Views
5 years ago

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv

2

2 Verantwoordelijke uitgevers André Huyghebaert, Voorzitter van het Wetenschappelijk Comité Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen WTC III – 21e verdieping Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel Lay-out Communicatiedienst FAVV Foto’s cover Salmonella spp. © Jan Mast (CODA-CERVA, België) Andere foto’s © FAVV Wettelijk depot D/2007/10.413/1 Deze brochure werd samengesteld door het Wetenschappelijk Comité en het wetenschappelijk secretariaat van het FAVV. De inhoud van de afzonderlijke artikels valt onder de verantwoordelijkheid van de auteurs Tekstovername toegestaan mits bronvermelding

Voorwoord Het is mij een bijzonder genoegen u deze brochure van de Workshop 2006 voor te stellen in naam van het Wetenschappelijk Comité (Sci Com). Als thema van de workshop werd dit jaar risico-evaluatie gekozen, na het voorzorgsprincipe van vorig jaar. Graag wil ik deze keuze heel kort toelichten. De risico-evaluatie staat centraal in de activiteiten van het Sci Com en van het FAVV en is een essentieel onderdeel, meer nog een essentiële voorwaarde, voor de adviezen uitgebracht door het Sci Com. Iedere organisatie re ecteert bij gelegenheid over de eigen activiteiten. Dit kan verschillende vormen aannemen: een zelfstudie, een visitatie of een andere term. Omdat een wetenschappelijke benadering binnen het Sci Com, inclusief het wetenschappelijk secretariaat, centraal staat, wordt gekozen voor de formule van een workshop. Dit is een formule die toelaat eigen initiatieven te toetsen aan externe expertise. De toetsing van ideeën werkt ongetwijfeld inspirerend. Even belangrijk is dat deze bijeenkomst ook een opportuniteit is om collega’s te ontmoeten, of opnieuw te ontmoeten of te leren kennen. Er wordt mij dikwijls gezegd dat dit aspect op een wetenschappelijke bijeenkomst even belangrijk is als het strikt wetenschappelijke. Een beslissing die genomen werd op basis van een risicoevaluatie dekt veel verschillende ladingen gaande van een eerder ruwe schatting van het risico tot een degelijke wetenschappelijke benadering. Uiteraard is de rol van het Sci Com, hierbij gesteund door het wetenschappelijk secretariaat, in de eerste plaats het verstrekken van adviezen, die wetenschappelijk degelijk onderbouwd zijn. Ik wil hierbij de rol van het wetenschappelijk secretariaat onderlijnen. In naam van het Sci Com wil ik de directie van het FAVV danken voor de ondersteuning bij de uitgave van deze brochure. Het Sci Com ervaart dit als een erkenning van hun werk en een aanmoediging om verder te gaan met wetenschappelijke adviezen gebaseerd op risico-evaluatie. Ik wens u veel leesplezier toe. Prof. Em. dr. ir. André Huyghebaert Voorzitter Wetenschappelijk Comité FAVV 3

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Beknopte versie - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Aanvraag tot uitbreiding van toepassing voor het product ... - Favv
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ... - Favv
Bepalingen van toepassing op voedselbanken en ... - Favv
MLVA: een waardevolle epidemiologische tool ? - Favv
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
PCCB/S3/JIM/879248 - Favv
PCCB/S3/KBS/1027086 - Favv
fiche 1.2 Benzeen - Favv
Advies 16-2005: Schatting van de blootstelling van ... - Favv
Advies 11-2013 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV