Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

De Directie

De Directie Dierengezondheid en veiligheid van de dierlijke producten is, gelet op de verscheidenheid en omvang van de taken, onderverdeeld in vier secties : de Sectie Dierengezondheid, de Sectie Dierenvoeders, de Sectie Dierlijke producten en de Sectie Bijproducten en TSE. Binnen deze respectievelijke domeinen staat de directie in voor het vastleggen van het wetgevend kader en de informatie hieromtrent aan de sectoren. De directie werkt intens samen met diverse federale en gewestelijke overheidsdiensten. Zij staat binnen haar domein in voor uitwerking van een wetenschappelijk onderbouwd controleprogramma en voor de rapportering aan de Europese Commissie. De Directie Transformatie en distributie van levensmiddelen verzorgt, naast de wetgevende omkadering binnen haar domein, het overleg met en de informatie aan de verschillende sectoren actief in de verwerking en de distributie van levensmiddelen. De directie levert een actieve inbreng bij de ontwikkeling van leidraden in het kader van de autocontrole. Verder zijn er twee diensten belast met horizontale opdrachten : ● de Dienst Internationale zaken is verantwoordelijk voor het verzorgen van de relaties met controlediensten van andere landen en levert actief ondersteuning aan exporterende bedrijven en sectoren. De dienst ontwikkelde in 2004 een horizontale procedure voor certifi catie en stond in voor een uniek systeem van beveiligde certifi caten. ● de Dienst Databanken en traceerbaarheid is vooral actief in de conceptuele ontwikkeling van traceer- en identifi catiesystemen doorheen de voedselketen, in het bijzonder om de effi ciëntie en doeltreff endheid van recall-maatregelen te versterken. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar de databank van operatoren onderworpen aan een erkenning, toelating of registratie en aan de ontwikkeling van het nieuw geïntegreerde informaticasysteem FoodNet. Tot slot speelt ook het secretariaat van het wetenschappelijk comité een belangrijke rol inzake ondersteuning en omkadering van het comité; het secretariaat draagt eveneens bij tot de punctuele en dringende adviezen die door het Bestuur worden gevraagd bij incidenten. 30

Vanaf 1 januari 2006 wordt een nieuwe en uiterst belangrijke stap gezet op het vlak van integratie en harmonisatie van de hygiënereglementering. Ten einde het bedrijfsleven hierop voor te bereiden werden binnen het Bestuur een aantal initiatieven genomen die moeten leiden tot de daadwerkelijke en tijdige toepassing van deze reglementering en – waar mogelijk - tot een aanzienlijke vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen. Met het oog hierop wordt de betreff ende nationale reglementering aan een kritisch onderzoek onderworpen en in overeenstemming gebracht met de nieuwe Europese voorschriften. Tegelijk worden de procedures voor erkenning, toelating en registratie van de operatoren geharmoniseerd en vereenvoudigd. Het Bestuur staat ook in voor de samenwerking met diverse federale en gewestelijke overheidsdiensten waaronder het BIRB, de FOD Economie, de douane, de gewestelijke leefmilieu- en landbouwdiensten en de FOD Volksgezondheid. Het Bestuur werd eveneens belast met de coördinatie van acties die het agentschap onderneemt in samenwerking met de gewestelijke overheden in het bijzonder inzake de contaminatie van de voedselketen ten gevolge van milieuverontreiniging en inzake dierlijke bijproducten. 31

 • Page 1: activiteitenverslag Federaal Agents
 • Page 4 and 5: Verantwoordelijke uitgever Piet Van
 • Page 7 and 8: woord vooraf Beste lezer, Voor het
 • Page 9 and 10: Horizontale activiteiten 1 Projecte
 • Page 11 and 12: Controleactiviteiten 1. Dierenvoede
 • Page 13 and 14: 1.3.5.3. Besmetting van eetwaren do
 • Page 15 and 16: 3.5. Genetisch gemodifi ceerde orga
 • Page 17 and 18: Crisispreventie en crisisbeheer 1 C
 • Page 21 and 22: 2004 activiteitenverslag het voedse
 • Page 23 and 24: 1.1.2. Managementsamenvatting van h
 • Page 25 and 26: ● de missie van het FAVV blijft d
 • Page 27 and 28: organisatie 2Organisatie 2.1. De di
 • Page 29 and 30: De ICT-dienst verzorgt de ontwikkel
 • Page 31: Figuur 1.3 : Organogram Bestuur Con
 • Page 35 and 36: Figuur 1.4 : Organogram van het Bes
 • Page 37 and 38: Ook de Nationale Opsporingseenheid
 • Page 39 and 40: De staff coördineert tevens de wer
 • Page 41 and 42: 3.2. Van de voorlopige cel naar de
 • Page 43 and 44: 4 organisatie Het budget van het vo
 • Page 47 and 48: 2004 activiteitenverslag horizontal
 • Page 49 and 50: ● er is nood aan meer uniformitei
 • Page 52 and 53: Crisispreventie en -beheer De werki
 • Page 54 and 55: 1.2. FoodNet In 2003 had het FAVV r
 • Page 56 and 57: 2 Uitvoering controleplan 2004 In 2
 • Page 58 and 59: 2.2. Opvolging, rapportering en rea
 • Page 60 and 61: 3 Opmaak controleprogramma 2005 De
 • Page 62: Sector Analyses Opsporingen en bepa
 • Page 65 and 66: 160 140 120 100 80 60 40 20 0 4.1.2
 • Page 67 and 68: 4.3. Projecten in samenwerking met
 • Page 69 and 70: verschillende actoren namen om aan
 • Page 71 and 72: 5 horizontale activiteiten Raadgeve
 • Page 73 and 74: 6 horizontale activiteiten Wetensch
 • Page 75 and 76: 6.2. Actielimieten voor residuen va
 • Page 77 and 78: 7.2. Inspecties door internationale
 • Page 79: ● Zuid-Korea : De National Veteri
 • Page 82 and 83:

  1 Dierenvoeders, dierengezondheid e

 • Page 84 and 85:

  Tabel 3.1 : Verdeling van de niet-c

 • Page 86 and 87:

  1.1.3.2. Kwalitatieve samenstelling

 • Page 88 and 89:

  Tabel 3.2 : I & R - controles Totaa

 • Page 90 and 91:

  Tabel 3.3 : Resultaten van de opspo

 • Page 92 and 93:

  1.2.2.1.4. Rundertuberculose Belgi

 • Page 94 and 95:

  In 2004 werden steekproefsgewijs pl

 • Page 96 and 97:

  Het voedselagentschap kan tijdens d

 • Page 98 and 99:

  1.3. Producten van dierlijke oorspr

 • Page 100 and 101:

  1.3.1.2. Bacteriologische onderzoek

 • Page 102 and 103:

  1.3.1.4. Trichinose In 2004 werden

 • Page 104 and 105:

  Tabel 3.11 : Pluimvee : aantal gesl

 • Page 106 and 107:

  1.3.3. Primaire productie van melk

 • Page 108 and 109:

  Op 1 melkproductie-eenheid bleek de

 • Page 110 and 111:

  Tabel 3.16 : Controles op de melkpr

 • Page 112 and 113:

  1.3.4.3. Residuen en contaminanten

 • Page 114 and 115:

  40 35 30 25 20 15 10 5 0 1.3.5.2. B

 • Page 116 and 117:

  25 20 15 10 5 0 Van de monsters gen

 • Page 118 and 119:

  2 Planten, meststoff en en gewasbes

 • Page 120 and 121:

  2.1.1.3. Phytophthora ramorum In 20

 • Page 122 and 123:

  2.1.2. Kwaliteit van de plantaardig

 • Page 124 and 125:

  De MRL’s maken het eveneens mogel

 • Page 126 and 127:

  Tabel 3.20 : Gewasbeschermingsmidde

 • Page 128 and 129:

  2.1.6. Zware metalen in fruit en gr

 • Page 130 and 131:

  2.2. Gewasbeschermingsmiddelen Tijd

 • Page 132 and 133:

  Tabel 3.25 : Overzicht van de vastg

 • Page 134 and 135:

  Tabel 3.28 : Overzicht van de bemon

 • Page 136 and 137:

  In het jaar 2004 was er het einde v

 • Page 138 and 139:

  3 Voedingsmiddelen : productie en d

 • Page 140 and 141:

  3.1.2. Inrichtingen voor eiproducte

 • Page 142 and 143:

  3.1.3.2. Koude schotels (grootkeuke

 • Page 144 and 145:

  Tabel 3.37 : Pathogene kiemen in fi

 • Page 146 and 147:

  3.1.4.2. Warenhuizen en kruideniers

 • Page 148 and 149:

  De aanwezigheid van deze kiem in ra

 • Page 150 and 151:

  3.1.5. Ziekenhuizen 3.1.5.1. Bereid

 • Page 152 and 153:

  Tabel 3.47 : Controles in de melkin

 • Page 154 and 155:

  Hoewel steeds meer inrichtingen sta

 • Page 156 and 157:

  3.3. Collectieve voedseltoxi-infect

 • Page 158 and 159:

  3.4.1. Dioxines De term dioxines is

 • Page 160 and 161:

  Tabel 3.51 : Resultaten van de anal

 • Page 162 and 163:

  Tabel 3.53 : Resultaten afl atoxine

 • Page 164 and 165:

  3.4.5.1. Cadmium Cadmium kan zich i

 • Page 166 and 167:

  3.4.6. Polycyclische aromatische ko

 • Page 168 and 169:

  3.4.8. Residuen van gewasbeschermin

 • Page 170 and 171:

  3.5.1. Doelstelling van de monitori

 • Page 172 and 173:

  Tabel 3.59: Resultaten van de ontle

 • Page 174 and 175:

  3.6. Additieven Alleen additieven w

 • Page 176 and 177:

  Van de 81 in 2004 bemonsterde produ

 • Page 178 and 179:

  3.8. Bestraling en radioactiviteit

 • Page 180 and 181:

  3.9. Tabakscontrole in de horeca Ja

 • Page 182 and 183:

  4 Fraudepreventie en-bestrijding 4.

 • Page 184 and 185:

  4.1.2.1. Fabricage en distributie T

 • Page 186 and 187:

  4.1.2.5. Opsporing en vervolging Vo

 • Page 188 and 189:

  Tabel 3.61 geeft een overzicht van

 • Page 190 and 191:

  Het spreekt voor zich dat de illega

 • Page 192 and 193:

  4.2.4. Verdachte monsternames 4.2.4

 • Page 194 and 195:

  Tabel 3.64 geeft een overzicht van

 • Page 196 and 197:

  4.2.5. Wegcontroles en controle van

 • Page 198 and 199:

  ● werkbezoek aan het LABERCA (Lab

 • Page 200 and 201:

  5 Controles op intracommunautaire z

 • Page 202 and 203:

  Als toevoegingsmiddelen en voormeng

 • Page 204 and 205:

  Snijbloemen De tabakswitte vlieg Be

 • Page 206 and 207:

  5.2.3. Dierlijke sector 5.2.3.1. Di

 • Page 208 and 209:

  In de havens van Gent, Antwerpen en

 • Page 210 and 211:

  5.2.4. Levensmiddelen De controles

 • Page 212 and 213:

  Chemisch Tabel 3.76 : Door België

 • Page 214 and 215:

  212

 • Page 216 and 217:

  1 Crisispreventie Het FAVV heeft in

 • Page 218 and 219:

  1.1. Aviaire infl uenza Aviaire inf

 • Page 220 and 221:

  2 Crisisbeheer 2.1. Dioxines in aar

 • Page 222 and 223:

  2.3. Aviaire infl uenza bij roofvog

 • Page 224 and 225:

  Een seropositief dier scheidt geen

 • Page 226 and 227:

  op het grondgebied van de gemeenten

 • Page 228 and 229:

  226

 • Page 230 and 231:

  1 Het netwerk van laboratoria Het a

 • Page 232 and 233:

  Tabel 5.1 : Evolutie van het aantal

 • Page 234 and 235:

  Het rationaliseringsplan dat in de

 • Page 236 and 237:

  per dag opgehaald door een interne

 • Page 238 and 239:

  Er werden in het laboratorium van L

 • Page 240 and 241:

  4 De referentielaboratoria De refer

 • Page 242 and 243:

  Bijlage 1 Samenstelling van het raa

 • Page 244 and 245:

  Bijlage 2 : Samenstelling van het W

 • Page 246 and 247:

  Bijlage 3 : Lijst van afkortingen A

 • Page 248 and 249:

  PAK Polycyclische Aromatische Koolw

 • Page 250:

  248

Beknopte versie - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv