Views
5 years ago

Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv

Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv

FAQ Vraag Antwoord Zijn

FAQ Vraag Antwoord Zijn digestaten of compost ook onderhevig aan het KB 7/1/1998 (meststoffen, bodemverberende middelen en teeltsubstraten)? Wanneer is mijn digestaat of compost (met dierlijke bijproducten) te beschouwen als een bodemverbeterend middel? Mag digestaat of compost met dierlijke bijproducten dat verwerkt is conform de eisen in de VO1069/2009 en VO 142/2011 naar andere lidstaten als grondstof voor bodemverbeterende middelen of als bodemverbeterend middel vervoerd worden? Mag een meststof met dierlijke bijproducten dat verwerkt is conform de eisen in de VO 1069/2009 en VO 142/2011 naar andere Lidstaten als grondstof voor meststoffen of als meststof vervoerd worden? Ja, het KB 7/1/1998 is van toepassing op het verhandelen en het gebruik van meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten, zuiveringsslib, alsmede op elk product waaraan een specifieke werking ter bevordering van de plantaardige productie wordt toegeschreven. Organische bodemverbeterende middelen = Producten bestemd om organische stof op (of in) de bodem te brengen en om de fysische en/of chemische en/of biologische eigenschappen te verbeteren. In dat geval dient het product voor te komen in bijlage 1 van het KB 7/1/1998 of over een ontheffing van de FOD Volksgezondheid te beschikken. Om ook met de afvalstoffenwetgeving in orde te zijn, is in Vlaanderen volgens het VLAREA ook een keuringsattest van Vlaco vzw vereist, tenzij zuiver mest werd verwerkt. Ja, dit mag. Bij vervoer naar een andere lidstaat moet het digestaat of de compost steeds met het EUhandelsdocument vervoerd worden. Meer info hierover is te vinden in de “omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument voor dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie in België – vormvereisten – model” die beschikbaar is op de website van het FAVV via volgende link: http://www.favv-afsca.be/sp/sous-prod/_documents/2011-01- 21_omzendbriefNLHD1774.pdf Ja, dit mag. Een TRACES-melding is noodzakelijk bij het vervoer van volgende meststoffen/bodemverbeterende middelen die vervoerd worden naar een andere lidstaat: - puur vleesbeendermeel - pure verwerkte dierlijke eiwitten afgeleid van categorie 3-materiaal Hierbij dient opgemerkt te worden dat pure producten in verkoopsklare verpakking met een gewicht van maximaal 50 kg die bestemd zijn voor gebruik door de eindgebruiker verhandeld mogen worden (zie hierboven). Voor producten die bestaan uit of gefabriceerd zijn van vleesbeendermeel van categorie-2 materiaal of van verwerkte dierlijke eiwitten en waar dus een stof in verwerkt is die de diervoeding uitsluit, is er volgens de Belgische interpretatie dus geen TRACES noodzakelijk. Op vraag van de overheid van de betrokken Lidstaat, kan de TRACESmelding wel gedaan worden door de Gewesten. Het is aan de operator om zich over de interpretatie van de betrokken Lidstaat te informeren of door deze overheid al dan niet een TRACES melding opgelegd wordt. Voor het vervoer van puur vleesbeendermeel is er ook een toelating van de overheid van bestemming noodzakelijk. Hiervoor dient de operator contact op te nemen met zijn klant in de lidstaat van bestemming die dit op zijn beurt met de overheid van bestemming dient in orde te brengen. Bij vervoer naar een andere lidstaat moeten de producten steeds met het Europees handelsdocument vervoerd worden. Meer info hierover is te vinden in de “omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument M:\PCCB\S0_STAFF\THEMA\CONTRIBUTE\documents pour INTERNET\Circulaire - Documents\Swillens\Engrais_amendements_sous_produit_animaux\2012-04- 11_version_2\2012_04_11_Omzendbrief_MeststoffenBmTDBP_V02_NL_02_04_2012.doc 8

Het digestaat dat ik wil verhandelen is afkomstig van een biogasinstallatie zonder pasteurisatie die conform VO 1069/2009 erkend is. Mag ik dit als grondstof voor meststoffen uitvoeren naar andere Lidstaten? voor dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie in België – vormvereisten – model” die beschikbaar is op de website van het FAVV via volgende link: http://www.favv-afsca.be/sp/sous-prod/_documents/2011-01- 21_omzendbriefNLHD1774.pdf Neen, zolang een biogasresidu niet verwerkt is middels een pasteurisatie, dient er eerst een verwerking plaats te vinden bij een ander erkend bedrijf waar dit wel gebeurt. Indien dit niet gebeurt, is de afzet beperkt tot de landbouw binnen de eigen Lidstaat, wat per Gewest opgevolgd wordt. Is een handelsdocument verplicht voor verwerkte dierlijke mest? Ja, verwerkte dierlijke mest wordt aanzien als een verwerkt dierlijk bijproduct en moet dus vergezeld gaan van een handelsdocument dat ingevuld is door de operator.. Meer info hierover is te vinden in de “omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument voor dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie in België – vormvereisten – model” die beschikbaar is op de website van het FAVV via volgende link: http://www.favv-afsca.be/sp/sous-prod/_documents/2011-01- 21_omzendbriefNLHD1774.pdf Volgens de overheid of het bedrijf van bestemming moet ik als meststoffenfabrikant mijn samengestelde meststoffen waarin dierlijke bijproducten zitten, aanmelden in TRACES en moet er een toelating zijn voor de ontvanger. Wat moet ik doen? Krachtens Verordening (EG) nr. 142/2011 dient op de verpakkingen een opschrift te staan met “organische meststoffen en bodemverbeteraars – landbouwhuisdieren niet laten grazen en gewassen niet als groenvoer gebruiken binnen 21 dagen na gebruik.” Dient dit opschrift in de taal van bestemming aangebracht te worden of volstaat een opschrift in het Engels? Samengestelde meststoffen waarin dierlijke bijproducten zitten die gemengd zijn met een stof die het product voor vervoederingsdoeleinden uitsluit, zijn volgens de Belgische interpretatie vrij van de encodering in TRACES. Communiceer dit aan uw handelspartner of overheid van bestemming. Indien de overheid van bestemming bij zijn standpunt blijft, dan zal de visie van de overheid van bestemming gevolgd worden. Voor producten bestemd voor de Belgische markt dient dit in één van de landstalen aangebracht worden. Voor producten bestemd voor andere lidstaten wordt best contact opgenomen met de lidstaat van bestemming om te weten welke ta(a)l(en) aanvaard worden. M:\PCCB\S0_STAFF\THEMA\CONTRIBUTE\documents pour INTERNET\Circulaire - Documents\Swillens\Engrais_amendements_sous_produit_animaux\2012-04- 11_version_2\2012_04_11_Omzendbrief_MeststoffenBmTDBP_V02_NL_02_04_2012.doc 9

Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de invoermachtigingen voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toiletruimten in de ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de ADH-waarden - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire maatregelen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
PCCB/S1/LSW/575349 - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de certificatie van ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de implementatie van de wet ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de ADH-waarden - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de procedure en de ...
Omzendbrief met betrekking tot het verblijf en de vestiging van de ...
Omzendbrief voor de operatoren die houder zijn van ... - Favv
Omzendbrief betreffende gezondheidsclaims voor ... - Favv
Omzendbrief betreffende de fytosanitaire eisen voor ... - Favv
Omzendbrief betreffende de controle op de radioactieve ... - Favv
Omzendbrief van 03/07/2012 - Favv
PCCB/S1/CKS/805795 - Favv