Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

1.1. Aviaire infl uenza

1.1. Aviaire infl uenza Aviaire infl uenza is ook in 2004 sterk in de kijker blijven staan. Eind 2003 werd een eerste uitbraak van AI ontdekt in Zuid-Korea. Daarop volgden ook Vietnam, Japan, Thailand, Cambodja, Indonesië, Laos en China met meldingen van haarden van hetzelfde H5N1-virus. In de verschillende landen werden miljoenen stuks pluimvee opgeruimd maar toch werden steeds nieuwe haarden ontdekt. Deze grootschalige AI-epidemie, heeft in ons land geleid tot de oprichting van een task force “pandemie infl uenza” door de Minister van Volksgezondheid. In deze task force zetelen naast de FOD VVVL en het FAVV ook de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Financiën (douane), kabinetsmedewerkers, gezondheidsdiensten van de gemeenschappen, griepexperts en medische deskundigen. Binnen deze werkgroep wordt overleg gepleegd over de evolutie van de situatie in Azië en over de preventieve maatregelen en voorzorgen die op Belgisch niveau genomen moeten worden. De bedoeling is om een alomvattend en werkbaar noodplan op te stellen dat moet toelaten om snel en gepast te reageren op een mogelijke grieppandemie. Concrete verwezenlijkingen van de task force zijn bijvoorbeeld de formulering van reisadviezen en de verspreiding van posters op de luchthaven voor toeristen die naar Zuid-Oost-Azië vertrekken, en verhoogd toezicht op de luchthaven ten aanzien van reizigers komende uit Zuid-Oost-Azië. In overeenstemming met de Europese regelgeving daaromtrent, heeft het FAVV in samenwerking met het CODA , DGZ Vlaanderen en ARSIA, in het najaar de Belgische pluimveestapel gescreend op de aanwezigheid van LPAI-virussen. De screening heeft tot doel om circulerende laag pathogene stammen op te sporen voordat ze kunnen muteren tot hoog pathogene virustypen. In totaal werden verdeeld over het ganse land monsters genomen op 416 bedrijven : alle eenden-, ganzen- en kalkoenenbedrijven werden bemonsterd, aangevuld met alle kippenhouderijen met buitenbeloop en een steekproef van andere pluimveehouderijen. Op één eendenhouderij en op één ganzenhouderij werd telkens één positief serologisch resultaat vastgesteld. In overeenstemming met de voorgeschreven procedures werden vervolgens virusisolatietests 216

uitgevoerd, waarbij geen virus geïsoleerd werd. Op basis van de resultaten van de screening kan geconcludeerd worden dat de Belgische pluimveestapel vrij is van de AI subtypen H5 en H7. De afwikkeling van de fi nanciële dossiers van de epizoötie van aviaire infl uenza in 2003 en met name de controle van de uitgaven door de Europese Unie, hebben nog veel tijd gekost. De conclusies van het auditteam van de Europese Commissie zullen moeten toelaten om het uiteindelijke bedrag vast te stellen dat door de EU zal worden terugbetaald als compensatie voor de operationele kosten en voor de uitbetaalde vergoedingen voor de geruimde dieren. 1.2. Call center Het FAVV is in staat om snel een call center uit te bouwen en zo in te spelen op een versterkte behoefte aan informatie omtrent een bepaald onderwerp. Dit call center wordt niet enkel ingezet in noodsituaties. Zo werd het in 2004 ingeschakeld bij de uitbreiding van de EU van 15 naar 25 lidstaten om te helpen bij het beantwoorden van vragen van bedrijven die voedingsmiddelen of landbouwproducten van of naar de nieuwe lidstaten wilden importeren of exporteren. Verder werd het call center gecharterd voor het beantwoorden van vragen ten tijde van de vondst van de illegaal ingevoerde en met AI besmette roofvogels uit Thailand (zie Deel 4, Hoofdstuk 2). 217

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv