Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

3.5.1. Doelstelling van

3.5.1. Doelstelling van de monitoringcampagne De monitoringcampagne van 2004 voor genetisch gemodifi ceerde organismen was er vooral op gericht na te gaan of de levensmiddelenwetgeving met betrekking tot GGO’s werd nageleefd : ● het verbod op het gebruik van GGO’s of daarvan afgeleide producten die niet zijn toegestaan binnen de Europese wetgeving, ● de verplichte etikettering wanneer de GGO’s of daarvan afgeleide producten meer dan 0,9 % van het ingrediënt uitmaken, ● de verplichting om, indien geen adequate etikettering aanwezig is, te kunnen aantonen dat de eventueel vastgestelde aanwezigheid van GGO’s of daarvan afgeleide producten in een gehalte van minder dan 0,9 % van het ingrediënt te wijten is aan een accidentele verontreiniging. In het kader van de monitoringcampagne werden twee soorten monsters genomen : ● monsters van levensmiddelen zoals die aan de consument worden verkocht en waarvan de ingrediëntenlijst aangeeft of doet vermoeden dat maïs of soja werd gebruikt. Die monsters werden genomen in de distributiesector, vooral in supermarkten en kleinhandelszaken. Alle monsters waren afkomstig van levensmiddelen waarvan het etiket geen melding maakte van het gebruik van van GGO’s afgeleide producten, ● monsters die bij fabrikanten werden genomen. Ook hier ging het om ingrediënten of levensmiddelen op basis van maïs of soja. Daarnaast werden bij de bemonstering ook de door de ingrediëntenfabrikanten opgezette preventiesystemen nader onderzocht. Het ging bijgevolg om een gerichte bemonstering van levensmiddelen of ingrediënten die door hun aard een verhoogde kans hebben om GGO’s te bevatten. 168

3.5.2. Resultaten van de controles Net als in de voorgaande jaren bleek uit de monitoringcampagne 2004 vooral dat de wetgeving inzake de verplichte specifi eke etikettering van levensmiddelen die GGO’s of afgeleiden daarvan bevatten, goed wordt nageleefd. Dit jaar was slechts één van de onderzochte monsters (een in de distributiesector genomen monster van een mix van maïsmeel) niet in overeenstemming met de wetgeving. Dat monster bevatte verscheidene GGO’s van maïs die zijn toegestaan maar zonder etikettering, en een GGO die thans niet is toegestaan in de Europese Unie. Er werd een proces-verbaal opgemaakt en de betreff ende partijen werden door het agentschap vernietigd. Het is de eerste maal dat een niet-toegestaan GGO door het FAVV werd aangetroff en in een ingrediënt. Daarnaast wezen 14 monsters (7,7 %) op de aanwezigheid van afgeleiden van toegelaten genetisch gemodifi ceerde soja (RR-soja), echter steeds in een gehalte van minder dan 0,9 %, de bij wet vastgelegde drempelwaarde voor etikettering. Voor de monsters die bij fabrikanten werden genomen kon worden aangetoond dat er preventiemaatregelen waren getroff en. Er werd dan ook aangenomen dat het ging om een accidentele of technisch onvermijdbare verontreiniging. De resultaten liggen in de lijn van vorig jaar, waar er in 7 monsters (7,2 %) de aanwezigheid van afgeleiden van genetisch gemodifi ceerde soja (6) en maïs (1) werd aangetoond. Tabel 3.59 geeft de resultaten weer die werden verkregen voor levensmiddelen die werden bemonsterd in de distributiesector terwijl tabel 3.60 de resultaten bevat voor de ingrediënten en levensmiddelen die bij de fabrikanten werden bemonsterd. Gelet op de gevoeligheid van de huidige analysemethoden kan een waarde van 0,1 % worden beschouwd als de waarde die overeenstemt met de aantoonbaarheidsgrens. Bij lagere waarden (beneden 0,1 %) wordt aangenomen dat het monster vrij is van GGO’s. 169

Beknopte versie - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Businessplan 2005-2008 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv