Views
5 years ago

Methode - Favv

Methode - Favv

C O D A - C E R V A

C O D A - C E R V A Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Centre d’Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques SOP/TRA/ANA/03 Vnr : 01 Datum/Date : Titel/Titre : 7. Uitrusting ICP-MS (VARIAN 820-MS) met computerprogramma’s VARIAN ICP-MS expert en VARIAN Galaxie Analytische balans Pipetten met regelbaar volume Koelkast (5±5 °C) Diepvriezer (≤-16°C) Milli-Q system Ultrasoon sonde met regelaar Gethermostatiseerd waterbad Centrifuge 8. Werkwijze 8.1. Reiniging • Maatkolven voor de bereiding van de standaarden: een aparte reeks maatkolven is bestemd voor de bereiding van de standaarden. Deze moeten gevuld blijven met water tussen de bereidingen in. Vóór het gebruik worden ze 3 maal gespoeld met milliQ-water. • Pipetpunten: de punten van 5 en 10 ml moeten gespoeld worden met de oplossing die moet gepipetteerd worden vooraleer ze te gebruiken voor het bereiden van de oplossingen. • Reversed Phase kolom C8: voor elk gebruik moet de kolom gereinigd worden met een op (v/v) bevat. De minimum tijdsduur van deze stap hangt af van het debiet en de afmetingen van de kolom. rekent dat 20 keer het volume van de kolom doorgespo doorgespoeld wordt waarna deze kan beschouwd worden als in evenwicht. De tijd kan berekend worden op basis van de formule (E1). Vb. Voor een kolom van 250 mm lengte en 4,6 mm interne diameter, moet men 1h30 spoelen aan een debiet van 1 mL min -1 voor elk gebruik moet de kolom gereinigd worden met een oplossing die 50% MeOH bevat. De minimum tijdsduur van deze stap hangt af van het debiet en de afmetingen van de kolom. Men ld wordt waarna deze kan beschouwd worden als in evenwicht. De tijd kan berekend worden op basis van de formule (E1). Vb. Voor een kolom van 250 mm lengte en . Waarbij : trinse de tijd is die nodig is om de kolom te spoelen (in min) stationaire fase bevat (in mm), ∅ de interne diameter van de kolom mL.min -1 de tijd is die nodig is om de kolom te spoelen (in min) ; l is de lengte van de kolom die de de interne diameter van de kolom (in mm), D het debiet van de mobiele fase (in ). Na de analyse en vooraleer de kolom opgeborgen wordt, is het nodig om de kolom te spoelen met een MeOH oplossing (MeOH 50% v/v ) gedurende een tijdsduur die overeenkomt met deze van de reiniging voor gebruik gebruik. • De prekolom: Een spoeling van de prekolom met MeOH MeOH-oplossing (gradient adient van 10 % tot 100 % MeOH gedurende 30 min; debiet 0,5 mL/min min) kan nodig zijn indien de gemeten druk te sterk varieert, of abnormaal hoog is (cfr. registratie technische parameters parameters). Vooraleer aleer de spoeling aan te vatten moet de prekolom in elk geval van de kolom afgekoppeld worden ). Meer gedetailleerde edetailleerde informatie over hhet onderhoud en het gebruik van de kolommen en de prekolommen wordt beschreven in het document “SOP/TRA/ANA/03/DOC01 : Reinigen en onderhoud van de kolom, prekolom en chromatografiesysteem in bijlage 11. 8.2. Voorbereiding van de stalen Eq. E1: 1,6 . 10 . 1. Een deel van het gehomogeniseer iseerde staal (zie SOP/TRA/PRE/01) afwegen in een pr proefbuis van 15 mL (in tweevoud). Voor matrices die rijk zijn z aan Se wordt ± 0.05 g afgewogen, en voor r deze de die weinig Se bevatten ∅ Pg 6/15

C O D A - C E R V A Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Centre d’Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques SOP/TRA/ANA/03 Vnr : 01 Datum/Date : Titel/Titre : ± 0.2 g. Noteer het afgewogen gewicht in het document «SOP/TRA/ANA/0x/DOC0x «SOP/TRA/ANA/0x/DOC0x: formulier voor het noteren van de technische parameters (cf (cfr. bijlage 5). Voeg per proefbuis 5,00 mL van de gebufferde enzymoplossing toe. Sluit de proefbuis met de schroefdop en vortex. . De verdunningsfactor (VFextractie) van de stalen ligt op dit ogenblik tussen de 25 (=0,2+5)/0,2 en 100 (=0.05+5/0.05). . De procedureblanco’s (2 herhalingen) worden op dezelfde wijze behandeld. 2. De buisjes worden in een houder geplaatst en vervolgens in een gethermostatiseerd bad gedompeld gedurende 1 uur bij 37 °C. 3. Elk staal wordt gedurende 2 minuten met een ultrasoon-sonde behandeld (20kHz) (20kHz). De afgeleverde energie moet gelijk zijn aan 50 % van het maximum (50W). . Na elk staal wordt de sonde gereinigd met dubbel gedestilleerd water en wordt de punt afgedroogd. 4. Na sonicatie worden de stalen in een centrifuge geplaatst en gecentrifugeerd gedure gedurende 15 minuten bij 7500g om de vaste bestanddelen van het staal (pellet) te kunnen afscheiden, en het supernatans (vloeistoffase die de Se species bevat) te recuperen. In geval van onvoldoende afscheiding van de vaste bestanddelen dient de centrifugatiesnelheid verhoogd te worden tot max 10000g. 5. Het supernatans wordt overgebracht in een proefbuis van 15 ml met moleculaire filter (10 kDa) die afgesloten wordt met een stop. Ze worden vervolgens in de centrifuge geplaatst en 30 minuten gecentri gecentrifugeerd bij 4000 g om de restanten van de enzymes uit de oplossing te verwijderen verwijderen. In geval van moeilijkheden bij de filtratie dient de centrifugatiesnelheid verhoogd te worden tot max 10000g. 6. De filter wordt uit de proefbuis weggenomen, de buisjes worden gesloten en opgeslagen in de koelkast (5±3°C).. 7. Het pellet van de eerste centrifugatie dient een tweede keer geextraheerd worden om de de extractieefficientie te verhogen. Daatoe wordt, na decantatie decantatie, opnieuw 5,00 mL enzyme-oplossing toegevoegd aan het residu, en wordt, na vortexen, de procedure herhaald vanaf punt 8.2.2. 8. Na a het doorlopen van de 2 extractiestappen worden gelijke volumes van de gefiltreerde vloeistoffasen samengevoegd en opgelsagen in de koelkast in afwachting van de analyse. Hierdoor ontstaat een 2 de verdunningsfactor nl. VFgroep die gelijk is aan 2 en die mee in rekening moet gebracht worden bij omrekening van de resultaten van µg L -1 naar µg kg -1 . Afhankelijk van de verwachtte wachtte concentratie worden de stalen voorafgaand aan de analyse nog verder verdund met MQ-water. 8.3. IJking, ijkstandaarden en procedureblanco’s Pg 7/15 HPLC is een kwalitatieve en kwantitatieve analysemethode. De identificatie van de in het staal aanwezige verbindingen gebeurt door vergelijking van de retentietijden van de geëlueerde species met de retentietijd van standaarden. Omdat de meting van Se met ICP-MS MS onderhevig is aan matrixeffecten, dient de concentratie van elk species te worden bepaald met behulp van de methode van standaardtoevoegingen. Hiertoe wordt voor elk staal staal, enerzijds een oplossing die enkel het verdunde staal bevat geanalyseerd (deze deze oplossing wordt samengesteld uit eqivalente hoeveelheden van elk van de staalreplic’s) en anderzijds een reeks van 4 gelijkaardige aangerijkte oplossingen, waaraan een mix van de Se- standaarden in 4 toenemende concentraties werd toegevoegd. De toe te voegen concentraties dienen zodanig te worden gekozen dat ze bij benadering 50%, 100%, 200% en 400 400% van het analiet toevoegen toevoegen, supplementair aan de concentratie die verwacht wordt in het te analyseren staal. Om de beoogde analietconcentraties aan de staaloplossingen toe te kunnen voegen worden eerst individuele standaardoplossingen bereid van 1000 µg/L. Vervolgens wordt een intermediaire oplossing bereid (‘Bspec (‘BspecSe’) die de 3 Se-species bevat aan 250 µg/L en die dan wordt gebruikt voor aanrijking van de staaloplossingen staaloplossingen, overeenkomstig de te bereiken concentratie. Voorbeeld: indien het volume staaloplossing dat gaat aangerijkt worden 2 ml bedraagt en de beoogde analietconcentratie is 5 ppb, dan zal 2*5/250 = 0.04 ml van de BspecSe BspecSe-oplossing bij 2 ml staal toegevoegd moeten worden om de concentratie van 5 ppb te bereiken. Het verdunningseffect bedraagt daarbij 0.04/5= 0.8% en wordt als verwaarloosbaar beschouwd (

Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Brochure Horeca - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Beknopte versie - Favv
Prioriteiten - Favv
Nationale veiligheid en de methode van nationale risicobeoordeling ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Deel LNE-MI - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Methode voor de detectie en isolatie van EHEC O104 - FAVV
Controleprogramma/analyseplan 2006 - Favv
10.09.1981 - Favv
Gezondheidscertificaat - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv