Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 70 van 99 %, een PCB-besmetting te detecteren die 5 % van de voederfabrikanten zou treff en, of, met een betrouwbaarheidsgrens van 95 %, een besmetting op te sporen die 65 % van de gefabriceerde loten in een bepaalde fabriek treft. Het aantal monsters is evenredig aan het aantal geproduceerde loten door de fabrikanten van mengvoeders en voormengsels. In elke PCE wordt de monitoring wekelijks gepland. De in het kader van de monitoring genomen monsters worden gedeeltelijk (verhouding ½) onderzocht op andere parameters dan PCB’s (garanties, normen, aanwezigheid van ongewenste of verboden stoff en, …). In 2003 werden in totaal 12.933 monsters genomen om na te gaan of de kwaliteitsgaranties en de normen met betrekking tot ongewenste stoff en werden nageleefd. Bij iets minder dan 6 % beantwoordde het product hetzij niet aan de gegarandeerde samenstelling, hetzij niet aan de geldende normen. Tabel 3.4. geeft een verdeling weer van de niet-conformiteiten volgens de aard van het monster. Tabel 3.4. : Aantal analyses en niet-conformiteiten volgens de aard van het monster Aard van het monster Aantal analyses Aantal nietconformiteiten Deze cijfers zijn vergelijkbaar met die geregistreerd in 2002 (6,1 %). % niet-conformiteiten Grondstoff en 757 113 14,9 % Additieven en voormengsels 465 50 10,7 % Mengvoeders voor : Runderen Schapen Varkens Pluimvee Konijnen Paarden Andere 3.783 158 5.316 1.396 150 463 445 Zo’n 77 Pro Justitia en 626 waarschuwingen werden opgesteld naar aanleiding van de vastgestelde nietconformiteiten. 172 7 306 64 12 12 29 4,5 % 4,4 % 5,7 % 4,5 % 8 % 2,5 % 6,5 % Totaal 12.933 765 5,9 %

1.1.2. Specifi eke controleresultaten 1.1.2.1. Ongewenste stoff en De reglementering legt maximumnormen vast voor de aanwezigheid van enkele ongewenste stoff en en producten in de grondstoff en en de dierenvoeders. Tabel 3.5. geeft het aantal analyses en niet-conformiteiten weer die werden aangetroff en bij onderzoek naar ongewenste stoff en. Tabel 3.5. : Controle op de aanwezigheid van ongewenste stoff en Aard van het monster Aantal analyses Aantal nietconformiteiten % niet-conformiteiten PCB’s 11.090 1 0,01 Dioxines 962 2 0,2 Zware metalen 546 10,1 Afl atoxines B1 566 20 3 Mycotoxines 345 6 1,7 Pesticiden 248 6 2,4 Salmonella 519 6 1,1 Er werden 11.090 monsters genomen in het kader van de monitoring van ongewenste stoff en in de dierenvoeders. Alle genomen monsters werden onderzocht op de aanwezigheid van PCB’s. Eén mengvoeder voor varkens bleek de wettelijke norm te overschrijden. Het betreff ende lot werd van de markt gehaald en het betrokken bedrijf werd onderworpen aan een strengere controle. Er werden ook wettelijke maatregelen genomen naar aanleiding van twee niet-conforme loten koperoxide waar de aanwezigheid van dioxine vastgesteld werd. Onderzoeken naar zware metalen hadden vooral betrekking op de vaststelling van cadmium, fl uor, kwik, lood en arseen. Eén mengvoeder voor varkens overschreed de wettelijke norm voor lood. Er werden 345 analyses uitgevoerd om het mycotoxinegehalte (moederkoren, deoxynivalenol, Ochratoxine A, zearalenon) in plantaardige grondstoff en (granen, bieten- en cichoreipulp, maïs,…) en in mengvoeders na te gaan. Twee grondstoff en afgeleid van maïs en twee mengvoeders voor varkens werden positief getest op deoxynivalenol (DON), een toxine geproduceerd door een schimmel van het type Fusarium. Bovendien werd in twee mengvoeders voor varkens zearalenon aangetroff en, eveneens geproduceerd door een schimmel van het type Fusarium. 71

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
IWT jaarverslag 2003
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv