Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 74 het etiket te vermelden en het product zo bijvoorbeeld als “GGO-vrij” te bestempelen. Als het resultaat van de kwalitatieve analyse daarentegen positief is, zijn er GGO’s aanwezig en is de etikettering vereist, wat het resultaat van de kwantitatieve analyse ook is. Er bestond immers geen tolerantiegrens voor toevallige besmettingen door GGO’s in dierenvoeders. Zo’n tolerantie is voorzien in de nieuwe Europese reglementering en is van kracht vanaf 2004. Het doel van de controles op dierenvoeders met betrekking tot GGO’s is na te gaan of de wettelijke voorschriften inzake etikettering worden nageleefd. Ofwel worden de documenten gecontroleerd (controle op de etiketten, de facturen of elk ander document waarbij de leverancier garanties geeft inzake grondstoff en), ofwel wordt het dierenvoeder geanalyseerd. De inbreuken op de voorschriften van de betreff ende reglementering kunnen het gevolg zijn van bijvoorbeeld : ● een niet-toegelaten vermelding betreff ende GGO’s (bijvoorbeeld een opschrift in de zin van “GGO-vrij”) ; ● de afwezigheid van de verplichte specifi eke vermelding (opschrift in de zin van “bevat GGO’s”) ; ● zonder dat de verantwoordelijke voor de etikettering het bewijs kan leveren dat er geen GGO’s aanwezig zijn, of ● terwijl het resultaat van een analyse uitgevoerd op het voeder in kwestie aantoont dat er wel GGO’s aanwezig zijn. Oorspronkelijk waren er in 2003 in die context 240 documentencontroles en 65 analyses gepland. Uiteindelijk werden er in totaal 219 etiketten gecontroleerd met betrekking tot de specifi eke vermelding van GGO’s. Deze controles werden voornamelijk uitgevoerd bij diervoederfabrikanten. In sommige gevallen gingen de controles van de documenten gepaard met analyses. Zo werden er 41 monsters onderzocht op de aanwezigheid van GGO’s. Op basis van de analyseresultaten van de monsters en van de controle van de documenten, bleken 24 etiketteringen niet conform te zijn : 5 op basis van de controles via analyse en 19 enkel op basis van de controles van de documenten. Deze niet-conformiteiten hadden 2 waarschuwingen en 2 Pro Justitia tot gevolg.

1.1.2.7. Gemedicineerde dierenvoeders Oorspronkelijk waren er in 2003 380 controles gepland op de naleving van de wetgeving op gemedicineerde dierenvoeders. Deze controles bestonden enerzijds uit de controle van de diergeneeskundige voorschriften en anderzijds uit de analyse van de dierenvoeders. Uiteindelijk werden in die context 388 controles uitgevoerd. In 19 gevallen werd het gemedicineerde voeder niet conform bevonden wegens onvoldoende garanties en in 6 gevallen werd de norm niet gerespecteerd. Daarnaast werden 53 documentencontroles uitgevoerd om na te gaan of de bestaande wetgeving met betrekking tot het voorschrijven van gemedicineerde dierenvoeders werd nageleefd. Bij deze documentencontroles werden 13 inbreuken vastgesteld. Er werden 1 Pro Jusititia en 6 waarschuwingen opgesteld voor inbreuken met betrekking tot controles op het naleven van de wetgeving op het voorschrijven van gemedicineerde dierenvoeders. Deze cijfers tonen een daling aan van het percentage inbreuken ten opzichte van vorig jaar (24,5 % in 2003 in plaats van 41,6 % in 2002). 1.1.2.8. Toegelaten additieven Tabel 3.6. toont het aantal analyses uitgevoerd ter controle van de garanties voor additieven. Het merendeel van de niet-conformiteiten heeft te maken met het niet naleven van de vermelde garanties. Ze kunnen het gevolg zijn van een onjuiste dosering van het additief of, bij zoötechnische additieven, van een foute etikettering van het product. Tabel 3.6 : Controle op het naleven van de garanties voor additieven Additieven Aantal analyses Aantal nietconformiteiten % niet-conformiteiten Antibiotica 413 34 8,2 Coccidiostatica 330 319 Vitamines 804 275 34,2 Antioxydantia 2 0 0 Bewaarmiddelen 810 0 Carotenoïden 5 0 0 Sporenelementen 1.245 186 14,9 75

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
IWT jaarverslag 2003
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv