Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 92 1.2.2.4. Vis in aquacultuur De reglementering voorziet sinds 1995 dat elk bedrijf waar vis gekweekt of gehouden wordt die gevoelig is voor de visziektes van OIE-lijst (zalmachtigen, vlagzalm, coregonus sp., snoek, tarbot) moet geregistreerd worden. Zonder deze registratie is alle intracommunautaire uitwisseling uitgesloten. Op dit ogenblik zijn 117 viskwekerijen geregistreerd in België. Het programma ter bestrijding van de visziekten IHN en VHS , dat gestart werd in 1999, werpt duidelijk zijn vruchten af. Van de 117 viskwekerijen blijven er nog slechts twee bedrijven aangetast door IHN en één door VHS. 1.2.2.5. Rabies Tabel 3.18 : Overzicht rabiesanalyses Het laatste geval van rabies werd vastgesteld bij een rund te Bastogne in juli 1999. België heeft het rabies-vrij statuut bekomen in juli 2001.In de loop van het jaar 2003 heeft het Instituut Louis Pasteur te Brussel 615 analyses uitgevoerd met negatief resultaat. Er werd dus geen enkel geval van hondsdolheid vastgesteld. Diersoort Aantal onderzoeken Vossen 273 Runderen 253 Schapen of geiten 53 Honden 12 Katten 9 Hertachtigen 8 Steenmarters 2 Dassen 2 Vleermuizen 1 Leeuwen 1 Wasberen 1 Verwerpingen 615 In de maanden april en oktober werd de vaccinatie uitgevoerd. In een zone van 1.800 km² langs de Duitse grens werden met een helikopter 32.000 lokazen gedropt. Aangezien België nu al geruime tijd vrij is van rabies zal vanaf 2004 de vaccinatie van vossen door gebruik van lokazen stopgezet worden.

1.2.3. Dierenwelzijn en CITES 1.2.3.1. Dierenwelzijn Dierenwelzijn verdient de laatste jaren steeds meer aandacht. Dierenwelszijnsaspecten zoals o.a. huisvesting, hebben een belangrijke invloed op de gezondheidstoestand van de dieren. In de intensieve veehouderij moet dierenwelzijn steeds een verbeterpunt zijn. Europese voorschriften en normen in verband met dierenwelzijn moeten worden opgevolgd door middel van implementatie in nationale wetgeving. Dit moet resulteren in geschikte criteria voor dierenwelzijn en de ontwikkeling van nieuwe en betere veehouderijsystemen. Welzijnscriteria betreff en het vervoer, het merken van dieren, de controle op de huisvesting en de verzorging van de dieren. Specifi eke normen voor dierenwelzijn zijn er voor mestkalveren, varkens en legkippen. Belangrijk hierbij zijn de minimumeisen voor huisvesting van deze diersoorten. Het voedselagentschap voert tijdens de controles op de bedrijven controles op het dierenwelzijn uit. In totaal werden 3.183 controles uitgevoerd op dierenwelzijn bij de verschillende diersoorten. Hierbij werden bij inbreuken op het dierenwelzijn 159 processen-verbaal opgesteld. Tabel 3.19 : Controles op dierenwelzijn Diersoort Voornaamste controleplaatsen Aantal controles Rund Beslagen / Transporten / Verzamelcentra 1.241 Varken Beslagen / Transporten 723 Pluimvee Beslagen / Handelaars / Slachthuizen 435 Schaap / Geit / Hert Beslagen / Handelaars 213 Gezelschapsdieren Kwekerijen / Handelaars / Markten / Laboratoria 337 Exotische dieren Handelaars / Dierenparken 39 Paarden Stoeterijen / Kwekerijen 105 Labo proefdieren Laboratoria met proefdieren 3 Vissen Viskwekerijen 16 Struisvogels Beslagen 12 Overige 59 Totaal 3.183 Vroeger werden de PV’s die opgesteld werden wegens inbreuken op de reglementering inzake dierenwelzijn doorgestuurd naar het Parket voor verder gevolg. In de eerste helft van 2003 werden langs deze weg nog 61 dossiers in verband met dierenwelzijn aan het Parket toegezonden. 93

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Deel LNE-MI - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
IWT jaarverslag 2003
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv