georganiseerd, beschikt over voldoende ervaring en heeft toegang tot de nodige middelen. Qua actualisatie en documentatie van bestrijdingsplannen zijn er echter enige tekortkomingen geobserveerd. Ook het gegeven dat er geen regelmatige vorming van het personeel en geen oefeningen werden georganiseerd, werd als zwakheid aangemerkt. In 2003 heeft het FVO in België in totaal 7 missies van telkens een week uitgevoerd om te verifi ëren of de Belgische autoriteiten, en meer bepaald het FAVV, op een correcte manier de Europese regelgeving doen naleven. Hoewel er aanbevelingen tot verbetering werden geformuleerd en in rekening gebracht, waren de conclusies van deze onafhankelijke auditeurs globaal gezien gunstig. Naar aanleiding van deze FVO-audits werd het belang onderlijnd van de integratie van alle controlediensten die voor het geheel van de voedselketen bevoegd zijn. 61

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
IWT jaarverslag 2003
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv