Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

3 Het personeel van het

3 Het personeel van het voedselagentschap 3.1. Overzicht van de eff ectieven De meeste personeelsleden zijn afkomstig uit verscheidene entiteiten, ondermeer de Eetwareninspectie, een aantal diensten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, het Instituut voor Veterinaire Keuring en de Centrale Dierengezondheidsvereniging (CDV), waarvan personeel aan het agentschap werd overgedragen. 2004 was het jaar van de integratie en de aff ectatie van het personeel binnen het agentschap. Tot eind november 2004 was het personeel immers opgenomen in de voorlopige cel van het FAVV. In 2004 kreeg het personeel vanuit de voorlopige cel een aanstelling binnen het agentschap. De hierna volgende grafi ek geeft een schematisch overzicht van het personeelsbestand per bestuur na de integratie en de aff ectatie. Tabel 1.1 : Overzicht van de eff ectieven (VTE) Gedelegeerd bestuurder 29 Controlebeleid 64 Controle Daarnaast doet het FAVV voor een aantal activiteiten ook een beroep op zelfstandige dierenartsen met opdracht (DMO). Die DMO zijn goed voor ongeveer 550 VTE. 38 centrale diensten 85 inspectiediensten 644 Laboratoria 155 Algemene diensten 189 Totaal 1.166 organisatie

3.2. Van de voorlopige cel naar de defi nitieve structuur Op 1 december 2004 kreeg elk personeelslid zijn aff ectatie in de defi nitieve structuur van het voedselagentschap. Dat gebeurde nadat iedereen de kans had gekregen om zijn of haar voorkeur uit te drukken voor maximum drie betrekkingen bij één of meerdere diensten naar keuze van de centrale diensten of de buitendiensten. Velen kozen voor de eigen betrekking maar een belangrijk aantal personeelsleden koos en kreeg eff ectief een totaal nieuwe functie en standplaats in het FAVV. De aff ectatie betonneert geenszins iemand in zijn of haar functie : een permanent systeem van interne mutatie, waarover reeds een akkoord bestaat met de vakbonden, zal begin 2005 van start gaan. Nog op 1 december 2004 zijn er twee belangrijke nieuwe systemen gestart : de ontwikkelcirkels en de Copernicus hervorming voor de personeelsleden van niveau 1 (kanteling naar het niveau A). Het voedselagentschap volgt niet enkel nauwgezet de ontwikkelingen op rond de nieuwe carrière A – een proces dat wordt gestuurd door de FOD Personeel & Organisatie – het probeert pro-actief voorstellen te formuleren en een stek te verwerven in de overlegorganen ad hoc. In 2004 werden bijna alle geharmoniseerde maatregelen met betrekking tot vergoedingen en tussenkomsten, waarrond in 2003 was onderhandeld, ingevoerd : éénzelfde bedrag voor de forfaitaire verblijfsvergoedingen, de fi nanciële regeling voor het gebruik van de GSM, de installatie van een ADSL-lijn bij een grote groep van personeelsleden, uitbreiding van de omniumverzekering tot de privé-verplaatsingen 24u/24u en een duidelijke werktijdregeling voor het rondreizend personeel. 39

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv