Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Verder zijn er twee

Verder zijn er twee diensten met horizontale taken : ● Dienst Invoer en Uitvoer, RASFF, CONSUM Deze dienst behandelt alle dossiers die met invoer en uitvoer te maken hebben en zorgt voor de correcte opvolging van elk direct of indirect binnengekomen bericht, met risico voor gevaar voor de volksgezondheid, dieren- of plantengezondheid (RASFF-berichten, klachten, ongunstig controle- of analyseresultaat in het kader van de meldingsplicht of CONSUM). ● Dienst Erkenningen Deze dienst beheert alle erkennings- en registratiedossiers van al de operatoren. Per provincie en ook voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een provinciale controle-eenheid die de controles op het terrein uitvoeren. Elke provinciale controle-eenheid (PCE) wordt geleid door een hoofd die het werk organiseert. Rekening houdend met de aard van de uit te voeren taken en de geografi sche uitgestrektheid van het controlegebied is elke PCE opgedeeld in een Dienst Primaire productie, een Dienst Transformatie en een Dienst Distributie. Voor de coördinatie van de controle-eenheden onderling en de coördinatie met de centrale diensten in Brussel werden binnen het Bestuur Controle twee verantwoordelijken aangeduid (één voor het Nederlandse taalgebied en één voor het Franse en het Duitse taalgebied ). Zij leiden de Nationale Implementatie en Coördinatie Eenheid (NICE). Deze eenheid staat in voor de vereenvoudiging van de toepassing op het werkterrein van de instructies van de centrale diensten en de harmonisering van die toepassing tussen de verschillende PCE’s. Bovendien volgt de NICE de toepassing van deze instructies op en kan deze eenheid verbeteringen en oplossingen voorstellen voor vastgestelde problemen. De NICE is eveneens belast met de evaluatie van de resultaten van de controles binnen de PCE’s. Tenslotte ontwikkelt de NICE controleprocedures om de werking van de PCE’s te controleren. 34

Ook de Nationale Opsporingseenheid (NOE) maakt deel uit van het Bestuur Controle. De NOE is belast met het voorkomen en het opsporen van fraudes. Omwille van de complexiteit (geografi sch, techniciteit, …) en/of het georganiseerd karakter kunnen dossiers, welke een gespecialiseerde, een gecoördineerde en/of een multidisciplinaire (samenwerking met parket, federale of lokale politie) aanpak vereisen, toegewezen worden aan de NOE. De directeur-generaal van het Bestuur Controle neemt hierover de eindbeslissing. De belangrijkste realisaties van het Bestuur Controle bovenop zijn controletaken in het jaar 2004 betreff en : ● de functionele integratie van het personeel binnen de defi nitieve structuur van het Bestuur Controle. Dat betekent dat iedere medewerker zijn defi nitieve functie en dus ook taken heeft gekregen die er voor zorgen dat het FAVV meer en meer in de richting gaat van geïntegreerde aanpak voor zijn controles, ● een geïntegreerd controleplan, dat het via risico-evaluatie ontwikkelde controleprogramma omzet, werd voor de eerste keer toegepast in 2004. Het werd met een gebruiksvriendelijke informaticatool aangeboden aan de PCE’s zodat die gemakkelijk hun controles uit het plan konden fi lteren. De controles werden op een correcte manier tussen de PCE’s verdeeld, rekening houdend met het aantal controlepunten en de middelen per PCE. Dankzij het controleplan kunnen de controles per PCE gekwantifi ceerd worden waardoor prestatieverschillen op termijn weggewerkt kunnen worden, ● daarnaast wordt er verder gewerkt aan de ontwikkeling van werkinstrumenten om de kwaliteit van de controles te harmoniseren. Voor elke controle en monsterneming zijn er technische fi ches met gestandaardiseerde lay-out, nummering en met vaste inhoudelijke rubrieken (wetgeving, gevolgen bij ongunstige controleresultaten,…) ontwikkeld. Voor elk type controle maakt het Bestuur Controle checklists. 35

Beknopte versie - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Businessplan 2005-2008 - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv