Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

1 Crisispreventie Het

1 Crisispreventie Het FAVV heeft in 2004 haar inspanningen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een eventuele crisis onverminderd verder gezet. Op het vlak van de draaiboeken is de belangrijkste verwezenlijking het vernieuwde draaiboek voor aviaire infl uenza. Dit draaiboek is in de eerste helft van 2004 uitgewerkt op basis van de ervaringen opgedaan tijdens en de audit uitgevoerd na de epidemie van 2003. De sectororganisaties hebben daarbij een belangrijke input geleverd en zijn zelf ook ver gevorderd met het uitwerken van een eigen aanvullend sectordraaiboek. Tegen het einde van het jaar werd reeds gestart met een herwerking van het draaiboek. Nieuwe Europese regelgeving (ontwerp van richtlijn voor AI) en veranderde inzichten op wetenschappelijk gebied, noopten tot het invoegen en aanpassen van de delen die betrekking hebben op maatregelen in geval van een haard van laag pathogene aviaire infl uenza (LPAI) enerzijds en duiven anderzijds. Voor de duiven is namelijk aangetoond dat ze wel degelijk besmet kunnen worden met het AI-virus. Ze zijn weliswaar minder gevoelig dan kippen of kalkoenen maar moeten toch beschouwd worden als meer dan alleen een overbrenger van het virus. Eveneens in de nasleep van de vogelpestcrisis is in de loop van 2004 veel overleg gepleegd met het crisiscentrum van de regering (CGCCR). Daarbij zijn de grote lijnen vastgelegd omtrent de samenwerking tussen de crisiscel van het FAVV, CGCCR en de bij de algemene noodplanning betrokken overheidsstructuren (gouverneurs, politie, brandweer, civiele bescherming) in geval van crisis. Deze praktische afspraken zullen in 2005 moeten cumuleren in een specifi ek noodplan voor epizoötiëen, zoals voorzien in het algemeen noodplan voor crisisgebeurtenissen en –situaties . Op logistiek vlak kwam het FAVV tot een nieuwe overeenkomst met een farmaceutische fi rma voor de vernieuwing van haar antigeenbank voor mond- en klauwzeer. Het nieuwe contract, met een looptijd van 5 jaar, garandeert dat 214 crisispreventie en -beheer

het FAVV in geval van nood voldoende snel over de benodigde vaccins kan beschikken voor het uitvoeren van een vaccinatie van gevoelige dieren rond een uitbraak van deze ziekte. Het denken omtrent vaccinatie als volwaardig aanvullend bestrijdingswapen bij een epizoötie is op internationaal vlak dermate geëvolueerd, dat deze gevaccineerde dieren en hun producten nu zonder specifi eke etikettering op de markt gebracht zouden kunnen worden. Hierbij zal getracht worden om het opruimen van dieren bij een grootschalige uitbraak van een epizoötie zoveel mogelijk te vermijden. Het agentschap probeert verder om zijn eigen logistieke middelen aan te vullen of te verbeteren. Zo is een eerste aanzet gegeven voor het uitwerken van raamovereenkomsten met externe bedrijven. Dergelijke raamovereenkomsten moeten toelaten om snel capaciteit te genereren op het vlak van onder andere reiniging en ontsmetting, doding en destructie. Daarnaast is het GIS waarover de crisiscel van het FAVV beschikt, verder uitgebouwd. Zo zijn onder meer perceelsgegevens, aangeleverd door het Vlaamse Gewest, toegevoegd aan de databank. Dergelijke gegevens moeten naar de toekomst toe een effi ciënter beheer van plantenziekten en –plagen mogelijk maken. Het programma wordt meer en meer gebruikt voor cartografi sche toepassingen bij andere diensten: zo zijn er bijvoorbeeld kaarten gemaakt voor de maïswortelboorder, de Middellandse Zeevlieg, bacterievuur, overschrijdingen van de dioxinenormen en contaminaties met zware metalen. 215

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv