Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

2.1.2. Kwaliteit van de

2.1.2. Kwaliteit van de plantaardige producten Het FAVV oefent controle uit op de naleving van de voorgeschreven kwaliteitsnormen bij groenten en fruit. Deze producten worden steekproefsgewijs gecontroleerd in alle stadia van de verkoop. De in 2004 uitgevoerde controles zijn weergegeven in tabel 3.18. Verkeerde etikettering en bederf vertegenwoordigen respectievelijk 53 % en 16 % van de afgekeurde partijen. Producten die niet aan de normen voldeden moesten in regel gesteld of vernietigd worden. De verantwoordelijken kregen ofwel een verwittiging (378) ofwel een proces-verbaal (8). Na aanpassing van de etikettering of hersortering konden de afgekeurde partijen ter herkeuring aangeboden worden. In bepaalde gevallen werden de goederen in afwachting voorlopig in beslag genomen (96 partijen in 2004) Tabel 3.18 : Overzicht van de kwaliteitscontroles op groenten en fruit in 2004 Handelsstadium 120 Aantal gecontroleerde partijen % afgekeurde partijen Kleinhandel 561 8,20 Groothandel 4.964 3,75 Veilingen 1.078 6,86 Totaal 6.603 4,63

2.1.3. CITES Planten en plantaardige producten die een fytosanitaire controle ondergaan, worden ook aan een CITES controle onderworpen om na te gaan of ze in overeenstemming zijn met de reglementering over de met uitsterven bedreigde soorten. In toepassing van de beheersovereenkomst ‘CITES’ met de FOD VVVL werden er 94 invoervergunningen, 357 fytosanitaire certifi caten (uitvoervergunningen) en 13 vergunningen voor uitvoer of wederuitvoer afgeleverd voor planten of plantaardige producten. 2.1.4. Residuen van gewasbeschermingsmiddelen in fruit, groenten en granen Groenten, fruit en granen kunnen op het veld behandeld zijn met gewasbeschermingsmiddelen. Soms gebeurt de behandeling zelfs nadat de producten zijn geoogst, zoals om het kiemen van aardappelen te voorkomen. Wanneer een gewas aan de consument wordt aangeboden, kan dit nog steeds sporen (residuen) van gewasbeschermingsmiddelen bevatten. De residuproblematiek is wettelijk gereglementeerd. Het betreff ende KB defi nieert de maximum toegelaten gehalten (Maximaal Residu Level, MRL) die de voedingsmiddelen mogen bevatten om in de handel gebracht te kunnen worden. Het bevat alle gewasbeschermingsmiddelen die in België voor de teelt zijn toegelaten en voor de gewasbeschermingsmiddelen die in andere landen zijn toegelaten om andere teelten te beschermen. De normen zelf zijn opgesteld ofwel op Belgisch niveau ofwel op Europees niveau. Bij de opstelling van deze normen, werd er nagegaan of deze geen enkel risico inhouden voor de gezondheid van de consument, zowel op korte als op lange termijn. 121

Beknopte versie - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv