Views
5 years ago

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv

Inleiding Claude Saegerman 1 en Dirk Berkvens 2,3 1 Universiteit Luik; 2 Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen; 3 Sci Com FAVV 1. Risicoanalyse Het Wereld Handels Organisatie (WTO) akkoord van Marrakech van april 1994 betre ende de toepassing van sanitaire en fytosanitaire maatregelen (SPS Akkoord) bepaalt dat staten het recht hebben om het geschikte beschermingsniveau van de consument te de niëren en om, indien noodzakelijk, de internationale handel te beperken teneinde het leven en de gezondheid van mensen, dieren en planten te beschermen1 . Deze SPS maatregelen mogen evenwel geen ongegronde, willekeurige of verdoken handelsbelemmerende beperkingen inhouden. Het toewijzen van een risico moet wetenschappelijk verantwoord worden, behalve in het geval van noodmaatregelen of het voorzorgsprincipe. Hierbij zijn twee opties beschikbaar: ofwel baseert men zich op de normen, aanbevelingen of internationale richtlijnena (harmonisa- a Het SPS Akkoord erkent meer bepaald het internationale karakter van de normen uitgewerkt door respectievelijk de Wereld Dierengezondheidsorganisatie (OIE), de Codex Alimentarius Commissie (CCA) voor de veiligheid van levensmiddelen en de Internationale Conventie voor Plantbescherming (ICPP) voor plantgezondheid maatregelen. Deze organisaties, tezamen met de Europese Voedsel Veiligheidsautoriteit (EFSA), vaardigen tevens richtlijnen uit in verband met methodes en procedures voor het uitvoeren van een risico-evaluatie. tie) ofwel maakt men gebruik van een wetenschappelijke risico-evaluatieb , waarbij logische samenhang en proportionaliteit niet uit het oog mogen verloren worden, en waarbij biologische en economische gevolgen in rekening gebracht worden (kost/opbrengst verhouding van andere methodes). Tenslotte kunnen verscheidene manieren bestaan om eenzelfde niveau van bescherming te garanderen (equivalentie) en dienen de genomen maatregelen zo vlug mogelijk bekend gemaakt te worden (transparantie). Een risico-evaluatie dient zich evenwel niet te beperken tot het blindweg toepassen van normen. Het ontwikkelen van een grondige risico-evaluatie expertise binnen elke lidstaat is onontbeerlijk teneinde in staat te zijn om een risico-evaluatie correct uit te voeren2 . Om deze expertise op te bouwen, is b Het SPS Akkoord de nieert een wetenschappelijke risico-evaluatie als: (i) de beoordeling van de kans op insleep, vestiging of verspreiding van een parasiet of ziekte op het grondgebied van een lidstaat, rekening houdend met de toegepaste sanitaire en fytosanitaire maatregelen en de mogelijke biologische en economische gevolgen, of (ii) de evaluatie van de mogelijke negatieve e ecten op de gezondheid van personen en dieren omwille van de aanwezigheid van additieven, contaminaties, toxines of pathogenen in de levensmiddelen, dranken of dierlijke voeders. 7

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Aanvraag tot uitbreiding van toepassing voor het product ... - Favv
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ... - Favv
Bepalingen van toepassing op voedselbanken en ... - Favv
PCCB/S3/JIM/879248 - Favv
PCCB/S3/KBS/1027086 - Favv
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
fiche 1.2 Benzeen - Favv
Advies 16-2005: Schatting van de blootstelling van ... - Favv
Advies 11-2013 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV
MLVA: een waardevolle epidemiologische tool ? - Favv