Views
4 years ago

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv

hieraan)

hieraan) aangaande de kans op voorkomen en de gevolgen van het betre ende gevaar. Er bestaan verschillende manieren om de graad van kennis (of omgekeerd onzekerheid) weer te geven, maar het is in elk geval de verantwoordelijkheid van de risicoevaluator(en) om er voor te zorgen dat de bestaande onzekerheid correct meegedeeld wordt aan de risicobeheerders. Zij dienen immers te weten hoe betrouwbaar de schatting van het risico is. 10 Een algemeen schema om het verband tussen onzekerheid en risicoanalyse te schetsen wordt gegeven in Figuur 3. Figuur 3. Relatie tussen (gebrek aan) kennis en methode om risico te beoordelen 7

2. Risico-evaluatie versus voorzorgsprincipe in functie van onzekerheid Zoals duidelijk wordt van Figuur 3, wordt een risico enkel gede nieerd wanneer een bepaalde minimumkennis over zowel de kans van voorkomen als een minimumkennis betre ende de gevolgen voorhanden is. Wanneer deze minimumkennis niet beschikbaar is, dient men dit duidelijk te stellen aan de risicobeheerder(s) om hen de mogelijkheid te geven het voorzorgsprincipe aan te wenden. De grens tussen een valide risico-evaluatie en de aanwezigheid van teveel onzekerheid is niet altijd duidelijk en is bovendien afhankelijk van het gevaar in kwestie. 3. Praktische overwegingen Continuïteit Om een aantal redenen is risico-evaluatie een continu proces en moet het ingeschatte risico geregeld opnieuw worden geëvalueerd. Wanneer door de risicobeheerders keuzes werden gemaakt en ten uitvoer gelegd, moet worden nagegaan of het beoordeelde risico weer kleiner is dan het aanvaardbaar geachte risico. Wanneer internationale normen worden gewijzigd, wanneer het aanvaardbaar geachte risico veranderd is, wanneer onzekerheden als gevolg van nieuw verworven wetenschappelijk kennis wegvallen, wanneer zich externe wijzigingen hebben voorgedaan (wijziging van productieproces, van klimaat) of wanneer nieuwe gegevens beschikbaar komen, moet ook de invloed van die wijzigingen op de uitgevoerde risico-evaluatie worden ingeschat. Multidisciplinaire aanpak Om een risico-evaluatie met succes te kunnen uitvoeren, moeten experts uit verschillende vakgebieden met elkaar samenwerken al naargelang het te evalueren risico (bijv. epidemiologie, methodologie voor risico-evaluatie, geneeskunde, virologie, bacteriologie, parasitologie, microbiologie, levensmiddelentechnologieën, hygiëne, chemie, fysica, biologie, landbouwwetenschap). De expertises worden niet gewoon aan elkaar toegevoegd. Er moet een synergie worden nagestreefd. Belangrijk is dat de experts op transparante wijze en in volkomen onafhankelijkheid kunnen handelen. Zij vertegenwoordigen in geen geval de instelling waar zij vandaan komen. Het gaat om een collectieve wetenschappelijke expertise die gestructureerd moet worden en die de relevantie van de verkregen resultaten vergroot. Risicobeheeropties Om keuzemogelijkheden voor het verminderen van het risico vast te stellen, moet een lijst worden opgemaakt van alle methoden, alle middelen waarmee het risico kan worden beheerst. De risico-evaluatie is ook een instrument om de meest geschikte beheersingsmaatregelen te kiezen. Door de parameters van een model voor risico-evaluatie te veranderen, kunnen de experts de meest e ciënte opties selecteren en voorstellen. Risicocommunicatie Communicatie over risico’s is een uitwisseling van informatie en adviezen in verband met risico’s tussen zij die verantwoordelijk zijn voor de risico-evaluatie, zij die verantwoordelijk zijn 11

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Aanvraag tot uitbreiding van toepassing voor het product ... - Favv
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ... - Favv
Bepalingen van toepassing op voedselbanken en ... - Favv
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
fiche 1.2 Benzeen - Favv
Advies 16-2005: Schatting van de blootstelling van ... - Favv
Advies 11-2013 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV
PCCB/S3/JIM/879248 - Favv
PCCB/S3/KBS/1027086 - Favv
MLVA: een waardevolle epidemiologische tool ? - Favv