Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 80 Tabel 3.10 : I & R-controles Aantal geregistreerde beslagen De selectie van de te controleren bedrijven gebeurt aan de hand van een aantal criteria, waardoor de I & R-controles in een aantal categorieën kunnen worden onderverdeeld : ● er zijn de gerichte I & R-controles naar aanleiding van vaststellingen van abnormaliteiten bij de permanent uitgevoerde I & R-controles op locaties zoals slachthuizen en veemarkten ; er zijn de I & R-controles die gebeuren in het kader van epidemiologisch onderzoek via een ‘tracing on’ en ‘tracing back’ systeem na het klinisch of serologisch vaststellen van bepaalde aandoeningen ; ● bij te late meldingen van verplaatsingen tussen beslagen moet er steeds een I & R-controle plaatsvinden ; ● tot slot worden een aantal I & R-controles steekproefsgewijs uitgevoerd. Bij deze I & R-controles op de rundveebedrijven werden op 532 bedrijven onregelmatigheden vastgesteld. Soms werden op één beslag meerdere inbreuken vastgesteld. Al naargelang de inbreuk volgde er in toepassing van de wettelijke voorschriften een schriftelijke verwittiging (64) of een proces verbaal (336). Volgende inbreuken hadden een schriftelijke verwittiging tot gevolg : ● één oormerk verloren en geen nieuw oormerk aangevraagd ; ● twee oormerken verloren zonder aanwijzingen tot fraude ; ● het laattijdig opmaken van een identifi catiedocument ; ● het laattijdig opsturen van merk- en/of vertrekluik van het identifi catiedocument ; ● het laattijdig bijhouden van het beslagregister. Andere inbreuken gaven dan weer aanleiding tot een proces verbaal : ● de afwezigheid van de twee oormerken, waarbij geen bewijs kon geleverd worden over de juiste identiteit van het dier ; ● fraude bij identifi catie ; ● niet bijhouden van het beslagregister ; Aantal uitgevoerde controles Op beslagen Op runderen 4.417 Administratieve controles ● niet registreren op naam van het beslag waar het rund zich bevindt. 436.217 Fysische controles 44.595 253.245 182.972 In geval van moedwillige fraude op identifi catie werden de runderen afgeslacht voor vernietiging. Ook het Vlaamse en Waalse gewest voeren I & R-controles uit op de rundveebedrijven telkens wanneer deze bedrijven gecontroleerd worden in het kader van de premieregeling voor runderen.

Wanneer er inbreuken worden vastgesteld, wordt die informatie tussen het FAVV en de gewesten uitgewisseld. 1.2.1.2 Varkens In december 2003 waren in België 10.986 varkensbeslagen geregistreerd met in totaal 688.908 zeugenplaatsen en 5.115.683 vleesvarkensplaatsen. In 2003 heeft FAVV 1.841 I & R-controles op varkensbedrijven uitgevoerd. Daarnaast voerde het voedselagentschap ook controleopdrachten uit in het kader van erkenningen, dierengezondheid, dierenwelzijn, import en export, varkenstransport en residuen en contaminanten. De bedrijfsdierenarts moet ook 3 maal per jaar alle varkensbeslagen bezoeken waarvoor hij met de verantwoordelijke varkenshouder een schriftelijke overeenkomst heeft afgesloten. Hij is hierdoor mede verantwoordelijk voor de epidemiologische bewaking op deze beslagen. Tijdens deze bedrijfsbezoeken voert de bedrijfsdierenarts een controle uit op : - het aantal varkens op het bedrijf aanwezig (de dieren moeten voorafgaandelijk aan het bezoek door de varkenshouder worden geteld), - de identifi catie en de registratie van de dieren, - de voorraad oormerken en het gebruik ervan, - de algemene gezondheidstoestand, - het dierenwelzijn. Hiervan wordt een bezoekrapport opgemaakt dat nadien geregistreerd wordt in Sanitel. 1.2.1.3 Schapen, geiten en hertachtigen In 2003 waren in België 31.762 schapen-, 13.522 geiten- en 2.907 hertenbeslagen geregistreerd met in totaal respectievelijk 187.793 schapen, 38.846 geiten en 14.750 herten. In totaal werden 1.021 beslagen bezocht voor controle. Hierbij werden 1.549 controles uitgevoerd waaronder 752 controles op identifi catie en registratie. De voornaamste andere redenen voor controle waren : afl everen van erkenningen (211), dierengezondheid (117), import (24), export (92), transport (97), dierenwelzijn (219) en onderzoek op residuen en contaminanten (9). 81

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Leidraad - FAVV
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
IWT jaarverslag 2003
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
2010 - Favv
Volledige versie - FAVV