Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 68 Tijdens de controles werden in totaal 1.667 (8,3 %) tekortkomingen ten opzichte van de wettelijke voorschriften vastgesteld, waarvan 3,8 % betrekking had op de samenstelling van de producten, 1,6 % op de vermeldingen op het etiket en de verpakking en 2,8 % op inbreuken binnen het bedrijf zelf. Elke vaststelling van een niet-conformiteit maakt het onderwerp uit van een waarschuwing of een Pro Justitia. Meerdere niet-conformiteiten kunnen wel in een zelfde gerechtelijke vervolging worden opgenomen. Een waarschuwing is voorbehouden voor kleine inbreuken die geen invloed hebben op de dierengezondheid of de voedselveiligheid. Een Pro Justitia wordt uitgeschreven wanneer de vastgestelde inbreuk : ● een gevaar betekent voor de dierengezondheid of de voedselveiligheid ; ● betrekking heeft op de handel of het gebruik van een verboden stof (met inbegrip van producten die niet zuiver, deugdelijk of van gebruikelijke handelskwaliteit zijn) ; ● het voeder ongeschikt maakt voor gebruik omwille van zijn negatieve invloed op de kwaliteit van de voedingsmiddelen die ervan zijn afgeleid ; ● een belangrijke afwijking vertoont tussen de het gewaarborgde gehalte en het vastgestelde gehalte bij de analyse ; ● het gevolg is van een frauduleuze handeling ; ● een herhaling is van een inbreuk waarvoor al een waarschuwing werd gegeven. 1.1.1.1. Erkenningen, registraties en toelatingen De verschillende actoren die in de sector dierenvoeders actief zijn, kunnen ingedeeld worden op basis van hun activiteit (productie, handel, gebruik,…) enerzijds en op basis van het product (grondstoff en, additieven, voormengsels, mengvoeders, …) anderzijds. Voor bepaalde activiteiten is een erkenning, een registratie of een voorafgaande toelating noodzakelijk. In 2003 waren 457 inrichtingen erkend of geregistreerd voor de fabricatie van mengvoeders. Het ging meer bepaald om 342 ondernemingen die mengvoeders produceren voor verkoop, en 115 veehouders die mengvoeders produceren voor eigen gebruik. In 2003 waren 71 voormengselfabrikanten en 15 fabrikanten van additieven erkend of geregistreerd en 53 bedrijven erkend of geregistreerd als tussenhandelaars van additieven of voormengsels. Daarnaast hebben 54 operatoren dierlijke grondstoff en of kritische additieven in omloop gebracht en hebben 1.627 handelaars mengvoeders in de handel gebracht. Die cijfers blijven indicatief gezien sommige inrichtingen meerdere activiteiten beoefenen waarvoor een erkenning, een registratie en/of een toelating vereist is.

Tabel 3.3. : Erkenningen, registraties en toelatingen Bedrijven Totaal aantal bedrijven Fabrikanten van : Het hernieuwen van erkenningen, registraties en toelatingen waarmee men de voorgaande jaren begonnen was, werd verdergezet. De erkende, geregistreerde en toegelaten bedrijven worden geregeld opgevolgd om na te gaan of de reglementaire vereisten worden nageleefd, in het bijzonder met betrekking tot het bijhouden van de registers om de producten te kunnen traceren. In 2003 werden zo’n 1.200 controles in die zin uitgevoerd. 439 niet-conformiteiten werden hierbij opgetekend ; 329 hiervan kregen een schriftelijke waarschuwing en 14 een Pro Justitia. 1.1.1.2. Documenten en verpakkingen Er werden 2.504 controles op de documenten en verpakkingen uitgevoerd. Het nazicht van de specifi eke vermeldingen betreff ende de genetisch gemanipuleerde organismen (GGO) en van de beschermingsmaatregelen tegen boviene spongiforme encefalopathie (BSE of gekkekoeienziekte) vormt een belangrijk onderdeel van deze controles (40 % van de documentencontroles). In 2003 bleek 13 % van de gecontroleerde documenten niet conform te zijn, met een gerechtelijke vervolging tot gevolg. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met die van 2002 (11 %). 1.1.1.3. Samenstelling van de producten Erkenningen Registraties Toelatingen Totaal Additieven 14 1 15 Voormengsels 65 6 71 Mengvoeders 228 229 457 Gemedicineerde voeders 8181 Handelaars in : Kritische grondstoff en en additieven 54 54 Additieven en voormengsels 50 3 53 Mengvoeders 1.627 1.627 De monitoring van mengvoeders en voormengsels heeft plaats in het kader van het CONSUM-programma (CONtaminant SURveillance systeM) met als doel de hele voedselketen permanent te controleren op de aanwezigheid van contaminanten. De monitoring van mengvoeders en voormengsels houdt een verplichting tot traceerbaarheid in en een controle via steekproeven op de loten mengvoeders en voormengsels. De organisatie van de monitoring is erop gericht om, met een betrouwbaarheidsgraad 69

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Leidraad - FAVV
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
IWT jaarverslag 2003
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
2010 - Favv
Volledige versie - FAVV