Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

3.4.1. Dioxines De term

3.4.1. Dioxines De term dioxines is een verzamelnaam voor een groep van 75 verwante stoff en van de groep polychloordibenzo-p-doxines en 135 verwante stoff en van de groep polychloordibenzofuranen, waarvan 17 toxicologisch belangrijk zijn. Het Internationaal Instituut voor kankeronderzoek heeft 2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo-p-dioxine opgenomen als de meest toxische met een kankerverwekkend eff ect bij de mens. Het Europese Wetenschappelijk Comité voor de Voeding is tot het besluit gekomen dat het kankerverwekkend eff ect van dioxines zich niet voordoet bij gehalten die onder een bepaalde drempel liggen. Andere schadelijke eff ecten, zoals endometriosis, neurorologische gedragsstoornissen en immunosuppressie komen voor bij gehalten die beduidend lager liggen en worden derhalve beschouwd als nuttig om de toelaatbare dosis te bepalen. In meer dan 90 % van de gevallen zijn levensmiddelen de oorzaak van de blootstelling van de mens aan dioxines. Ongeveer 80 % van de totale blootstelling hangt samen met levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Soms fungeert ook verontreinigde grond als potentiële dioxinebron. Dioxines zijn heel erg bestand tegen chemische en biologische afbraak en blijven dus in het milieu. Door hun oplosbaarheid in vet blijven ze zich in de menselijke en dierlijke voedselketen ophopen. Vooral levensmiddelen van dierlijke oorsprong werden gecontroleerd. Net als in 2003 werd geen enkele overschrijding van de normen vastgesteld. 156

Tabel 3.50 : Resultaten van de dioxineanalyses Matrix Aantal monsters Aantal niet conform Eieren van vrije uitloop 5 0 Eieren van legbatterijen 15 0 Plantaardige olie 10 0 Boter en kaas 20 0 Supplement visolie 5 0 Distributie vis 20 0 Totaal 75 0 3.4.2. PCB Polychloorbifenylen (PCB) vormen een groep van 209 verschillende verwante stoff en die hun oorsprong vinden in menselijke activiteiten. De PCB’s kunnen al naargelang van hun toxicologische eigenschappen worden onderverdeeld in twee categorieën. Twaalf ervan vertonen toxicologische eigenschappen die analoog zijn met die van dioxines en worden dus vaak als “dioxineachtige PCB’s” aanzien. Net zoals de dioxines, zijn de PCB’s ook heel erg bestand tegen chemische en biologische afbraak en in vet oplosbaar. Het programma had betrekking op 7 PCB-indicatoren in vis, eieren afkomstig van kippen in vrije uitloop, eieren van legbatterijen, olie en vet van dierlijke oorsprong en babyvoeding op basis van vlees en vis. Bij 1 monster van eieren van kippen in vrije uitloop werd een sterke overschrijding vastgesteld van 5-maal de toegelaten hoeveelheid. De partij werd in beslag genomen en vernietigd. Na een onderzoek bij de producent, werd vastgesteld dat de bodem op een plaats waar de kippen liepen, verontreinigd was met PCB’s. De bodem werd gereinigd. 157

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv