Views
5 years ago

Omzendbrief met betrekking tot de procedure en de ...

Omzendbrief met betrekking tot de procedure en de ...

5. Procedure

5. Procedure en beslissingsboom voor de verwerving en het behoud van de Maedi-Visna/CAE vrije status. 5.1. Testkarakteristieken De ELI-test beschikt over een grote sensitiviteit en een grote specificiteit en wordt algemeen aanvaard voor certificatie bij internationale handel. De ELI-test detecteert antistoffen van 2 à 3 weken tot 6 maanden na een infectie. De ID-test beschikt over een lage sensitiviteit (veel kans op vals negatieve resultaten) en over een grote specificiteit (weinig kans op vals positieve resultaten). De ID-test detecteert antistoffen na een infectie meestal later dan de ELI-test. PCR is een test die het genoom van het virus detecteert voornamelijk tijdens de viremische fase kort na een infectie. Na de productieve virusvermeerdering gaan deze Lentivirussen over naar de latente toestand. Ook in deze fase kan het virus via PCR worden gedetecteerd op voorwaarde dat de PCR de aanwezige stam herkent (er bestaat namelijk grote genetische variatie tussen de stammen) en dat de hoeveelheid latent virus aanwezig voldoende hoog is om te worden gedetecteerd. 5.2. Beslissingsboom De beslissingsboom bevat de opvolging van de verschillende stappen voor: 1. Het verwerven van de vrije status voor Maedi-Visna of CAE (pag. 1); 2. Het behoud van de vrije status voor 12 maanden (pag. 2); 3. Het behoud van de vrije status voor 24 maanden (pag. 3). Voor het verwerven van de vrije status wordt enkel rekening gehouden met de resultaten van de routine ELI-test uitgevoerd bij ARSIA en DGZ. Voor het behoud van de vrije status voor 12 maanden en voor 24 maanden wordt rekening gehouden met de resultaten van de routine uitgevoerde ELI-test bij ARSIA en DGZ en de resultaten van de ID- test en de PCR als confirmatietesten uitgevoerd door het CODA. Na de bemonstering worden de bloedmonsters zo snel mogelijk bezorgd aan ARSIA/DGZ voor onderzoek via de ELI-test. Indien nodig worden de bloedmonsters door ARSIA/DGZ overgemaakt aan het CODA voor het uitvoeren van een ID-test of een PCR ter confirmatie. Bloedmonsters die rechtstreeks aan het CODA worden toegestuurd moeten door het CODA worden overgemaakt aan ARSIA/DGZ om vooraf via de routine ELI-test te worden onderzocht. In de beslissingsboom vindt u in het linker gedeelte telkens het normale doorloopproces en de opeenvolgende stappen voor respectievelijk het verwerven en het behoud van de ‘status-vrije’ kwalificatie bij negatieve resultaten met de routine ELI-test. Rechts vindt u de stappen die doorlopen moeten worden in geval van positieve resultaten bij de ELI-test.

5.3. Punten van aandacht bij het bestrijdingsprogramma Voor het verwerven van een vrije status moet een interval van 6 à 12 maanden worden gerespecteerd tussen een eerste en een tweede bemonstering. Binnen de 4 weken na de ontvangst van de resultaten van de tweede bemonstering moet bij de PCE een aanvraag worden ingediend voor het verkrijgen van een attest van ‘vrije status 12 maanden’. Voor het behoud van een vrije status (12 maanden of 24 maanden) moet een periode van 30 dagen voor het verval van het attest worden gerespecteerd om de bemonstering uit te voeren voor een verlenging van de vrije status. Wanneer bij de procedure voor het behoud van de vrije status meer dan 5 dieren positief reageren op de ELI-test wordt het attest opgeschort en dienen de positieve dieren en eventuele afstammelingen te worden afgezonderd en binnen de 4 weken het bedrijf te verlaten. Minimum 6 maanden later kan opnieuw de procedure voor het verwerven van een vrij statuut worden opgestart. Wanneer bij de procedure voor het behoud van de status een beperkt aantal dieren (1 tot maximum 5) positief reageren op de ELI-test worden de bloedmonsters door ARSIA/DGZ overgemaakt aan het CODA voor het uitvoeren van een ID-bevestigingstest. • Indien de ID-test eveneens positief is, worden de positieve dieren en afstammelingen afgezonderd en verwijderd van het beslag. Minimum 6 maanden later kan opnieuw de procedure voor het verwerven van een vrij statuut worden opgestart. • Indien de ID-test negatief is, worden de ELI-positieve dieren en eventuele afstammelingen afgezonderd en kan op vraag van de dierenhouder en mits toestemming van de PCE een herbemonstering van de ELI-positieve dieren na 6 weken worden uitgevoerd. De herbemonstering gebeurt via een gestold en een ongestold bloedmonster voor onderzoek via de ELI-test, ID en PCR. Beide bloedmonsters worden overgemaakt aan ARSIA/DGZ voor onderzoek via de ELI-test en door ARSIA/DGZ doorgestuurd naar het CODA voor parallelle analyse via een ID-test en een PCR. De interpretatie van de resultaten wordt uitgevoerd zoals aangegeven in de beslissingsboom. Voor de herbemonstering is het belangrijk dat de ELI-positieve dieren nog aanwezig zijn op het beslag tenzij er een grondige reden kan worden aangegeven voor hun afwezigheid (b.v. natuurlijke sterfte). Bij afwezigheid van de dieren voor herbemonstering kan pas minimum 6 maanden later opnieuw de procedure voor het verwerven van het vrij statuut worden opgestart. Bij de bemonstering voor het verwerven en het behoud van een vrije status moet het motief op het analyseaanvraagformulier duidelijk worden aangegeven. • MV/CAE : verwerving bilan 1 • MV/CAE : verwerving bilan 2 • MV/CAE : behoud 12 maanden, verlenging 1 • MV/CAE : behoud 12 maanden, verlenging 2 • MV/CAE : behoud 24 maanden, attest • MV/CAE : hercontrole positieve ELI-test Positieve dieren en hun afstammelingen worden niet speciaal gemerkt maar moeten duidelijk geïdentificeerd zijn volgens de gebruikelijke wettelijke voorzieningen. Onder het in quarantaine plaatsen van deze dieren wordt verstaan het in een afzonderlijke ruimte plaatsen of het afzonderen van de rest van de kudde zodat direct contact onmogelijk is.

Omzendbrief met betrekking tot de procedure en de ...
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de invoermachtigingen voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire maatregelen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toiletruimten in de ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de ADH-waarden - Favv
Omzendbrief met betrekking tot het verblijf en de vestiging van de ...
Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de certificatie van ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de ADH-waarden - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de implementatie van de wet ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - FAVV
Deze omzendbrief - rkw
Omzendbrief voor de operatoren die houder zijn van ... - Favv
Omzendbrief betreffende gezondheidsclaims voor ... - Favv
Omzendbrief - Scholengroep Brugge-Oostkust
Omzendbrief betreffende de fytosanitaire eisen voor ... - Favv
Omzendbrief betreffende de controle op de radioactieve ... - Favv
Omzendbrief van 03/07/2012 - Favv
Analyse van de vragenlijsten met betrekking tot de ...