Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

1 Dierenvoeders,

1 Dierenvoeders, dierengezondheid en dierlijke producten 1.1. Dierenvoeders De controles omvatten alle inrichtingen die betrokken zijn bij de fabricage, de verhandeling of het gebruik van dierenvoeders. Het gaat daarbij zowel om voeders die in België in de handel worden gebracht als om voor de uitvoer bestemde voeders. In de loop van 2004 voerde het FAVV 17.761 controles uit tijdens 7.677 bezoeken aan 2.474 inrichtingen. 54 % van de bezochte operatoren waren fabrikanten, 25 % handelaars en 21 % veehouders. In 2004 werden bij deze controles 2002 tekortkomingen ten aanzien van de wettelijke voorschriften vastgesteld. Elke vaststelling van een niet-conformiteit geeft, al naargelang van de ernst van de feiten, aanleiding tot een waarschuwing of een Pro Justitia. Een aantal niet-conformiteiten kunnen echter samen het onderwerp uitmaken van één enkele gerechtelijke vervolging. 1.1.1. Controles in inrichtingen Om dierenvoeders te bereiden of in de handel te brengen is een erkenning, een registratie of een machtiging vereist. Erkende, geregistreerde of gemachtigde bedrijven worden geregeld bezocht om na te gaan of de reglementaire eisen worden nageleefd. In 2004 werden 800 dergelijke controles uitgevoerd. Daarbij werden 187 niet-conformiteiten gevonden die aanleiding gaven tot 151 waarschuwingen en 2 Pro Justitia’s. Het aandeel niet-conformiteiten is minder groot dan in 2003. 80 controleactiviteiten

Daarnaast werden 1.293 controles uitgevoerd in opslagplaatsen en voorraden waarbij 30 niet-conformiteiten aan het licht kwamen. Er werden twee Pro Justitia’s en zestien waarschuwingen opgemaakt. 1.1.2. Controles op documenten Dierenvoeders kunnen al dan niet verpakt zijn en moeten steeds vergezeld gaan van documenten die voldoen aan de wettelijke etiketteringsvoorschriften (beschrijving, samenstelling, …). Gemedicineerde voeders mogen alleen op basis van een diergeneeskundig voorschrift worden afgeleverd. De operatoren uit de sector moeten overigens de traceerbaarheid van de voeders garanderen bij middel van bijzondere registers. Op al deze documenten werden 3.914 controles uitgevoerd. Daarbij werden zo’n 670 niet-conformiteiten vastgesteld die aanleiding gaven tot 5 Pro Justitia’s en 460 waarschuwingen. Dit aandeel ligt iets hoger dan in 2003. 1.1.3. Controles op dierenvoeders In 2004 werden in totaal 11.362 voedermonsters genomen om de naleving van de kwaliteitsgaranties en de veiligheidsnormen na te gaan. Hoewel het aantal monsters kleiner is dan in 2003 (-12 %) blijft het aantal uitgevoerde analyses (27.136) ongeveer gelijk. De hierna volgende tabel geeft een globaal overzicht van de niet-conformiteiten voor elke soort monsters. Er dient te worden aangestipt dat deze cijfers geen rekening houden met de resultaten van eventuele tegenanalyses die werden aangevraagd door de personen die voor de voeders verantwoordelijk zijn. Naar aanleiding van die niet-conformiteiten werden 951 waarschuwingen en 60 Pro Justitia’s opgemaakt. 81

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv