Views
5 years ago

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv

32 4. Resultaten Basis

32 4. Resultaten Basis Het model levert een groot aantal resultaten op, allemaal op jaarbasis. Enkele van deze zijn samengevat in Tabel 1. Tabel 1. Enkele outputs van het basismodel Output Minimum Gemiddelde Maximum 5 de percentiel 95 ste percentiel Besmette eieren 29 70 990 12 480 170 1 156 275 693 Maaltijden 1 259 781 43 416 730 4 138 1 011 592 Aantal zieken 1 18 860 3 399 768 258 72 122 Herstel zonder medische zorgen 0 17 770 3 197 186 242 67 788 Doktersbezoek 0 996 186 807 13 3 848 Hospitalisatie 0 85 14 591 1 330 Morbiditeit 0 9 1 183 0 35 Reactieve artritis 0 565 107 786 8 2 168 Het algemene risico op salmonellose door consumptie van eieren is 1 10-4 %. Het gemiddelde aantal gevallen is in dezelfde grootteorde als het actueel aantal gevallen gerapporteerd in België in 20029 . Tengevolge het bestrijdingsprogramma is het aantal SE gevallen recent aanzienlijk gedaald (3630 gevallen in België in 2006, persoonlijke communicatie door N. Botteldoorn). Deze gegevens zijn echter niet opgenomen in deze studie. Zoals steeds in dergelijke studies zijn aanzienlijke onzekerheden geassocieerd met de resultaten. Het is daarom aangewezen om dergelijke modellen vooral te gebruiken om trends te detecteren, eerder dan al teveel belang te hechten aan de absolute cijfers. Sensitiviteitsanalyse Een sensitiviteitsanalyse werd uitgevoerd door verschillende inputs te laten variëren. Eerst werd een regressie gebaseerde analyse op de resultaten van het basismodel uitgevoerd, zodat een eerste indicatie werd verkregen van de potentieel belangrijkste parameters. In een volgende stap werden deze variabelen dan systematisch gevarieerd: vaste waarden werden stapsgewijs aangepast rond hun basiswaarde in een bereik van 50% (± 25%), inputdistributies werden sequentieel vastgezet op hun percentielwaarden (1 tot 99 percentiel), zodat de hele inputdistributie werd bemonsterd.

De resultaten werden samengevat in een tornadogra ek (Figuur 6). Aangezien het niet eenvoudig is om vaste en probabilistische inputs te vergelijken werden deze op verschillende gra eken geplaatst. Uit de guur blijkt duidelijk dat temperatuur één van de meest belangrijke factoren is. Ook de membraan-afbraaktijd blijkt belangrijk, wat verwacht kon worden aangezien dit een alternatief lagfaseconcept is. De binnentoom prevalentie heeft ook een belangrijke impact op de modelresultaten, meer dan de actuele toomprevalentie. Het bereik voor deze factor is zodanig groot, wat erop kan Temperature Yolk membrane breakdown time Time Prevalence b (square root model) Initial number of bacteria Tmin (square root model) a 10000 20000 30000 40000 50000 Annual salmonellosis cases wijzen dat de inputdistributie niet voldoende nauwkeurig is bepaald. Deze distributie is inderdaad bepaald op basis van gegevens van één studie10 . Bijkomende gegevens lijken noodzakelijk om deze onzekerheid te minimaliseren. Desondanks blijkt deze factor van groot belang, maar is in werkelijkheid moeilijk te manipuleren en zou waarschijnlijk structurele ingrepen vergen in de huisvestingssystemen en het operationeel beheer. Within flock prevalence Probability of egg contamination Probability of yolk contamination a (beta-Poisson model) b (beta-Poisson model) b 1e+1 1e+2 1e+3 1e+4 1e+5 1e+6 Annual salmonellosis cases Figuur 6. Sensitiviteitsanalyse van een aantal vaste (a) en probabilistische (b) inputs van het model. Vaste waarden variëren tussen -25 tot 25% van de basiswaarde, probabilistische inputs werden gevarieerd tussen het eerste en 99ste percentiel 33

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Aanvraag tot uitbreiding van toepassing voor het product ... - Favv
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ... - Favv
Bepalingen van toepassing op voedselbanken en ... - Favv
PCCB/S3/JIM/879248 - Favv
PCCB/S3/KBS/1027086 - Favv
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
fiche 1.2 Benzeen - Favv
Advies 16-2005: Schatting van de blootstelling van ... - Favv
Advies 11-2013 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV
MLVA: een waardevolle epidemiologische tool ? - Favv