Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 94 Sinds 1 juli 2003 heeft het voedselagentschap de mogelijkheid om in eerste instantie tot een minnelijke schikking proberen te komen, die dan de vorm aanneemt van een administratieve boete. Het gaat hem daarbij steeds om een bedrag tussen € 250 en € 1000. Dergelijke boete moet binnen de 4 maand na het opstellen van het proces-verbaal betaald worden. Indien de overtreder niet wenst in te gaan op het voorstel van het FAVV, wordt het PV alsnog naar het Parket doorgestuurd voor verder gevolg. Voor zware inbreuken wordt er geen minnelijke schikking voorgesteld, maar wordt de vervolging volledig aan het Parket overgelaten. Sinds 1 juli 2003 werd volgens deze nieuwe procedure voor 159 PV’s voor inbreuken op de reglementering inzake dierenwelzijn door het FAVV aan de overtreder voorgesteld om een administratieve boete te betalen. Het merendeel van de overtredingen werd vastgesteld op het niveau van de slachthuizen bij de aanvoer van runderen, varkens en pluimvee. Voor runderen en varkens betrof het vooral de aanvoer van dieren die zich niet meer zelfstandig konden voortbewegen ingevolge breuken of verlammingen. Voor pluimvee betrof het voornamelijk sterfte en botbreuken ten gevolge van overbelading van de voertuigen of een te ruwe behandeling bij het laden van de dieren op de bedrijven van herkomst door de kwekers of de pakploegen. 1.2.3.2. CITES CITES, de Conventie over de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, is een internationaal verdrag, dat in 1973 getekend werd om wilde dieren en planten te beschermen tegen over-exploitatie. Meer dan 800 soorten dieren en planten mogen internationaal niet meer gekocht worden en op een 25.000-tal is er een strenge controle in het kader van CITES. De beperkingen voor internationale handel in diersoorten slaat voornamelijk op apen, reptielen, papegaaien en exotische vogels evenals op producten van tijgers, neushoorns, olifanten, walvissen, zeeschildpadden, … Handel in bedreigde diersoorten vereist meestal een speciale vergunning en de levende dieren en vogels moeten steeds begeleid worden door een gezondheidscertifi caat. Bovendien moeten vogels in quarantaine geplaatst worden alvorens ze België binnen kunnen. De behandeling van de aanvragen voor vergunningen en certifi caten in het kader van de CITES-wetgeving gebeuren door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De controles, in het kader van de CITES-reglementering, bij de internationale handel van bedreigde diersoorten vallen onder de bevoegdheid van het agentschap. Deze controles gebeuren hoofdzakelijk in : ● de grensinspectieposten (GIP). De controles worden in eerste instantie gedaan door de douane en dit uitsluitend in de GIP Zaventem. In uitzonderlijke gevallen wordt hierbij het advies van de controledierenarts van de GIP gevraagd ; ● erkende quarantaine instellingen (occasioneel).

Op verzoek van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu worden er ook gerichte controles uitgevoerd. 1.2.4. Residuen en contaminanten bij levende dieren De residucontroles werden gepland volgens het controleplan 2003 conform de Europese regelgeving. In totaal werden voor onderzoek op verboden stoff en 3.662 monsters genomen, verdeeld als volgt : bij runderen 1.609, bij kalveren 288, bij varkens 1.629, bij schapen 4 en bij pluimvee 129. Het betrof hoofdzakelijk mestmonsters (3.462) waarin residuen van androgenen, gestagenen, oestrogenen en betaagonisten werden opgespoord. Ook werden 27 haarmonsters specifi ek onderzocht op de aanwezigheid van boldenone. Daarnaast werd in een geringer aantal urinemonsters (173) de aanwezigheid van thyreostatica (schildklierremmers) en chloramphenicol nagegaan alsmede, bij pluimvee, van dimetridazole en metronidazole. Geen enkel resultaat bleek niet conform. Er zijn twee verschillende soorten controles. Gerichte controles gebeuren in het kader van een monitoringprogramma of in uitvoering van de Europese reglementering. Verdachte controles spitsen zich toe op verdachte dieren. Een dier wordt als verdacht beschouwd wanneer er een vermoeden is dat het illegaal behandeld werd. Dit vermoeden kan er zijn ten gevolge van bepaalde vaststellingen (het aantreff en van spuitplaatsen, dieren die ongewoon zwaar zijn, …) of naar aanleiding van gegevens uit het verleden (dieren met een H statuut, …). De betrokken dieren of karkassen worden geblokkeerd tot de uitslag van het onderzoek bekend is. In hoofdstuk 4 van dit deel wordt dieper ingegaan op de verdachte controles bij landbouwbedrijven. In toepassing van de vigerende wetgeving kunnen R- en H-statuten toegekend worden aan varkens- en rundveebedrijven. Bij het toekennen van een R- of H-statuut worden een aantal afwegingen gemaakt : - wanneer uit de enquête bleek dat niet de landbouwer maar wel de vervoerder de dieren ingespoten had, werd een proces-verbaal tegen de vervoerder opgemaakt. Er worden immers nog steeds tranquillizers gebruikt om varkens rustig te houden tijdens het transport. - wanneer de residuen enkel werden teruggevonden in de spuitplaats en het ging om toegelaten producten, werd geen R-statuut toegekend, maar werd enkel het karkas afgekeurd. Een aantal geneesmiddelen blijven immers vrij lang aanwezig op de plaats van inspuiting, zelfs lang nadat de wachttijd is verstreken. - wanneer tijdens het vervoer naar het slachthuis de dieren vergezeld werden van een IVK-20 document (noodslachting) of een attest van behandeling, werd geen R-statuut toegekend. In dat geval werd er wel onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van residuen. Indien naar aanleiding van dat onderzoek residuen werden teruggevonden, werd het karkas afgekeurd. - Dexamethasone is een speciaal geval. Het is een diergeneesmiddel dat toegelaten is voor een therapeutische behandeling. Soms wordt het echter ook illegaal gebruikt voor de vetmesting. Indien bij het aantreff en van dexamethasone uit het onderzoek bleek dat het om een illegale toediening ging, werd een H-statuut toegekend, zo niet kreeg de betrokken inrichting een R-statuut. - soms liet de analyse onredelijk lang op zich wachten en was het resultaat maar na een aantal maanden gekend. In die gevallen werd geen R-statuut toegekend. 95

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
IWT jaarverslag 2003
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv