Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

7 Internationale zaken

7 Internationale zaken 7.1. Internationale uitstraling Het FAVV heeft gedurende het jaar 2004 20 buitenlandse delegaties ontvangen. Hierbij werden de werking en de opdrachten van het FAVV toegelicht en ging bijzondere aandacht naar het vrijwaren van onze exportmarkten en het afsluiten van bilaterale akkoorden. Tevens werd bij voedselincidenten zoals de dioxinebesmetting via aardappelschillen aan derde landen waarnaar geëxporteerd wordt zeer vlug de nodige informatie geleverd om het blokkeren van exportmarkten te voorkomen. In het kader van een project voor de “Verbetering van de kwaliteit van de landbouwgrondstoff en” in Marokko heeft het FAVV in opdracht van en in samenwerking met de Belgische Technische Coöperatie (BTC) 4 zendingen van experten georganiseerd naar Marokko en 4 experten opgevangen voor een stage in België. Met Vietnam werd een bilaterale overeenkomst afgesloten voor de uitvoer van bloedproducten. Op 30 november 2004 heeft het FAVV een internationaal symposium georganiseerd over de praktische toepassing van de algemene levensmiddelenwetgeving (the general food law). Dit symposium werd bijgewoond door 175 deelnemers uit diverse beroepssectoren, Europese lidstaten en derde landen. Sprekers vanuit de Europese Commissie, het FAVV en de beroepssectoren behandelden onderwerpen als traceerbaarheid, verantwoordelijkheden van de operatoren, autocontrole en meldingsplicht. 74 horizontale activiteiten

7.2. Inspecties door internationale organismen 7.2.1. Food and Veterinary Offi ce van de Europese Commissie In 2004 heeft het FVO in België in totaal 6 zendingen uitgevoerd met het oog op de verifi catie van de toepassing en uitvoering van de Europese reglementering. Het betreft de volgende zendingen: ● de toepassing van de EG-reglementering betreff ende de preventie van OSE, ● de evaluatie van het offi ciële controlesysteem van voedingsmiddelen en in het bijzonder de toepassing van de controles op de hygiëne van voedingsmiddelen, ● de evaluatie van de toepassing van het systeem van fytosanitaire paspoorten, ● de evaluatie van de toepassing van de sanitaire regels van toepassing op dierlijke bijproducten en op sommige producten van dierlijke oorsprong, niet bestemd voor menselijke consumptie, ● de evaluatie van de genomen maatregelen in de gebieden waar een haard van maïswortelboorder werd waargenomen evenals de toepassing van de communautaire wetgeving, ● de controle van residuen en contaminanten in levende dieren en producten van dierlijke oorsprong met inbegrip van de controles inzake veterinaire geneesmiddelen. Hoewel in de meeste gevallen een aantal aanbevelingen voor verbetering geformuleerd werden, waren de bevindingen van de auditeurs over het algemeen positief met betrekking tot de door het FAVV geleverde inspanningen in deze domeinen. Bijzondere aandacht ging naar de evaluatie van de maatregelen van toepassing op de bijproducten van dierlijke oorsprong, niet bestemd voor menselijke consumptie. Op initiatief van het agentschap werd in overleg met 75

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Volledige versie - FAVV
Volledige versie - FAVV
Bericht van 06/04/2004 - Favv