Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Tabel 3.61 geeft een

Tabel 3.61 geeft een overzicht van de wetten waarop geverbaliseerd werd. Op de wet van 15 juli 1985 (hormonenwet), wet van 5 september 1952 (vleeskeuring) en wet van 24 februari 1977 (voedingswaren) werd het meest geverbaliseerd. Tabel 3.61 : Overzicht van de overtredingen met hun wettelijke basis 186 Wet Aantal overtredingen Wet van 14 augustus 1986 betreff ende de bescherming en het welzijn der dieren 13 Wet van 15 april 1965 betreff ende de keuring van en de handel in vis, gevogelte, konijnen en wild, en tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreff ende de vleeskeuring en de vleeshandel Wet van 15 juli 1985 betreff ende het gebruik bij dieren van stoff en met hormonale, antihormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking Wet van 24 februari 1921 betreff ende het verhandelen van gifstoff en, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoff en en antiseptica Wet van 24 januari 1977 betreff ende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van voedingsmiddelen en andere producten Wet van 24 maart 1987 betreff ende de dierengezondheid 36 Wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen 41 Wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde 34 Wet van 28 maart 1975 betreff ende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten 5 Wet van 5 september 1952 betreff ende de vleeskeuring en de vleeshandel 66 15 83 26 66

4.2.3. Specifi eke acties. De NOE organiseert en participeert jaarlijks aan een aantal acties. Voor 2004 worden de meest in het oog springende acties hieronder weergegeven. 4.2.3.1. Actie zoetwatervis (paling en snoekbaars) Aanleiding om rond dit thema een actie uit te voeren was de melding van de aanwezigheid van hoge concentraties polluenten in vette zoetwatervis, voornamelijk paling en snoekbaars. Studies van het Vlaamse Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW) hebben dit tevens aangeduid. Als gevolg hiervan is er door het Vlaamse Gewest een meeneemverbod op paling en snoekbaars uitgesproken. Ook bij ingevoerde paling tonen studies aan dat het gehalte aan aanwezige polluenten hoger ligt. Daarnaast werd het FAVV geïnformeerd over grootschalige visstroperij, voornamelijk in de omgeving van de IJzer, in de Maasvallei, langs het Albertkanaal en in de Antwerpse dokken, en de commercialisatie van deze vissen in de horecasector. Er werden in totaal 113 monsters genomen waarop 565 onderzoeken (PCB’s, cadmium, lood, kwik, dieldrin, aldrin) werden uitgevoerd. De resultaten voor de zware metalen waren allemaal conform de wettelijke bepalingen. Wat betreft de PCB’s situeerden de problemen zich duidelijk bij de in het wild gevangen paling, bij een lot ingevoerde paling uit Nederland en bij twee loten van ingevoerde paling uit de USA. Het consumeren of commercialiseren van paling uit wildvang is dus niet zonder gevaar voor de volksgezondheid. 4.2.3.2. Actie illegale schapenhandel en clandestiene slachting van schapen Deze actie werd gecoördineerd door de NOE en in nauwe samenwerking met de betrokken PCE’s uitgevoerd. Doel van deze actie was het in kaart brengen en het verbaliseren van de illegale handel en de clandestiene slachting van schapen. 187

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Volledige versie - FAVV
Volledige versie - FAVV
Bericht van 06/04/2004 - Favv