Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 72 Het bepalen van afl atoxine B1 was vooral gericht op grondstoff en zoals grondnotenschroot, kokosschroot, katoenschroot, verdachte loten maïs en op mengvoeders bestemd voor melkkoeien. Bij 20 monsters van grondstoff en (19 van kopraschroot en 1 van grondnotenschroot) lag het gehalte aan afl atoxine hoger dan de normen. Onderzoek naar residuen van pesticiden hadden vooral betrekking op het opsporen van de organische chloor- en fosforverbindingen. In vier loten grondstoff en (granen en oliehoudende planten) en twee mengvoeders voor varkens werden residuen van pesticiden aangetroff en. In totaal werden 519 analyses voor salmonella gerealiseerd. Zes analyses toonden de aanwezigheid van salmonella in grondstoff en of mengvoeders aan. De gedetecteerde stammen werden geserotypeerd. Het betreft twee voeders voor braadkippen (Salmonella enteritis), twee mengvoeders voor varkens (Salmonella Thompson en S. Brandenburg), één mengvoeder voor runderen (Salmonella Mbandaka) en een lot vismeel (Salmonella 03,10). Één proces verbaal en vier waarschuwingen werden uitgeschreven. 1.1.2.2. Verboden vetten Het in de handel brengen van gerecycleerde oliën en vetten als en het gebruik ervan bij dierenvoeders is verboden. De onderzoeksparameter die wordt toegepast om de mogelijke aanwezigheid van gerecycleerd frituurvet vast te stellen in vetten die aan diervoederfabrikanten worden geleverd, is het gehalte aan gepolymeriseerde triglyceriden. Wanneer het gehalte aan gepolymeriseerde triglyceriden hoger is dan 0,9 %, is er vermoedelijk gerecycleerd frituurvet aanwezig. In 2003 vonden in die context 120 onderzoeken plaats. 150 monsters van dierenvoeders werden gecontroleerd op de aanwezigheid van gerecycleerde vetten en oliën. Bij deze controles werden 17 monsters (11 %) gevonden waarvan het gehalte hoger was dan 0,9 %. Men stelt een daling vast van niet-conformiteiten in vergelijking met 2002. Naar aanleiding van deze niet-conformiteiten werden één proces-verbaal en zeven waarschuwingen ten laste van de betrokken bedrijven opgesteld. 1.1.2.3. Dierlijke eiwitten Er worden sinds 1 januari 2001 op Europees niveau maatregelen genomen betreff ende het gebruik en het in de handel brengen van verwerkte dierlijke eiwitten (VDE) in de sector dierenvoeding. Het gevolg hiervan is een quasi totaalverbod op het gebruik van VDE’s in dierenvoeders. In bepaalde omstandigheden gold het verbod niet op vismeel en visperssap, op dicalciumfosfaat uit ontvette beenderen en op gehydrolyseerde eiwitten afkomstig van vissen, veren, leer of huid voor gebruik in de voeding van niet-herkauwers. De controle op de naleving van de regelgeving ter bescherming tegen BSE bestaat voornamelijk in het opsporen van verboden dierlijke eiwitten (door microscopisch onderzoek), het nagaan van de zuiver-

heid van vetten van herkauwers en het controleren van de vermeldingen op etiketten. Er werden 1.200 onderzoeken voor de detectie van dierlijke eiwitten in grondstoff en en mengvoeders voor dieren uitgevoerd. Twee mengvoeders, het ene bestemd voor pluimvee, het andere voor varkens, vertoonden een meetbaar gehalte aan vismeel, terwijl dit niet op het etiket stond vermeld. Bij de meting van onzuiverheden in vetten van herkauwers op 142 monsters, werd bij 39 analyses (27,4 %) een gehalte vastgesteld dat hoger lag dan de toegelaten norm van 0,15 %. Deze resultaten leidden tot 10 Pro Justitia en 20 waarschuwingen aan de betrokken bedrijven. Er is weinig verbetering merkbaar ten opzicht van de resultaten in 2002, toen 29 % van de analyses niet conform waren. Daarnaast werden 758 controles uitgevoerd op documenten en inrichtingen om na te gaan of de wettelijke voorschriften betreff ende het gebruik van verwerkte dierlijke eiwitten werden nageleefd. Daarbij werden 15 inbreuken (2 %) vastgesteld en vervolgd. 1.1.2.4. Verboden additieven en geneesmiddelen De wettelijke voorschriften bevatten een lijst van de toegelaten additieven in dierenvoeding. Er werden 897 analyses uitgevoerd op 330 monsters. Vijf mengvoeders bleken niet conform te zijn omwille van een anti-microbiële werking of de aanwezigheid van amoxicilline of lincomycine. In dat kader werden twee waarschuwingen en twee Pro Justitia opgesteld. 1.1.2.5. Hormonale en anti-hormonale stoff en in dierenvoeders Alle hormonale en anti-hormonale stoff en zijn verboden in dierenvoeders. In dit kader vonden 480 controles plaats in 2003. Er werden 657 analyses van dierenvoeders uitgevoerd om na te gaan of het verbod op het gebruik van stoff en met hormonale en anti-hormonale werking werd nageleefd. Alle monsters van dierenvoeders bleken conform te zijn. 1.1.2.6. GGO’s in dierenvoeders De producenten zijn verplicht om grondstoff en en mengvoeders voor dieren die genetisch gemanipuleerde organismen (GGO’s) bevatten te etiketteren en de aanwezigheid van die GGO’s te vermelden. Geen etikettering houdt in dat de verantwoordelijke voor de etikettering van het voeder in staat is aan te tonen dat het voeder geen GGO’s bevat. Dat kan bijvoorbeeld door te bewijzen dat de bevoorrading gebeurd is via een gegarandeerd GGO-vrij handelscircuit of dat er uit een voorafgaande analyse is gebleken dat het product GGO-vrij is. Als het resultaat van een kwalitatieve analyse de afwezigheid van GGO’s aantoont, is er dus geen etikettering vereist. De huidige reglementering laat echter niet toe deze afwezigheid als zodanig dan ook op 73

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
IWT jaarverslag 2003
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv