Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

3 Opmaak

3 Opmaak controleprogramma 2005 De veiligheid van de voedselketen steunt in grote mate op voorzorgsmaatregelen die door de operatoren zelf getroff en worden. Die operatoren staan hoe dan ook garant voor de producten die zij op de markt brengen en voeren hiervoor zelf een aantal controles en analyses uit. Het FAVV ziet conform zijn opdracht bij middel van offi ciële controles toe op de instandhouding van de voedselveiligheid. Zowel bij de operatoren als bij het FAVV is een controle die alle producten, documenten en inrichtingen zou omvatten praktisch niet haalbaar. Daarom wordt gewerkt met een controleprogramma. De wettelijke verplichtingen, de resultaten van de voorgaande jaren, de aanbevelingen van internationale instanties of de comités verantwoordelijk voor de planning alsook risicoanalyse zijn criteria die in aanmerking worden genomen door het Bestuur Controlebeleid van het FAVV voor de planning 2005. 58 horizontale activiteiten

Het controleprogramma houdt rekening met alle stadia van de voedselketen, van de primaire sector tot de verkoop aan de eindverbruiker en beoogt de naleving van de garanties en normen voor alle producten die onder de bevoegdheid van het FAVV vallen. Alhoewel het programma voor een volledig jaar wordt opgemaakt, kan het in de loop van dat jaar nog worden aangepast, bijvoorbeeld omwille van wijzigende Europese verplichtingen. Globaal worden drie soorten controles geprogrammeerd die tot doel hebben de naleving van de wettelijke voorschriften na te gaan : ● inspecties die bij de operatoren worden uitgevoerd om de gebruikte productie-, verwerkings- en distributiesystemen na te kijken, ● inspecties van documenten : dit omvat het nazicht van handelsdocumenten, verpakkingen en registers die onder meer vereist zijn met het oog op de traceerbaarheid van producten, ● controles van producten, dieren en planten : deze controles worden meestal uitgevoerd op door medewerkers van het FAVV genomen monsters. Het aantal of de frequentie van de inspecties bij operatoren en van de documentencontroles wordt doorgaans vastgelegd in de Europese regelgeving en houdt rekening met het belang van de sectoren, met name met het aantal operatoren. Die inspecties en controles worden steekproefsgewijs uitgevoerd of op grond van vooraf vastgelegde criteria. De keuze van analyses en te bemonsteren matrices steunt daarentegen op de mogelijke risico’s. Wanneer het aantal voor 2005 geprogrammeerde analyses niet was vastgelegd in de regelgeving of in aanbevelingen, werd het aantal bepaald ofwel via een statistische benadering ofwel op basis van de nietconformiteiten vastgesteld in de voorgaande jaren. In een aantal gevallen werd het aantal analyses overigens opgetrokken, rekening houdend met allerhande prioriteiten (consumenten, beleid). Het controleprogramma werd voorgesteld en voor advies en goedkeuring voorgelegd aan het raadgevend en het wetenschappelijk comité van het FAVV. 59

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Volledige versie - FAVV
Volledige versie - FAVV
Bericht van 06/04/2004 - Favv