Views
5 years ago

INSTRUCTIE Certificering voor de uitvoer van diervoeders - Favv

INSTRUCTIE Certificering voor de uitvoer van diervoeders - Favv

De operator dient in het

De operator dient in het onderwerp van de mail met de aanvraag duidelijk een eigen referentienummer (kenmerk van de aanvraag) te vermelden (vb Onderwerp: ref. F2012.075) om nakomende briefwisseling beter te duiden door beide betrokken partijen. 5.2. Overzicht van de door de operatoren te verstrekken informatie Een technische fiche met alle informatie van het uitgevoerde voeder moet worden voorzien. De volgende informatie moet verplicht worden vermeld : 1) Naam van het product; 2) Aard van het product (toevoegingsmiddel, voormengsel, voedermiddel, volledig diervoeder of aanvullend diervoeder); 3) Bedoelde diersoort(en) en –categorie(ën); 4) Toepassing (voor de voormengsels en aanvullende diervoeders ; in hoeveelheid/ton volledig diervoeder); 5) Fabrikant van het eindproduct (naam, adres/ligging, erkennings/toelatingsnummer, nummer Kruispuntbank der Ondernemingen); 6) Samenstelling (volledige lijst met voedermiddelen en toevoegingsmiddelen, met hun verhouding in het voeder); Volledige naam van deze stoffen zonder afkorting; volledige samenstelling van de gebruikte voormengsels; 7) Gemedicineerde toevoegingsmiddelen (handelsnaam, verantwoordelijke voor het in de handel brengen, actieve stof, EG nummer in voorkomend geval); 8) Lijst met aanwezige enzymen (Naam, EG nummer in voorkomend geval (vb : E1608)); 9) Vermelding of het product al dan niet voldoet aan de van kracht zijnde Belgische en Europese regelgeving inzake diervoeders, met uitzondering van etiketteringsvoorschriften (Producten bestemd voor de uitvoer naar een derde land dienen qua etikettering te voldoen aan de voorschriften van het land van bestemming. Deze etiketteringsvoorschriften kunnen verschillen van de voorschriften vastgelegd in Europese en nationale regelgeving.) Deze bovengenoemde informatie moet niet overgemaakt worden bij een aanvraag van een registratiecertificaat van een inrichting. Belangrijke opmerking : Voor zover dat duidelijk in de aanvraag is vermeld, mogen volgende gegevens later worden meegedeeld: netto- en brutogewicht; aantal verpakkingseenheden; partijnummer; productie- en vervaldata; zegel- en containernummer. analyseresultaten vrachtwagengegevens (nummerplaat) of scheepsgegevens Bij het nasturen van hierboven vermelde bijkomende gegevens dient het kenmerk van de oorspronkelijke aanvraag in het onderwerp van de mail duidelijk worden vermeld met de aanvullende vermelding “BIJKOMENDE INFORMATIE” (vb. onderwerp: ref F2012.075 BIJKOMENDE INFORMATIE). Alle bijkomende gegevens moeten in 1 keer worden overgemaakt. Certificering voor de uitvoer van diervoeders v02 01/06/2013 4/7

Wanneer deze bijkomende informatie ons ten laatste de vierde dag van de normale afleveringstermijn bereikt voor 12uur, zal dit geen extra wachttijd voor de aflevering genereren. Indien de bijkomende informatie ons nadien bereikt en dit binnen een redelijke termijn na de initiële aanvraag (zijnde 10 werkdagen), zal het certificaat worden afgeleverd de werkdag volgend op de dag van ontvangst van de bijkomende informatie. Als de bijkomende informatie ons meer dan 10 dagen na de initiële aanvraag bereikt, wordt deze beschouwd als een nieuwe aanvraag waarop de normale afleveringstermijn van toepassing is. Indien analyseverslagen noodzakelijk zijn voor de aflevering van het certificaat en op voorwaarde dat de voorziene datum van overmaking van dit analyseverslag vermeld is op de initiële aanvraag en dat die termijn gerespecteerd wordt, zal het certificaat afgeleverd worden binnen de 2 werkdagen die volgen op de ontvangst van deze bijkomende informatie. 5.3. Verantwoordelijkheid van de operator De aanvraag moet worden toegezonden van op een e-mailadres dat onder het toezicht staat van de bedrijfsverantwoordelijke. Die moet vooraf aan de dienst IEC van het Agentschap een schrijven richten waarin dat wordt bevestigd. Het Agentschap beschouwt elke via dat adres ingediende aanvraag als een officiële verklaring die bindend is voor deze verantwoordelijke. Die garandeert aldus dat de toegezonden informatie volledig is en in overeenstemming met de zending. 5.4. Commerciële vermeldingen Commerciële vermeldingen zoals nummers van bestelbons, kenmerken van kredietbrieven mogen door het Agentschap niet op de certificaten worden vermeld. 5.5. Nieuwe certificaten Bij uitvoer van diervoeders naar een derde land waarvoor de dienst IEC niet over een modelcertificaat beschikt, dient de operator alle certificatie-eisen van de autoriteiten van het land van bestemming te verstrekken (via een invoervergunning, bijvoorbeeld). Er wordt de operator in dat verband sterk aanbevolen contact op te nemen met de regionale exportdiensten (AWEX, FIT, Brussel Export). Informatie die via deze diensten is verkregen, wordt als officiële informatie beschouwd. Indien de eisen van het derde land niet gekend zijn, kan het algemeen certificaat zonder bijkomende verklaring op risico van de exporteur worden afgeleverd. De operator dient in dergelijk geval zijn aanvraag te richten tot IEC (mail adres export.certificates@favv-afsca.be). Meer specifieke verklaringen kunnen enkel afgeleverd worden op basis van een bewijs dat desbetreffende verklaringen gevraagd worden door de bevoegde autoriteit van het derde land. Alle vertalingen van een invoervergunning, de voorwaarden van een derde land of van een certificaat van of naar andere talen dan het Frans, het Nederlands, het Duits of het Engels moeten voor het Agentschap door een beëdigd vertaler worden uitgevoerd . 5.6. Wijzigingen Als de gegevens die reeds aan IEC of de PCE werden toegezonden naderhand een wijziging ondergaan, moet het kenmerk van de oorspronkelijke aanvraag duidelijk worden vermeld in het onderwerp van de mail Certificering voor de uitvoer van diervoeders v02 01/06/2013 5/7

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
603.45.891 Fiat Doblo Instructie - Fiat-Service.nl - Informatie ...
Instructie - Favv
Instructie - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Instructie intracommunautaire verzending of verwerving van ... - Favv
Certificering Algemeen - Voedsel- en Waren Autoriteit
Aanvullende eisen certificering van visserijproducten
Certificering consumptie ei/ei prod NCAE
Bijlage IV: Uitvoering van het hygiënogram 1 Inleiding 2 ... - Favv
Russische Federatie 1. ALGEMENE GEGEVENS - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Ministerieel besluit tot uitvoering van het artikel 3 van het ... - Favv
FAQ retributies - Favv
Controleurs sector distributie(m/v) PCE LIMBURG - Favv
03.05.1999 - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire ... - Favv
Titel presentatie - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van ... - Favv
stand van zaken - Favv