Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

4 Fraudepreventie

4 Fraudepreventie en-bestrijding 4.1. Activiteiten in het kader van de multidisciplinaire samenwerking 4.1.1. Aanpassing van de mandaten van de multidisciplinaire overlegplatformen Door de ministerraad van 30 maart 2004 werden in het kader van de kadernota integrale veiligheid de opdrachten en bevoegdheden van de Interdepartementale Cel Residu’s (ICR), de Multidisciplinaire Cel voor de strijd tegen vleesfraude en de Multidisciplinaire Cel Hormonen aangepast. Zij werden immers aanvankelijk opgericht in een context van hormonendelinquentie, terwijl het probleem zich vandaag tot andere types van fraude heeft uitgebreid namelijk de voedselveiligheid. Het mandaat van de Interdepartementale Cel Residu’s (ICR) werd uitgebreid om voortaan alle aspecten van de voedselveiligheid te omvatten. De Cel werd daarom omgedoopt tot Interdepartementale Coördinatiecel voor de Controle van de Voedselveiligheid (ICCV). Deze Cel heeft tot doel : ● de samenwerking tussen alle organen die betrokken zijn bij de uitwerking van het beleid inzake voedselveiligheid te verbeteren en ● alle toepasselijke wetsbepalingen te harmoniseren. Op operationeel niveau werd de Multidisciplinaire Cel voor de strijd tegen vleesfraude omgedoopt tot Multidisciplinaire Cel voor de strijd tegen Fraude voor de Veiligheid van de Voedselketen (MCVV). Deze cel is dus niet langer enkel bevoegd voor de dossiers inzake vleesfraude maar ook voor alle gevallen van fraude in de voedselketen. 180 controleactiviteiten

Wat de hormonendelinquentie betreft, stelt men tot vandaag de dag vast dat dopingproducten en hormonen worden aangeleverd en verdeeld door dezelfde netwerken. In het licht daarvan zal de Multidisciplinaire Cel Hormonen (MCH) haar activiteiten niet langer beperken tot de hormonendelinquentie maar zal zij zich, op een meer globale manier, toeleggen op de strijd tegen de illegale handel in hormonen, niet-conforme geneesmiddelen en illegale dopingproducten. Op die manier wordt een meer realistisch beeld bekomen van deze handel in verboden producten en kunnen politie en justitie sneller optreden bij de betrokken producenten en verdelers. 4.1.2. Ittre II In april 1997 werd de Interdepartementale Residucel, in aansluiting op een mededeling van de Ministers van Volksgezondheid en van Landbouw, door de Ministerraad opgedragen maatregelen voor te stellen als reactie op het probleem van het stijgende aantal positieve hormonengevallen in de veehouderij. Met het oog daarop werd op 4, 5, en 6 juni 1997, onder voorzitterschap van de heer Timperman, toenmalig bijstandsmagistraat, het zogenaamde Conclaaf van Ittre georganiseerd. Talrijke signalen uit de praktijk geven aan dat verboden groeistimulatoren nog steeds worden gebruikt in de fokkerij en de vetmesterij. Hoewel het aantal positieve analyses sterk is afgenomen heeft de informatie uit de slachthuizen en de bedrijven, de analyses van de politiediensten en de bekentenissen uit het milieu er de huidige ICVV toe aangezet om een nieuwe refl ectieronde te organiseren. Die had plaats van 23 tot 25 juni 2004, op dezelfde plaats als het eerste conclaaf, in Ittre. 181

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv