Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Crisispreventie en

Crisispreventie en -beheer De werking van de cel crisispreventie en crisisbeheer wordt geëvalueerd met bijzondere aandacht voor de samenwerking met de crisismanagementstructuren van andere overheden en voor een optimale interne en externe communicatie. De continuïteit van de FAVV-werking in crisistijd moet hierbij gegarandeerd worden. Ontwikkelen controlebeleid Om performante controleprogramma’s binnen het FAVV te ontwikkelen is een doorgedreven risico-evaluatie binnen de voedselketenbenadering van primordiaal belang. Het is de bedoeling om het proces voor de opmaak van het globaal controleprogramma en de informatiedoorstroming van DG Controle naar DG Controlebeleid te optimaliseren. Daarnaast wordt bekeken hoe de validatie van de sectorgidsen nog vlotter kan verlopen. Tot slot wordt werk gemaakt van de realisatie van het smiley-concept. 50 Kwaliteitsborging Het FAVV wil intern een globaal geïmplementeerd kwaliteitsborgingsysteem uitbouwen. Eén van de voorwaarden daarbij is dat het kwaliteitsborgingsysteem gedragen wordt door de ganse organisatie. Aan het kwaliteitsborgingsysteem zal een meetsysteem met betrekking tot de kritische parameters voor het FAVV gekoppeld worden. Uitvoering en opvolging controle De uitvoering en de opvolging van de controles zijn de kernactiviteiten van het Agentschap. De doelstelling van dit programma is de optimalisatie van de processen en de organisatie ervan binnen het Bestuur Controle en dit vooral in het kader van de structureel nieuwe aanpak van het FAVV t.o.v. de aanpak van de vroegere diensten waaruit het FAVV is ontstaan. Beheer en uitvoering analyses Het doel van dit verbeteringsprogramma focust vooral op volgende 3 punten : ● het inventariseren van de totale analysecapaciteit nodig voor de uitvoering van opdrachten van het FAVV, met bijzondere aandacht voor reservecapaciteit tijdens crisisperiodes ; ● de evaluatie van de bestaande dispatching-, en registratiemethodes evalueren ; ● de optimalisatie van het proces inzake het uitvoeren of laten uitvoeren van monsteranalyses, met bijzondere aandacht voor de doorlooptijd van monsterontvangst tot opleveren van het analyserapport.

Budget en beheerscontrole De fi nanciële structuur van het FAVV wordt herzien en geharmoniseerd. De analytische boekhouding wordt verder uitgebouwd zodat de transparantie met betrekking tot inkomsten en uitgaven gegarandeerd is. Het doel van dit programma is de optimalisatie van de processen en de organisatie van de Dienst B&B met een bijzondere aandacht voor de inningsmechanismen, de beheerscontrole, de interne controle en de ondersteuning van het management. ICT Een basisvereiste voor het goed functioneren van het FAVV is dat iedereen kan beschikken over de gegevens die hij nodig heeft. De rol van ICT kan daarbij moeilijk overschat worden. Er zal gefocust worden op de klantgerichte organisatie van de ICT-dienst en op de ICTstrategie, waarbij het FAVV zich wenst in te schrijven in de federale politiek inzake e-Government. Ook het portfoliomanagement en het evenwicht tussen interne workforce en outsourcing zullen onderzocht worden. P&O Het doel van dit programma is de organisatie van de Dienst Personeel en Organisatie binnen het FAVV optimaal in te richten. Daarbij zal in het bijzonder gefocust worden op het personeelsbeheer, de planning en selectie, de personeels- en organisatieontwikkeling, e-HR, het kennismanagement, het beloningsmanagement en de arbeidsvoorwaarden. Algemeen beleid en overleg met andere overheden Bedoeling van dit programma is om : ● de opmaak van de managementen operationele plannen te systematiseren, ● voor het formuleren van beleidsvoorstellen een uniform proces uit te werken met een geïntegreerde impactanalyse, ● uit te zoeken hoe we win-win situaties kunnen creëren via afspraken en gecoördineerde acties met andere overheden, ● de externe rapportering te optimaliseren, ● de werking van het raadgevend en van het wetenschappelijk comité te evalueren. 51

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Deel LNE-MI - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv