Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

woord vooraf Beste

woord vooraf Beste lezer, Voor het eerst sinds zijn oprichting kan het FAVV vóór de zomer het activiteitenverslag van het voorbije jaar voorleggen, meteen één van de eerste resultaten van ons verbeterproject food@work. Maar daar leest u verder alles over. Dit verslag, dat tegelijk synthetisch en gedetailleerd wil zijn, maakt deel uit van het communicatiebeleid van onze organisatie. Het heeft als doel om informatie te geven over onze werking en over de resultaten van de controles. Actualiteit en achtergrond vind je op onze webstek www.favv.be, die zowel voor bedrijven als voor consumenten interessante info bevat. Nu al telt onze site maandelijks meer dan 40.000 bezoeken. 2004 was een belangrijk jaar voor het FAVV met een doorlichting van onze werking door de regering op de bijzondere ministerraad over levenskwaliteit in maart te Oostende, en met de goedkeuring van de nieuwe fi nanciering en een nieuw beleidsplan in december. 2004 was bovendien het eerste jaar waarin er werd gewerkt op basis van één geïntegreerd controleprogramma en controleplan. Dit verliep overigens niet zonder moeite en kinderziekten. Maar het eindresultaat mag gezien worden en versterkt, wat ons voedselveiligheidsbeleid betreft, onze positie op internationaal vlak. De informatie in dit activiteitenverslag is heel verscheiden : wanneer maakt het FAVV processen-verbaal, wanneer wordt alleen een waarschuwing gegeven, hoe zit het met controles aan buitengrenzen van de EU, welke bedrijfsgroepen hebben het moeilijk met de regelgeving, … Ik hoop dat geïnteresseerde lezers het verslag uitpluizen, analyseren, kritisch evalueren. Aarzel niet om ons bijkomende vragen te stellen en ons met uw analyse en kritiek te confronteren. Veel leesgenot, Piet Vanthemsche Gedelegeerd Bestuurder 5

 • Page 1: activiteitenverslag Federaal Agents
 • Page 4 and 5: Verantwoordelijke uitgever Piet Van
 • Page 8 and 9: Het voedselagentschap als organisat
 • Page 10 and 11: 6 Wetenschappelijk comité 71 6.1 E
 • Page 12 and 13: 1.2.3.2. CITES 94 1.2.4. Residuen e
 • Page 14 and 15: 3.1.3.1. Aziatische meeneemgerechte
 • Page 16 and 17: 4.2.3.2. Actie illegale schapenhand
 • Page 18: Activiteiten van de laboratoria 1 H
 • Page 22 and 23: 1 Nieuw businessplan en fi nancieri
 • Page 24 and 25: De volledige werking van het FAVV w
 • Page 26 and 27: Op 3 december 2004 heeft de federal
 • Page 28 and 29: 2.2. Bestuur Algemene Diensten De A
 • Page 30 and 31: 2.3. Bestuur Controlebeleid Het Bes
 • Page 32 and 33: De Directie Dierengezondheid en vei
 • Page 34 and 35: 2.4. Bestuur Controle Het Bestuur C
 • Page 36 and 37: Verder zijn er twee diensten met ho
 • Page 38 and 39: De bedoeling van die checklists is
 • Page 40 and 41: 3 Het personeel van het voedselagen
 • Page 42 and 43: 3.3. Vorming Het FAVV maakte de ver
 • Page 44: Tabel 1.2 : Het budget van het voed
 • Page 48 and 49: 1 Projecten 1.1. Food@work In oktob
 • Page 50: 1.1.2. Vastleggen verbeterprogramma
 • Page 53 and 54: Budget en beheerscontrole De fi nan
 • Page 55 and 56: Een eerste aanzet tot e-Workplace w
 • Page 57 and 58:

  ● de niet-voorspelbare en niet-kw

 • Page 59 and 60:

  70.000 60.000 50.000 40.000 30.000

 • Page 61 and 62:

  Het controleprogramma houdt rekenin

 • Page 64 and 65:

  4 Communicatie 600 500 400 300 200

 • Page 66 and 67:

  4.2. Zomercampagne “ Bederf je zo

 • Page 68 and 69:

  Begin 2005 zullen de beleidsmakers

 • Page 70 and 71:

  4.6. Deelname aan manifestaties In

 • Page 72 and 73:

  ● de hormonenproblematiek ● het

 • Page 74 and 75:

  6.1 Evaluatie van het risico voor o

 • Page 76 and 77:

  7 Internationale zaken 7.1. Interna

 • Page 78 and 79:

  de diverse betrokken gewestelijke e

 • Page 81 and 82:

  2004 activiteitenverslag controleac

 • Page 83 and 84:

  Daarnaast werden 1.293 controles ui

 • Page 85 and 86:

  Het hogere aantal controles op myco

 • Page 87 and 88:

  1.2. Dierengezondheid In totaal wer

 • Page 89 and 90:

  1.2.1.3. Schapen, geiten en hertach

 • Page 91 and 92:

  Bij vaststelling van een OSE-geval

 • Page 93 and 94:

  In 2004 werden voor het eerst ook e

 • Page 95 and 96:

  Naar analogie met het slachtpluimve

 • Page 97 and 98:

  1.2.4. Residuen en contaminanten bi

 • Page 99 and 100:

  1 2 De afkeuringspercentages (totaa

 • Page 101 and 102:

  1.3.1.3. Niertest : onderzoeken op

 • Page 103 and 104:

  Tabel 3.10 : Residuen en contaminan

 • Page 105 and 106:

  1.3.2.3. Handel en verwerking van v

 • Page 107 and 108:

  1.3.3.2. Rauwe melk 1.3.3.2.1. Kwal

 • Page 109 and 110:

  1.3.3.2.3. Microbiologie Tabel 3.15

 • Page 111 and 112:

  Tabel 3.17 : Hoeveelheid aangevoerd

 • Page 113 and 114:

  35 30 25 20 15 10 5 0 Figuur 3.1 :

 • Page 115 and 116:

  30 25 20 15 10 5 0 1.3.5.3. Besmett

 • Page 117 and 118:

  115

 • Page 119 and 120:

  Er werd geen enkele besmetting van

 • Page 121 and 122:

  2.1.1.6. Monilinia fructicola Monil

 • Page 123 and 124:

  2.1.3. CITES Planten en plantaardig

 • Page 125 and 126:

  Tabel 3.19 : Overzicht van aantal,

 • Page 127 and 128:

  2.1.5. Nitraten in bladgroenten Er

 • Page 129 and 130:

  2.1.7. Dioxines in fruit en groente

 • Page 131 and 132:

  Tabel 3.24 : Aantal en aard van de

 • Page 133 and 134:

  Tabel 3.26 : Aard van de uitgevoerd

 • Page 135 and 136:

  Tabel 3.29 : Aantal waarschuwingen

 • Page 137 and 138:

  135

 • Page 139 and 140:

  Tabel 3.32 : Pathogene kiemen in me

 • Page 141 and 142:

  3.1.3. Horecasector en grootkeukens

 • Page 143 and 144:

  3.1.4. Kleinhandel Op het vlak van

 • Page 145 and 146:

  Filet américain is een gerecht dat

 • Page 147 and 148:

  3.1.4.2.2. Zachte rauwmelkse kaas T

 • Page 149 and 150:

  De verkregen resultaten zijn heel g

 • Page 151 and 152:

  Daarom werden in 2004 de in de ziek

 • Page 153 and 154:

  Tabel 3.48 : Resultaten van de hygi

 • Page 155 and 156:

  Tabel 3.49 : Resultaten van de hygi

 • Page 157 and 158:

  Hoewel het toezicht op de CVTI’s

 • Page 159 and 160:

  Tabel 3.50 : Resultaten van de diox

 • Page 161 and 162:

  3.4.3. Mycotoxines Mycotoxines zijn

 • Page 163 and 164:

  Tabel 3.54 : Resultaten afl atoxine

 • Page 165 and 166:

  3.4.5.2. Kwik Kwikverontreiniging k

 • Page 167 and 168:

  3.4.7. Acrylamide Acrylamide is een

 • Page 169 and 170:

  3.4.9. Residuen van geneesmiddelen

 • Page 171 and 172:

  3.5.2. Resultaten van de controles

 • Page 173 and 174:

  Tabel 3.60 : Resultaten van de ontl

 • Page 175 and 176:

  esultaat steeds een bevestiging te

 • Page 177 and 178:

  3.7.2. PET in plastieken fl essen I

 • Page 179 and 180:

  3.8.2 Radioactiviteit De controle o

 • Page 181 and 182:

  179

 • Page 183 and 184:

  Wat de hormonendelinquentie betreft

 • Page 185 and 186:

  andere soorten dan runderen en vark

 • Page 187 and 188:

  Er werden administratieve vattingen

 • Page 189 and 190:

  4.2.3. Specifi eke acties. De NOE o

 • Page 191 and 192:

  4.2.3.4. Deelname aan andere gecoö

 • Page 193 and 194:

  Tabel 3.63 : Analyseresultaten van

 • Page 195 and 196:

  4.2.4.2. Verdachte monsternames in

 • Page 197 and 198:

  4.2.6. Beheer “ bedreigingen ”

 • Page 199 and 200:

  197

 • Page 201 and 202:

  In tabel 3.67 worden de uitgaande e

 • Page 203 and 204:

  5.2.2. Planten en plantaardige prod

 • Page 205 and 206:

  5.2.2.2. Kwaliteitscontroles In 200

 • Page 207 and 208:

  Tabel 3.71 : Aard van de zendingen

 • Page 209 and 210:

  5.2.3.3. Levende dieren In 2004 wer

 • Page 211 and 212:

  5.3. RASFF-berichten Er werden in 2

 • Page 213 and 214:

  211

 • Page 215 and 216:

  2004 activiteitenverslag crisisprev

 • Page 217 and 218:

  het FAVV in geval van nood voldoend

 • Page 219 and 220:

  uitgevoerd, waarbij geen virus geï

 • Page 221 and 222:

  soort klei te gebruiken voor het so

 • Page 223 and 224:

  Het meldpunt van het FAVV, werd ing

 • Page 225 and 226:

  2.5. Newcastle disease In de eerste

 • Page 227 and 228:

  225

 • Page 229 and 230:

  2004 activiteitenverslag activiteit

 • Page 231 and 232:

  2De laboratoria van het FAVV De 5 l

 • Page 233 and 234:

  Laboratoria Soort analyse Luik 4.11

 • Page 235 and 236:

  2.1. Federale laboratoria voor voed

 • Page 237 and 238:

  De analyses voor derden werden voor

 • Page 239 and 240:

  activiteiten van de laboratoria 3De

 • Page 241 and 242:

  Tabel 5.2 : De referentielaboratori

 • Page 243 and 244:

  ● de heer David Marquenie - Verbo

 • Page 245 and 246:

  ● Prof. Dr. Rik Ducatelle, Univer

 • Page 247 and 248:

  GIP Grensinspectiepost GIS Geografi

 • Page 249 and 250:

  247

 • Page 252:

  activiteitenverslag Federaal Agents

Beknopte versie - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Businessplan 2005-2008 - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv