Views
4 years ago

Procedure 2009/75/PCCB - Favv

Procedure 2009/75/PCCB - Favv

1. Doel Dit document is

1. Doel Dit document is een leidraad bij het invoeren en het in verkeer brengen van schadelijke organismen, planten, plantaardig materiaal en ander materiaal voor proefnemingen of wetenschappelijke doeleinden en voor selectiewerkzaamheden. 2. Toepassingsgebied Op grond van het KB van 10 augustus 2005 (Richtlijn 2000/29/EG) is het verboden schadelijke organismen (zoals bedoeld in bijlage I en II van voornoemd KB) geïsoleerd of samen met de overeenkomstige planten of plantaardige producten in de Gemeenschap in te voeren of daarbinnen naar een andere plaats over te brengen. Bepaalde planten, plantaardige producten en ander materiaal (zoals bedoeld in bijlage III van voornoemd KB), waaronder grond en groeimedium, mogen evenmin in de Gemeenschap worden ingevoerd. De in bijlage IV van voornoemd KB vermelde planten, plantaardige producten en andere materiaal mogen enkel in de Gemeenschap ingevoerd of in verkeer gebracht worden indien aan de vermelde bijzondere eisen is voldaan. De in bijlage V, deel B van voornoemd KB vermelde planten, plantaardige producten en andere materialen uit derde landen mogen alleen in de Gemeenschap worden ingevoerd als zij voldoen aan de bijzondere invoereisen en vergezeld gaan van een officieel fytosanitair certificaat waaruit blijkt dat aan alle voorwaarden is voldaan. Echter, indien deze schadelijke organismen, planten, plantaardige producten en andere materialen ingevoerd of naar een andere plaats overgebracht worden voor proefnemingen of wetenschappelijke doeleinden en voor selectiewerkzaamheden dan zijn deze voorschriften niet van toepassing. Om verspreiding van schadelijke organismen te voorkomen worden hiervoor op communautair niveau voorwaarden vastgelegd (Ministerieel besluit van 4 juli 1996 (Richtlijn 2008/61/EC)). Alle planten behoren tot het toepassingsgebied. Planten zijn levende planten en nader omschreven levende delen van planten, met inbegrip van zaden. (artikel 1 van het KB van 10 augustus 2005). Onder « levende delen van planten » worden onder meer verstaan: - vruchten in botanische zin die niet door middel van diepvriezen worden bewaard, - groenten die niet door middel van diepvriezen worden bewaard, - wortelknollen, knollen, stengelknollen, bollen, wortelstokken, - snijbloemen, - takken met loof, - gevelde bomen die nog van loof zijn voorzien, - bladeren, loof, - plantenweefselculturen, - levende pollen, - enten, stekken, knoppen. Onder « zaden » worden zaden in botanische zin verstaan, met uitzondering van zaden voor andere dan plantdoeleinden. Vermoedelijk besmette planten en plantaardige producten vallen eveneens onder het toepassingsgebied aangezien men hiervoor niet kan garanderen dat ze aan de voorwaarden uit het voornoemd KB voldoen en uit het voorzorgsprincipe. 2009 / 75 / PCCB pagina 4 van 15

Ook de invoer, het verkeer en het gebruik van ander risicovol materiaal, zoals grond en groeimedium en organismen waarop noodmaatregelen van de Europese Commissie van kracht zijn of een aantal van de organismen die zich bevinden op de EPPO-Alert of Actielijst, dient onder toezicht te staan. Bijgevolg is dit document ook van toepassing op de organismen opgenomen in de “Niet limitatieve lijst van schadelijke organismen die niet vermeld worden in de bijlagen van het KB van 10/08/2005 maar die onderworpen zijn aan officiële toelatingen voor proefnemingen of wetenschappelijke doeleinden en voor selectiewerkzaamheden” die zich op de website van het Agentschap bevindt (FAVV > Beroepssectoren > Plantaardige productie > Fytosanitaire aspecten > Fytosanitaire invoercontroles > Uitzondering invoer schadelijke organismen voor wetenschappelijke doeleinden). De handel van in het wild levende dier – en plantensoorten (CITES) alsook de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen valt niet binnen het toepassingsgebied van het MB van 4 juli 1996 (Commissie richtlijn 2008/61/EC) maar wordt geregeld volgens respectievelijk Verordening (EG) 338/97 van de Raad (zoals gewijzigd) en Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad. 3. Referenties Koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (zoals gewijzigd). Ministerieel besluit van 8 augustus 2008 tot vaststelling van de bijzondere modaliteiten voor een melding met het oog op registratie of een aanvraag voor toelating en/of erkenning bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Koninklijk besluit van 10 augustus 2005 (zoals gewijzigd) betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen (omzetting van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 en wijzigingen). Ministerieel besluit van 4 juli 1996 (zoals gewijzigd) tot vaststelling van de voorwaarden waaronder bepaalde schadelijke organismen, planten, plantaardige producten en andere materialen in de bijlagen I tot en met V bij het koninklijk besluit van 3 mei 1994 - ‘(vervangen door KB van 10 augustus 2005)’ - betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen voor proefnemingen of wetenschappelijke doeleinden en voor selectiewerkzaamheden in de Gemeenschap of in bepaalde beschermde gebieden daarvan mogen worden binnengebracht of in verkeer gebracht (omzetting van Richtlijn 2008/61/EG van de Commissie van 17 juni 2008). 4. Definities en afkortingen Invoer het fysisch binnenbrengen in de Gemeenschap van planten, plantaardige producten of andere materialen van oorsprong van een derde land Verkeer de fysische verplaatsing van planten, plantaardige producten en andere materialen in de Gemeenschap (indien dit uitsluitend verkeer binnen België betreft, wordt dit uitdrukkelijk vermeld!) Derde landen landen of grondgebieden andere dan deze die deel uitmaken van de Gemeenschap Officiële toelating Lettre Officielle d’autorisation – Letter of Authority: het A4 document dat elke zending vergezelt 2009 / 75 / PCCB pagina 5 van 15

Foodweb - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
PCCB/S1/CKS/805795 - Favv
PCCB/S3/KBS/974089 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
FRITUREN - Favv
Gebruikershandleiding - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Untitled - Favv
Instructie - Favv
Instructie - Favv
stand van zaken - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv