Views
5 years ago

INSTRUCTIE Certificering voor de uitvoer van diervoeders - Favv

INSTRUCTIE Certificering voor de uitvoer van diervoeders - Favv

1. Doel - Het toelichten

1. Doel - Het toelichten aan de exporteurs van de te volgen werkwijze voor het aanvragen van certificaten voor diervoeders. - Het toelichten aan de exporteurs van de wijze van aflevering van de certificaten 2. Toepassingsgebied De instructie is van toepassing op de certificaten voor de uitvoer van diervoeders die door het FAVV afgegeven worden, met uitzondering van : - fytosanitaire certificaten, - certificaten voor voeder voor gezelschapsdieren die na akkoord van het hoofdbestuur door de PCE worden afgeleverd. 3. Referenties Koninklijk besluit van 24 september 1998 betreffende de veterinaire certificering voor levende dieren, bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn Koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 09/12/2004 houdende de financiering van het FAVV Instructiebundels voor de uitvoer van diervoeders (raadpleegbaar op de website van het Agentschap) 4. Definities en afkortingen AWEX: Agence wallonne à l’Exportation et aux investissements étrangers FIT: Flanders, Investment & Trade IEC: DG Controle-Hoofdbestuur, cel Import, Export & Notificaties PCE: provinciale controle eenheid 5. Certificering voor de uitvoer van diervoeders 5.1. Methode van indiening van de aanvragen voor certificaten Er zijn twee algemene modellen van gezondheidscertificaat voor de uitvoer van diervoeders : - Gezondheidscertificaat voor diervoeders inclusief voedermiddelen, mengvoeders, toevoegingsmiddelen en voormengsels bevattend product van dierlijke oorsprong Certificering voor de uitvoer van diervoeders v02 01/06/2013 2/7

- Gezondheidscertificaat voor diervoeders inclusief voedermiddelen, mengvoeders, toevoegingsmiddelen en voormengsels zonder enig product van dierlijke oorsprong Beide modellen zijn gepubliceerd op de website van het Agentschap. (http://www.favv.be/exportderdelanden/diervoeders/). De derde landen die deze algemene modellen van certificaten aanvaarden zijn opgenomen in het drop-down menu dat zich onderaan het model van certificaat bevindt. De algemene certificaten voor de export van diervoeders naar landen die opgenomen zijn in het drop-down menu afgeleverd door de PCE. De operator dient in dit geval zijn aanvraag in te dienen door het algemeen certificaat op de website van het Agentschap (http://www.favv.be/exportderdelanden/diervoeders/) in te vullen zoals dit wordt toegelicht in aanverwant document 1 («Voorleggen van certificaten via internet »). Vanaf 01/06/2013 worden de certificaten voor de uitvoer van diervoeders naar de landen van de Douane Unie (Russische Federatie, Wit-Rusland en Kazakstan) afgeleverd door de PCE’s. De te gebruiken modellen zijn gepubliceerd op de website van het FAVV (http://www.favv.be/exportderdelanden/diervoeders/). Deze certificaten kunnen on line ingevuld en per email verstuurd worden, samen met de nodige gegevens naar de PCE die bevoegd is voor de plaats van lading : e-mail adres: - PCE Antwerpen : Export.ANT@favv.be - PCE Brussel : Export.BRU@favv.be - PCE Henegouwen : Export.HAI@favv.be - PCE Limbourg : Export.LIM@favv.be - PCE Luik : Export.LIE@favv.be - PCE Luxembourg : Export.LUX@favv.be - PCE Namen : Export.NAM@favv.be - PCE Oost-Vlaanderen : Export.OVL@favv.be - PCE Vlaams-Brabant : Export.VBR@favv.be - PCE Waals-Brabant : Export.BRW@favv.be - PCE West-Vlaanderen : Export.WVL@favv.be Dit (deze) certificaat (certificaten) dient (dienen) vergezeld te worden van de volgende informatie : - De technische fiche(s) van het (de) product(en) (zie punt 5.2) - Een kopie van het (de) etiket(ten) van het (de) product(en) - Het adres waar de producten zich bevinden voor de steekproefsgewijze materiële controle - De voorziene vertrekdatum van de zending - het ondernemingsnummer (ON) zoals beschreven door de Kruispunt Bank voor ondernemingen waaraan zal gefactureerd worden (let op, indien de onderneming verschillend is van de aanvrager dient het bewijs van het akkoord van de onderneming waaraan zal gefactureerd worden, toegevoegd te worden bij elke aanvraag van certificaat) Voor de andere derde landen worden de certificaten nog steeds afgeleverd door IEC. De operator dient zijn aanvraag in te dienen overeenkomstig het model in aanverwant document 3 (“Formulier voor het aanvragen van een gezondheidscertificaat voor de uitvoer van diervoeders naar derde landen”) samen met de technische fiches en een kopie van de etiketten van de betrokken producten per mail te versturen naar IEC (e-mail adres: export.certificates@favv.be ). Certificering voor de uitvoer van diervoeders v02 01/06/2013 3/7

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
603.45.891 Fiat Doblo Instructie - Fiat-Service.nl - Informatie ...
Instructie - Favv
Instructie - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Instructie intracommunautaire verzending of verwerving van ... - Favv
Certificering Algemeen - Voedsel- en Waren Autoriteit
Aanvullende eisen certificering van visserijproducten
Certificering consumptie ei/ei prod NCAE
Bijlage IV: Uitvoering van het hygiënogram 1 Inleiding 2 ... - Favv
Russische Federatie 1. ALGEMENE GEGEVENS - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Ministerieel besluit tot uitvoering van het artikel 3 van het ... - Favv
FAQ retributies - Favv
Controleurs sector distributie(m/v) PCE LIMBURG - Favv
03.05.1999 - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire ... - Favv
Titel presentatie - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van ... - Favv
stand van zaken - Favv