Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

1.1.3.2. Kwalitatieve

1.1.3.2. Kwalitatieve samenstelling van dierenvoeders Bij 3.614 analyses werden de gebruiksvoorwaarden voor toegelaten additieven en geneesmiddelen nagegaan. Bijna één analyse op vijf bracht de nietnaleving aan het licht van de garanties die werden gegeven met betrekking tot antibiotica, coccidiostatica, vitamines, spoorelementen of andere additieven. Die resultaten komen neer op een lichte stijging van de overtredingen in vergelijking met 2003 (+ 3,5 %). Er werden 5.649 analyses uitgevoerd om de naleving na te gaan van de voorschriften inzake kwaliteitsparameters zoals bijvoorbeeld totaal eiwit, vetgehalte, ruwe celstof of as. Bij 404 analyses bleek een niet-conformiteit te bestaan. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met die van 2003. 1.1.3.3. GGO’s in dierenvoeders Bij de 178 analyses waarbij de aanwezigheid van GGO’s werd opgespoord, kwamen 31 niet-conformiteiten aan het licht wat betreft de verplichte vermeldingen op het etiket. De invoering van een etiketteringsdrempel van 0,9 % voor verontreinigingsrisico’s in april 2004 leidde sindsdien tot een aanzienlijke daling van het aantal niet-conformiteiten. Bij gebrek aan tolerantiegrens voor toevallige besmettingen gold er immers vóór april 2004 een nultolerantie. 84

1.2. Dierengezondheid In totaal werden in 2004 tijdens 17.470 bedrijfsbezoeken 31.224 controles uitgevoerd. Ten opzichte van 2003 waren er 24 % minder bedrijfsbezoeken (21.668) terwijl het aantal controles tijdens die bedrijfsbezoeken (30.578) licht gestegen is. De voornaamste redenen tot controle blijven identifi catie en registratie van dieren, residu’s en hormonen, erkenningen, dierengezondheid, vervoer en bewegingen van dieren, invoer en uitvoer en dierenwelzijn. 1.2.1. Identifi catie- en registratiecontroles 1.2.1.1. Rundvee In 2004 waren in België bijna 2,8 miljoen runderen verdeeld over 44.555 geregistreerde veebeslagen. Daarvan waren er 14.257 melkveebeslagen. Ten opzichte van voorgaande jaren blijft het aantal beslagen licht dalen terwijl het totaal aantal runderen ongeveer gelijk blijft. Een identifi catie- en registratiecontrole (I & R-controle) kan op twee manieren worden uitgevoerd: ● onder de vorm van een fysische controle waarbij daadwerkelijk een dier ter plaatse en de identifi catie, door de aanwezigheid van een paar identieke oormerken, gecontroleerd wordt. Hierbij worden ook het bedrijfsregister en de identifi catiedocumenten van andere dieren gecontroleerd, ● onder de vorm van een administratieve controle waarbij de gereglementeerde documenten worden gecontroleerd. Vaak gebeurt dit ten gevolge van abnormaliteiten vastgesteld in Sanitel. 85

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Volledige versie - FAVV
Volledige versie - FAVV
Bericht van 06/04/2004 - Favv