Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

2.3. Aviaire infl uenza

2.3. Aviaire infl uenza bij roofvogels uit Thailand In de rand van de epizoötie van aviaire infl uenza in Zuid-Oost-Azië werd ons land in oktober geconfronteerd met een onverwacht incident. De douane onderschepte op 18 oktober 2004 op de luchthaven van Zaventem twee kuifarenden uit Thailand . Een Thais passagier had de roofvogels in zijn handbagage verborgen en probeerde ze zo illegaal het land binnen te krijgen. De douane heeft de vogels overgebracht naar de grensinspectiepost van het FAVV waar ze werden onderzocht door de dienstdoende dierenarts. Gezien de herkomst van de vogels en het illegale karakter van de invoer, werden de dieren geëuthanaseerd en vervolgens voor onderzoek overgebracht naar het CODA te Ukkel. Uit onderzoeken die daar verricht werden, bleek op 22 oktober dat de beide arenden besmet waren met het AI-virus. In overleg met de task force “pandemie infl uenza” (zie ook Deel 4, Hoofdstuk 1) werd beslist om alle vogels op te ruimen die tussen de aankomst van de besmette arenden en 22 oktober in de GIP hadden verbleven, voorzover ze zich nog op Belgisch grondgebied bevonden. Ook de vogels die samen met deze risicovogels in de betrokken quarantainecentra hadden gezeten werden opgespoord en afgemaakt. Van de 4.900 opgespoorde vogels werden er 658 gedood. De anderen waren reeds uitgevoerd naar EU-lidstaten of derde landen, waar de plaatselijke autoriteiten gepaste maatregelen hebben genomen. De beslissing om de betrokken vogels te doden, werd genomen na afweging van de risico’s voor de volksgezondheid en de dierengezondheid. Daarnaast werden ook acties ondernomen om de personen die met de besmette arenden in contact waren geweest (reizigers die in hetzelfde vliegtuig hadden gezeten, douanebeambten, medewerkers van de GIP), op te sporen en te onderzoeken. Voor de opsporing van deze personen heeft de EU een internationale oproep gelanceerd. Uiteindelijk kon bij geen enkele passagier de aanwezigheid van antistoff en aangetoond worden. 220

Het meldpunt van het FAVV, werd ingeschakeld als call center om vragen van ongeruste burgers te beantwoorden. Dit gebeurde in samenwerking met de FOD VVVL. Deze aff aire heeft op internationale schaal een discussie over de risico’s van illegale handel in dieren op gang gebracht. In België hebben de betrokken overheden de richtlijnen inzake het nemen van voorzorgsmaatregelen door reizigers die naar Zuid-Oost-Azië vertrekken nog eens onder de aandacht van de bevolking gebracht. 2.4. Klassieke varkenspest Op het vlak van varkenspest bij everzwijnen is de situatie in 2004 sterk verbeterd. In de ons omringende landen (Duitsland en Luxemburg), die in 2003 nog volop met de ziekte te maken hadden, werden sinds de zomer van 2003 geen viruspositieve everzwijnen meer gevonden. Viruspositieve dieren hebben virusdeeltjes in het bloed en scheiden het virus uit. Het dier vertoont dan duidelijke tekenen van ziekte en kan andere dieren besmetten. Mede hierdoor kon in januari 2004 het besmet gebied opgeheven en toegevoegd worden aan het observatiegebied. Niettegenstaande deze positieve evolutie werd ook in 2004 de monitoring in de Oostkantons langsheen de grens met Duitsland en Luxemburg onverminderd verder gezet. Net als in 2003 moesten in het observatiegebied alle dood gevonden en geschoten everzwijnen worden gemeld en onderzocht. Van de 1.764 onderzochte dieren bleken er 15 seropositief. Daarnaast werden in de provincies Luik, Luxemburg en Namen in het kader van de jaarlijkse monitoring 300 everzwijnen onderzocht, waarvan geen enkele seropositief werd bevonden. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er in de Belgische everzwijnenpopulatie geen virus circuleert. De gevonden seroprevalentie van minder dan 5% is vergelijkbaar met die van de vorige jaren en vermoedelijk een gevolg van de vaccinatiecampagnes in Duitsland en Luxemburg. 221

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Volledige versie - FAVV
Volledige versie - FAVV
Bericht van 06/04/2004 - Favv