Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

In 2004

In 2004 werden steekproefsgewijs pluimveebedrijven gecontroleerd om na te gaan of aan de algemene voorwaarden voor gezondheidskwalifi catie voldaan werd. 1.2.2.3.2. Salmonellacontrole bij fokpluimvee De monitoring van vermeerderingspluimvee gebeurt aan de hand van een bacteriologisch onderzoek om de 6 weken. In 2004 werd op 1 fokpluimveebedrijf (0,18 %) Salmonella enteritidis aangetroff en en op 2 bedrijven (0,36 %) Salmonella Typhimurium. Andere Salmonella serotypen werden eveneens geïsoleerd. 1.2.2.3.3. Salmonellacontrole bij slachtpluimvee Op alle braadkippenbedrijven met meer dan 5.000 stuks pluimvee is de uitgangscontrole op Salmonella verplicht. Het betreft een bacteriologisch onderzoek dat ten vroegste 21 dagen voor de voorziene slachtdatum moet uitgevoerd worden. Het resultaat van dit onderzoek moet de dieren vergezellen naar het slachthuis en dit “begeleidingsdocument slachtpluimvee” wordt gecontroleerd door een dierenarts van het FAVV. In 2004 was ruim 7 % van de tomen slachtpluimvee positief voor Salmonella. 1.2.2.3.4. Salmonellacontrole in legbedrijven Ieder legbedrijf met ten minste 200 stuks pluimvee moet geregistreerd zijn bij het FAVV. In 2004 waren er 426 legbedrijven geregistreerd waarvan 27 met een biologisch houderijsysteem, 55 met kippen met vrije uitloop, 56 met scharrelkippen en 307 met kippen gehouden in kooien. 92

Naar analogie met het slachtpluimvee dient ieder legpluimveebedrijf met meer dan 5.000 legkippen een uitgangscontrole uit te voeren. In 2004 was 27 % van onderzochte tomen positief. 1.2.2.4. Vis in aquacultuur Men telt thans 119 geregistreerde bedrijven. In 2004 bleken bij onderzoek van 105 zalmkwekerijen slechts twee bedrijven besmet te zijn met VHS (virale hemorragische septicemie) en één met INH (infectieuze hematopoïetische necrose). Daarnaast werd de aanwezigheid van de besmetting met het INP virus (infectieuse necrotiserende pancreatitis) vastgesteld in 4 bedrijven. Voor die ziekte bestaat echter geen aangifteplicht. 1.2.2.5. Rabies België heeft het rabies-vrij statuut bekomen in juli 2001. In de loop van het jaar 2004 heeft het Instituut Louis Pasteur te Brussel op vraag van het FAVV 586 analyses uitgevoerd met negatief resultaat (211 vossen, 274 runderen, 67 schapen of geiten, 10 honden, 17 katten, 1 hert, 2 fretten, 1 eekhoorn, 2 dassen en 1 everzwijn). Het onderzoek van 31 vleermuizen leverde eveneens negatieve resultaten op. 1.2.3. Dierenwelzijn en Cites 1.2.3.1. Dierenwelzijn Dierenwelzijn krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Welzijnscriteria betreff en het vervoer, het merken van de dieren, de controle op de huisvesting en de verzorging van de dieren. Specifi eke normen voor dierenwelzijn zijn er voor mestkalveren, varkens en legkippen. Belangrijk hierbij zijn de minimumeisen voor huisvesting van deze diersoorten. De FOD VVVL bepaalt het beleid in verband met dierenwelzijn. 93

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv