Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 90 1.2.2.3. Pluimvee 1.2.2.3.1. Gezondheidskwalifi catie Ieder bedrijf met minstens 200 stuks pluimvee moet voldoen aan de algemene voorwaarden voor gezondheidskwalifi catie . Dit betekent ondermeer het gebruik van een hygiënesluis, het bijhouden van een bedrijfsregister en het uitvoeren van een degelijke reiniging en ontsmetting bij leegstand. In 2003 werden steekproefsgewijs pluimveebedrijven gecontroleerd om na te gaan of aan de algemene voorwaarden voor gezondheidskwalifi catie voldaan werd. Bepaalde verplichtingen worden aan een pluimveebedrijf opgelegd voor het bekomen van een gezondheidskwalifi catie A, B of C. Gezondheidskwalifi catie A is verplicht voor fokpluimvee en op vrijwillige basis voor gebruikspluimvee. Voor de opzet van een productieronde dient een hygiënogram van de gereinigde en de ontsmette stal genomen te worden. Verder dienen een microbiologisch onderzoek en twee keer een bacteriologisch onderzoek naar de aanwezigheid van Salmonella (ingangscontrole en uitgangscontrole) te worden uitgevoerd. Gezondheidskwalifi catie B is verplicht voor beslagen van gebruikspluimvee met een bedrijfsgrootte van 5.000 dieren en meer. Er wordt een hygiënogram van de stal genomen en er gebeurt een bacteriologisch onderzoek naar de aanwezigheid van Salmonella (uitgangscontrole). Gezondheidskwalifi catie C is toegelaten voor de pluimveebedrijven met minder dan 5.000 dieren. Deze bedrijven zijn niet verplicht laboratoriumonderzoeken uit te voeren.

1.2.2.3.2. Salmonellacontrole bij fokpluimvee De monitoring van fokpluimvee gebeurt aan de hand van een bacteriologisch onderzoek om de 6 weken. In 2003 werd op 4 fokpluimveebedrijven (1,3 %) Salmonella Enteritidis aangetroff en en op 6 bedrijven (1,8 %) Salmonella Typhimurium. Andere Salmonella serotypen werden eveneens geïsoleerd. Tabel 3.17 : Salmonellacontrole bij fokpluimvee Totaal aantal onderzochte koppels 1.2.2.3.3. Salmonellacontrole bij slachtpluimvee Op alle braadkippenbedrijven met meer dan 5.000 stuks pluimvee is de uitgangscontrole op Salmonella verplicht . Het betreft een bacteriologisch onderzoek dat ten vroegste 21 dagen voor de voorziene slachtdatum moet uitgevoerd worden. De bacteriologische onderzoeken op Salmonella worden uitgevoerd in een vijftal laboratoria. Het resultaat van dit onderzoek moet de dieren vergezellen naar het slachthuis en dit “begeleidingsdocument slachtpluimvee” wordt gecontroleerd door een dierenarts van het FAVV. Indien een onderzoek positief is voor Salmonella, moet er overgegaan worden tot het logistiek slachten van de aangevoerde toom slachtpluimvee. Dit betekent dat de besmette toom als laatste in de keten geslacht wordt om kruisbesmettingen met andere tomen te voorkomen. In 2003 was ruim 7 % van de onderzoeken bij slachtpluimvee positief voor Salmonella. 1.2.2.3.4. Salmonellacontrole in legbedrijven Salmonella enteritidis Aantal positief bevonden koppels Salmonella typhimurium Ieder legbedrijf met ten minste 200 stuks pluimvee moet geregistreerd zijn bij het FAVV. Momenteel zijn er 429 legbedrijven geregistreerd waarvan 22 met een biologisch houderijsysteem, 38 met kippen met vrije uitloop, 45 met scharrelkippen en 324 met kippen gehouden in kooien. Naar analogie met het slachtpluimvee dient ieder legpluimveebedrijf met meer dan 5.000 legkippen een uitgangscontrole uit te voeren. In 2003 was bijna 15 % van de ruim 600 bacteriologische onderzoeken positief. Andere Salmonella spp. Fokkoppels 746 4 6 26 91

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Leidraad - FAVV
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
IWT jaarverslag 2003
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
2010 - Favv
Volledige versie - FAVV