Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

● de

● de hormonenproblematiek ● het zoönoseplan ● het GGO-programma ● allerhande actualiteitsdossiers (plofkippen, actie grootkeukens, de maïswortelboorder, dioxines in aardappelschillen, …) Het spreekt voor zich dat het raadplegend comité ook nauw betrokken is geweest bij het nieuwe businessplan en de uitwerking van het nieuwe fi nancieringsstelsel voor het FAVV. Deze materie kwam aan bod tijdens verschillende plenaire en werkgroepvergaderingen. Uiteindelijk heeft het raadgevend comité op 10 november 2004 beide ontwerpen van koninklijk besluit gunstig geadviseerd (zie ook Deel 1, Hoofdstuk 1). 5.2. Markant in 2004 : een ethische matrix voor de dierziektebestrijding Als uitloper van de crisis met aviaire infl uenza in 2003 werd beslist om een ethische matrix voor dierziektebestrijding (EMD) op te stellen. Een ethische matrix geeft de beste oplossing voor een probleem in een gegeven omstandigheid op basis van bestaande en gekende technieken en gegevens. Deze EMD werd voorbereid in een ad hoc werkgroep onder voorzitterschap van de heer Lips, ethicus verbonden aan het Centrum voor Agrarische-, Bio- en Milieu-ethiek. In een eerste fase werd gestart met het oplijsten van alle mogelijke doelstellingen die dienen nagestreefd bij bestrijding van dierziekten en de bepaling van de indicatoren die bij de verschillende doelstellingen passen. Op basis van het opzet van de EMD werd beslist een “Steekkaart van de ziekte” op te stellen, waarin nuttige en nodige informatie over een ziekte kan worden verzameld en die als basis kan dienen voor de bepaling van de wegingsfactoren. Door het gebruik van een steekkaart wordt het mogelijk om de indicatoren van de dierziektebestrijding en die van de dierziekte zelf duidelijk te scheiden. Het fi nale voorstel van een ethische matrix voor dierziektebestrijding zal begin 2005 aan de plenaire vergadering voor advies worden voorgelegd. 70

6 horizontale activiteiten Wetenschappelijk comité Het wetenschappelijk comité van het FAVV onderzoekt en geeft advies, zowel op eigen initiatief als op aanvraag van de minister of de gedelegeerd bestuurder, over alle materies die onder de bevoegdheid vallen van het voedselagentschap en die betrekking hebben op het gevolgde en het te volgen beleid van het agentschap. Het comité moet verplicht geraadpleegd worden voor alle wetsontwerpen en alle ontwerpen van koninklijke besluiten ter uitvoering van wetten voor materies met betrekking tot de bevoegdheid van het agentschap zoals bedoeld in artikel 4 van de wet van 4 februari 2000. Het wetenschappelijk comité vergadert in plenaire zittingen, gemiddeld één keer per maand. Complexe dossiers worden behandeld door werkgroepen bestaande uit leden van het wetenschappelijk comité, al dan niet aangevuld met externe experts. In 2004 heeft het wetenschappelijk comité 10 keer in plenaire zitting vergaderd en waren er 38 werkgroepvergaderingen. In 2004 werden 38 adviezen uitgebracht door het wetenschappelijk comité. Ter illustratie worden verder twee markante adviezen kort toegelicht. Het wetenschappelijk comité engageert zich ook in onderzoek op het vlak van voedselveiligheid in een Europese context. In dit kader neemt het comité deel aan 3 Europese onderzoeksprojecten : ● het project PERIAPT beoogt de ontwikkeling van een strategie voor de proactieve identifi catie van opduikende risico’s, ● het project EMRISK heeft als doel om in een internationale context onderzoek te voeren naar de ontwikkeling van een elektronisch systeem dat toelaat om in de toekomst voedsel en aan voeder gerelateerde opduikende risico’s effi ciënter te identifi ceren, ● het project SAFEFOODERA handelt over de programmatie van onderzoeksprojecten in het domein van voedselveiligheid. 71

Beknopte versie - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Deel LNE-MI - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv