Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 84 1.2.2.1.2. OSE bij schapen en geiten Zoals voorzien in de Europese wetgeving heeft het voedselagentschap sedert 1 april 2002 bijkomende maatregelen uitgevaardigd om Overdraagbare Spongiforme Encephalopathieën (scrapie) op te sporen bij schapen en geiten. Op jaarbasis moeten verplicht 4.200 scrapie-tests uitgevoerd worden : ● in slachthuizen, op de ongeveer 3.750 schapen of geiten die ouder zijn dan 18 maanden en geslacht worden voor humane consumptie ; ● in het vilbeluik, op 450 gestorven schapen of geiten ouder dan 18 maanden. Via de bewaking met deze snelle tests wordt na ieder offi cieel vastgesteld geval van scrapie, op de bedrijven van herkomst waar het aangetast schaap of de aangetaste geit geboren is of verbleven heeft, overgegaan tot de afslachting van het ganse beslag. Vanaf 1 december 2003 kan echter op vraag van de schapenhouder voor volgende gevallen een uitzondering gemaakt worden. ● fokrammen met genotype ARR/ARR (scrapie-resistent) ; ● fokooien die drager zijn van minstens één ARR-allel en geen VRQ-allel (scrapie-gevoelig) bezitten ● schapen die drager zijn van minstens één ARR-allel en uitsluitend bestemd zijn als vleesschaap voor de slacht. Waar er in 2002 bij 5 schapenbeslagen scrapie werd vastgesteld, was dat in 2003 het geval voor 2 schapenbeslagen. Deze beslagen werden geruimd.

Tabel 3.12 : Resultaten van de onderzoeken op scrapie bij schapen en geiten Doelgroep Vilbeluik Aantal stalen 454 schapen 45 geiten Positief Negatief 2 schapen 452 schapen 45 geiten Noodslachtingen 1 schaap 0 1 schaap Verdenking bij schaap / geit met klinische symptomen bij ante-mortem keuring + schaap / geit gestorven tijdens het transport naar het slachthuis Slachthuis : normale slachtschapen en -geiten Dieren gedood en onderzocht bij uitroeing BSE-haard of scrapiehaard Klinische verdenking op landbouwbedrijf of veemarkt Totaal 2003 1.2.2.1.3. Runderbrucellose 41 schapen 1 geit 2.376 schapen 70 geiten 202 schapen uit 2 scrapie haarden + 3 schapen uit BSE haard 2003/06 6 schapen 4 geiten 3.083 schapen 120 geiten 0 41 schapen 1 geit 0 0 0 2 schapen 2.376 schapen 70 geiten 205 schapen 6 schapen 4 geiten 3.081 schapen 120 geiten Het onderzoek op runderbrucellose berust hoofdzakelijk op de screening van individueel genomen bloedstalen bij zoogkoeien ouder dan 2 jaar of mengmonsters van melk bij melkvee. Eveneens wordt onderzoek op brucellose verricht bij verwerpingen (bloedstaal en/of nageboorte), bij aankoop en bij contactbedrijven met een geïnfecteerd bedrijf. In 2003 werd geen enkele haard van runderbrucellose vastgesteld. België werd offi cieel vrij van brucellose op 25 juni 2003 . Hierdoor kon het bestrijdingsplan voor brucellose omgezet worden in een bewakingsplan. Dit bewakingsplan werd reeds toegepast voor de wintercampagne 2003-2004. Bij dit nieuwe bewakingsplan voor brucellose gebeurt de serologische bemonstering volgens hetzelfde schema als bij het leucose-bewakingsprogramma. Jaarlijks moeten daardoor beduidend minder bedrijven onderzocht worden via een serologisch stalonderzoek : ● rundveebeslagen die geen melk leveren aan een zuivelfabriek worden onderzocht via één opgelegd serologisch stalonderzoek om de drie jaar op runderen van of ouder dan 2 jaar. Dit betekent dat per wintercampagne slechts één derde van dergelijke beslagen een bloedonderzoek ondergaan ; ● rundveebeslagen die melk leveren aan een zuivelfabriek blijven jaarlijks onderzocht via minimum 4 melkringtesten van de tankmelk. 85

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Deel LNE-MI - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
IWT jaarverslag 2003
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv