Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

1.2. FoodNet In 2003 had

1.2. FoodNet In 2003 had het FAVV reeds de bestaande informatiesystemen geanalyseerd die het van de entiteiten van oorsprong geërfd heeft. Hieruit bleek dat deze systemen onderling weinig tot niet compatibel zijn zowel op functioneel als op technisch vlak en dat zij slechts gedeeltelijk de activiteiten in het agentschap dekken. Om een performante werking van de organisatie te ondersteunen en de administratieve werklast te verminderen ten gunste van activiteiten met meer toegevoegde waarde, is een nieuw geintegreerd informatie- en gegevensbeheersysteem noodzakelijk. De doelstellingen die daarbij werden gesteld zijn : ● een systeem uit te bouwen dat alle controle- en auditactiviteiten dekt en work-force management toelaat, ● te voorzien in een geautomatiseerd systeem voor de afl evering van certifi caten en vergunningen. Hierbij moeten in de mate van het mogelijke de principes van e-government toegepast worden, ● correcte rapportering mogelijk te maken zowel naar het terrein als naar het management, ● voor de controleurs en inspecteurs op de werkvloer een e-Workplace te realiseren waarbij zij om het even waar toegang hebben tot de systemen, ● de koppeling met de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) te realiseren, ● een centralisatie van de verschillende systemen rond traceerbaarheid realiseren. In 2004 heeft het FAVV zwaar geïnvesteerd in de noodzakelijke studies om een dergelijk systeem op de meest effi ciënte wijze te realiseren. De noodzakelijke strategische keuzes werden gemaakt, waarbij ook de randapplicaties voor bijvoorbeeld de facturatie, het HR-beleid en de boekhouding niet uit het oog werden verloren. Er werd een gedetailleerd stappenplan opgemaakt. Er wordt naar gestreefd om begin 2006 over een eerste operationele versie van deze nieuwe applicatie te beschikken. 52

Een eerste aanzet tot e-Workplace werd gerealiseerd door de installatie van ADSL-lijnen in de woning van FAVV-inspecteurs en controleurs. Ook de toetreding tot het federale project eCommunities, een platform voor effi ciënte uitwisseling van informatie, moet hiertoe bijdragen. BOOD, een centrale databank voor de operatoren, werd ontwikkeld en gekoppeld aan de KBO. In BOOD zullen alle signalitieke gegevens en relevante activiteiten van alle operatoren van de voedselketen worden ingezameld. Met betrekking tot de traceerbaarheid werd een analyse van hoog niveau uitgevoerd over de toekomst van SANITEL, het geïnformatiseerd identifi catie- en registratiesysteem voor nutsdieren. Beltrace, het geïnformatiseerd traceersysteem voor slachtingen werd ter beschikking gesteld aan de Belgische gemeenten en wordt momenteel gebruikt door de overgrote meerderheid ervan. 53

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv